Get Adobe Flash player

Kierunki studiów podyplomowych


Masz  już tytuł licencjata, inżyniera lub magistra ?
Zostań słuchaczem studiów podyplomowych !!!

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie proponuje atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych.
Który z nich wybrać?

Nasze propozycje studiów podyplomowych adresujemy do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

"Studia podyplomowe nie nadają kwalifikacji pedagogicznych, z wyjątkiem Przygotowania pedagogicznego. Dla osób zainteresowanych nabyciem tych kwalifikacji Uczelnia zorganizuje, w ramach studiowanej specjalności, moduł z przygotowania pedagogicznego". Ponadto warto nadmienić, że   "nabywane  kwalifikacje   do pracy w szkołach i placówkach osiatowych są zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1207 z późn.zm.)".

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne mogą rozpocząć osoby legitymujące się dyplomem  I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w zakresie swojego podstawowego wykształcenia.

W przypadku absolwentów:

- studiów I stopnia, słuchacze uzyskują przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych,

- studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, słuchacze uzyskują przygotowanie  pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół (szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i kształcenia zawodowego) i rodzajach placówek oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne z zakresu projektowania i organizowania procesu dydaktyczno - wychowawczego na różnych poziomach edukacji.

Program studiów:

Program studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne" realizuje wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów:

· Forma studiów: studia niestacjonarne

· Liczba semestrów: 3

· Liczba godzin: 440 ( w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych) 

Wymagane dokumenty:

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty w godz. 7:30 – 15:30 (w okresie wakacyjnym soboty od 9:00-15:00)– Dziekanat uczelni

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną są kierowane do osób posiadających ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie pedagogiki lub pedagogiki specjalnej, a także absolwentów kierunków przygotowujących do prowadzenia przedmiotów szkolnych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz w kształceniu zawodowym.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz diagnozy i terapii pedagogicznej na etapie wychowania przedszkolnego w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz w żłobkach i klubach dziecięcych (Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r., art. 16 ). W trakcie studiów nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka oraz praktycznego organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanej na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Połączeniepedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną pozwala słuchaczom rozwinąć umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć nie tylko z dzieckiem mającym różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu i klasach I-III, ale także doskonalą codzienną pracę nauczyciela z dzieckiem i jego środowiskiem. Proces wychowania i proces terapeutyczny są ściśle ze sobą powiązane.

Absolwent studiów podyplomowych posiada znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, terapii pedagogicznej, a także podstaw logopedii i wspierania dziecka z zaburzeniami w rozwoju. Wyposażony jest w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, dydaktyczną i terapeutyczną w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I-III.

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów magisterskich posiadających kwalifikacje nauczycielskie, którzy pragną rozszerzyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji w placówkach ogólnodostępnych, specjalnych i z oddziałami integracyjnymi.

Absolwent nabędzie i poszerzy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie oligofrenopedagogiki, a w szczególności profesjonalnego projektowania działań edukacyjnych i  wychowawczych, diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka oraz podejmowania współpracy z opiekunami dziecka i innymi instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela, a także rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto absolwent będzie przygotowany do organizacji procesu kształcenia i wychowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadających tytuł magistra lub licencjata, zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Absolwent studiów nabędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego, socjologii edukacji, podstaw zarządzania, prawa i ekonomii oraz umiejętności związane z praktyką kierowania placówką oświatową. Uzyska kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do objęcia stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach nadzorujących i prowadzących działalność oświatową.

Studia  podyplomowe na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją kierowane są do absolwentów szkół wyższych (licencjatów i magistrów), którzy chcą podjąć pracę w  charakterze archiwisty oraz do osób które na co dzień zajmują się zarządzaniem dokumentacją i archiwizowaniem danych.

Ukończenie studiów daje uprawnienia do pracy w:

 

 • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących  urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie
 • archiwach państwowych,
 • biurze lub kancelarii na stanowisku sekretarza/asystenta/menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji),
 • bibliotekach, muzeach, w szczególności w działach rękopisów.

 

 

 

 

Studia podyplomowe na kierunku Przysposobienie obronne - Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwszą pomocą przedmedyczną skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem  kwalifikacji  do  prowadzenia  zajęć dydaktycznych w szkole: edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne, zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy w szkole a także zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych i kulturalnych. Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy spełnia wymagania Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.

 

Studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjatów i magistrów), pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim do pracy m.in.: w szkolnictwie specjalnym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym,

Opanowane kompetencje pozwolą także na podjęcie pracy w ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, przedszkolach, w tym przedszkolach specjalnych oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych dla osób z niesprawnością intelektualną, w charakterze pedagoga specjalnego, współorganizującego i realizującego kształcenie osób z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz ośrodkach rewalidacyjno - terapeutycznych.

 

Studia podyplomowe na kierunku Wspomaganie i edukacja osób z autyzmem adresowane są do absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, psychologów, logopedów i fizjoterapeutów zainteresowanych poszerzeniem swoich  kwalifikacji zawodowych w zakresie kształcenia osób z  autyzmem.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw ro  możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie kwalifikacje do pracy z osobami z autyzmem. Będzie przygotowany merytorycznie i praktycznie do udziału w procesie interdyscyplinarnej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju oraz współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna są adresowane do absolwentów szkół wyższych (licencjatów i magistrów) posiadających przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz innych nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się.

Studia przygotowują do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. Studia nadadzą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii psychologiczno-pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych), kwalifikacje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych: w przedszkolu oraz w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Studia podyplomowe na kierunku Neurodydaktyka w edukacji są adresowane do absolwentów szkół wyższych (licencjatów i magistrów) posiadających przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności do nauczycieli każdego etapu edukacji dzieci i młodzieży, pedagogów i psychologów, a także do osób niezwiązanych obecnie z edukacją,
a zainteresowanych usprawnianiem pracy mózgu, np.: opiekunów osób starszych.

Absolwent studiów podyplomowych rozszerzy wiadomości i umiejętności dydaktyczne o budowanie współczesnego modelu nauczania i uczenia się z wykorzystaniem naturalnych zdolności mózgu.

Studia podyplomowe z Dydaktyka etyki i filozofii kierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjatów i magistrów) pragnących pogłębić wiedzę z zakresu etyki i filozofii lecz w szczególności do nauczycieli zainteresowanych poszerzeniem kwalifikacji o nauczanie etyki i filozofii w szkole.

Absolwent uzyska uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach, a także szeroką humanistyczną wiedzę o podstawowych problemach moralnych, egzystencjalnych, filozoficznych, aksjologicznych, politycznych.

Studia podyplomowe na kierunku  Andragogika – organizacja edukacji dorosłych, edukacja pozaformalna,  prowadzenie szkoleń są kierowane do osób legitymujących  się dyplomem I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Studia w szczególności przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych, pragną poznać najnowsze teorie i modele wyjaśniające specyfikę określonych rodzajów, metod i form uczenia się dorosłych oraz wszelkich uwarunkowań, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem całożyciowego uczenia się dorosłych w różnych obszarach ich aktywności.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie/udoskonali wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania rozwiązań dydaktycznych oraz zastosowania różnorodnych teorii uczenia się dorosłych w praktyce. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w charakterze trenera; edukatora, instruktora i organizatora działalności oświatowej oraz doradcy zawodowego w instytucjach doradztwa zawodowego.

Studia podyplomowe skierowane są do osób legitymujących się dyplomem I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Studia w szczególności przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętność prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu profilaktyki, edukacji i terapii dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno – pedagogiczna, którą zdobędzie słuchacz pozwoli mu poznać specyfikę funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie i zaburzonych emocjonalnie. Absolwent zapozna się metodami oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Poznaną wiedzę teoretyczną będzie umiał wykorzystać w praktyce. Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, umiejętność dostosowania metod, form i technik pracy do potrzeb uczniów i ich środowiska, umiejętność konstruowania indywidualnych programów profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Słuchacz posiądzie kompetencje społeczne i terapeutyczne, utrwali postawę otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka, wzmocni świadomość własnej wiedzy i umiejętności zindywidualizowanego podejścia do wychowanka oraz potrzebę profesjonalizmu i etyki w zawodzie pedagoga.

Absolwent pogłębi swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej i nabędzie uprawnienia do pracy w placówkach:

 • edukacyjnych;
 • profilaktyczno-wychowawczych: ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich;
 • instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej: ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.

 

Studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin adresowane są do  absolwentów studiów I stopnia, absolwentów  studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, psychologów, logopedów i fizjoterapeutów zainteresowanych poszerzeniem swoich  kwalifikacji zawodowych o wiedzę i umiejętności w zakresu pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzinami. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty), oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r., które wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju mają wejść osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym – pedagog, psycholog i logopeda, rehabilitant.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka;
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności;
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością;
 • wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Absolwent studiów nabędzie umiejętności i zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w:

 • przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi;
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • ośrodkach wczesnej interwencji;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych.

 Studia podyplomowe na kierunku Pomoc społeczno – wychowawcza dziecku i rodzinie są skierowane do absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów  studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich, zainteresowanych udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie. Umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, realizowania i monitorowania działań związanych z pomocą dziecku i rodzinie. Pozwalają na zdobycie kluczowych kompetencji w pracy: asystenta rodziny, mediatora rodzinnego, koordynatora pieczy zastępczej oraz doradcy rodzinnego.

Absolwent nabędzie/udoskonali/usystematyzuje wiedzę ogólną z pedagogiki, psychologii i socjologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej, poradnictwa oraz rozwinie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozwiązywania problemów społecznych i problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, przez co zostanie przygotowany do pracy z dzieckiem i rodziną w sektorze pomocy społecznej na stanowiskach: wychowawcy, opiekunki, asystenta rodzinnego, pedagoga m.in. w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • poradniach wspierających dzieci i rodziny,
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach dla ofiar przemocy,
 • schroniskach dla bezdomnych,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • programach zdobywania kwalifikacji zawodowych i przeciwdziałania bezrobociu,
 • organizacjach pozarządowych, społecznych i charytatywnych ukierunkowanych na pomoc dziecku, rodzinie i środowisku.Studia podyplomowe na kierunku
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy są kierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia, nauczycieli różnych specjalności zainteresowanych poszerzeniem uprawnień dydaktycznych oraz osób zatrudnionych w administracji, które mają rozszerzony zakres obowiązków o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie uprawnienia do wykonywania pracy w służbach BHP oraz będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp oraz nauczania bloku przedmiotów z zakresu bhp oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników instytucji.

Studia podyplomowe na kierunku Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są kierowane do nauczycieli  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie edukacji. W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 roku języka angielskiego będzie mógł uczyć nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jeśli:

 • zdobędzie stosowny certyfikat na poziomie B2,
 • odbędzie studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka.

Ukończenie studiów na kierunku „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” umożliwi nauczycielom spełnienie drugiego warunku.
Nauczyciele, którzy nie posiadają certyfikatu językowego na poziomie B2 uzupełnią swoje kompetencje językowe i będą mogli zdobyć stosowny dokument w trakcie studiów lub po ich ukończeniu.

 Studia podyplomowe na kierunku Zajęcia techniczne i edukacja komputerowa kierowane są do absolwentów studiów pedagogicznych, osób z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających uprawnienia nauczycielskie, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu technika na wszystkich etapach edukacyjnych oraz kwalifikacji do prowadzenia zajęć komputerowych w szkołach podstawowych.
Kierunek: Administracja publiczna
Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Administracja publiczna są kierunkiem mającym na celu kształcenie absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich z zakresu podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, zarówno państwowej jak i samorządowej.


Cel studiów:

Wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych w obszarze funkcjonowania administracji publicznej!

W ramach studiów słuchacze mogą uzyskać wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności na temat ustrojowych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, jej organizacji wewnętrznej, procedur, na których opiera się jej działanie oraz statusu prawnego pracowników administracji publicznej. Słuchacze mogą zapoznać się również z zasadami nadzoru i kontroli w administracji publicznej, problematyką pozyskiwania i wykorzystywania funduszy europejskich, procedurami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych oraz z wybranymi zagadnieniami administracyjnego prawa osobowego.

Absolwent:

Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji.

Program studiów:
1. Ustrój administracji publicznej w Polsce
2. Zarys prawa administracyjnego
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego
4. Nadzór i kontrola w administracji publicznej
5. Partnerstwo publiczno-prywatne
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Informatyzacja w administracji publicznej
8. Biurowość, system kancelaryjny i archiwistyka w administracji publicznej
9. Ochrona danych osobowych
10. Dostęp do informacji publicznej
11. Etyka urzędnika administracji publicznej
12. Zamówienia publiczne

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestryKierunek: Zarządzanie administracją penitencjarnąForma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestryKierunek: Doradztwo zawodowe

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach dyrektor placówki ma obowiązek zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Pomocy takiej udzielać mają miedzy innymi doradcy zawodowi.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty studiów podyplomowych "Doradztwo zawodowe" organizowanych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji  Społecznej w Chełmie.


Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego w różnego typu organizacjach
i instytucjach rynku pracy i edukacji, pomocy społecznej oraz w biznesie.
Doradztwo zawodowe to jeden ze sposobów doradzania i wspierania ludzi w znalezieniu pracy i rozwoju zawodowym. Głównym celem podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego  jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi, jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia.

Program studiów:

L.p.

Przedmiot

Liczba godzin

1.

Poradnictwo zawodowe dla wybranych grup odbiorców

16

2.

Systemy poradnictwa zawodowego w Polsce i UE

8

3.

Coaching kariery

10

4.

Zawodoznawstwo

12

5.

Instrumenty rynku pracy i inne formy wsparcia osób poszukujących pracy

20

6.

Dobór i rozwój kadr

16

7.

Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego

8

8.

Kierowanie rozwojem zawodowym

10

9.

Warsztaty skutecznej komunikacji interpersonalnej

12

10.

Warsztat pracy doradcy zawodowego

40

11.

Nowoczesne sposoby poszukiwania pracy

20

12.

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu

16

13.

Narzędzia diagnozy kompetencji

16

14.

Rynek pracy w krajach UE – oczekiwania pracodawców

20

15.

Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

10

16.

Podstawy prawa pracy

20

17.

Metody pracy w poradnictwie indywidualnym i grupowym

20

18.

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

12

19.

Podstawy przedsiębiorczości

20

20.

Wybór formy kształcenia; kształcenie ustawiczne

28

21.

Trening radzenia sobie ze stresem i trening negocjacyjny

16

22.

Budowa indywidualnego planu działania

10

SUMA

360

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 3 semestryKierunek: Spedycja-transport-logistyka

Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.

Świadectwo ukończenia studiów będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających rozpocząć oraz prowadzących działalność gospodarczą w sferze transportu oraz dla osób zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką transportowo-spedycyjno-logistyczną, uwzględniającą przewóz osób, towarów oraz prowadzenie gospodarki materiałowej.

Program studiów:

w organizacji

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestryKierunek: Urzędnik służby cywilnej

Cel studiów:

Studia przygotowują do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie na Urzędnika Służby Cywilnej


W programie studiów:

 

 • 1. Prawo: źródła prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo konstytucyjne administracyjne, sądownictwo (w tym administracyjne), dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej
 • 2. Administracja publiczna: funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej
 • 3. Finanse publiczne: prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne
 • 4. Polityka zagraniczna: uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej
 • 5. Organizacja i zarządzanie: zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje
 • 6. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne: pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych, zastosowanie statystyki w administracji, znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej i na świecie, czynniki rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego, dochody i wydatki oraz konsumpcja gospodarstw domowych, zatrudnienie, współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej Polski w związku z procesami integracji i globalizacji gospodarki, problemy społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, metody i środki rozwiązywania problemów społecznych, dostosowanie zasad, prawa i instytucji polskiej polityki społecznej do standardów europejskich
 • 7. Warsztaty psychologiczne – trening umiejętności interpersonalnych i kierowniczych, predyspozycje niezbędne do pracy w służbie cywilnej

 

Czas trwania: 2 semestryKierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Adresaci studiów:

Osoby pełniące funkcje specjalistyczne i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach  i organizacjach, które aspirują do efektywnego pełnienia ról menedżerskich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

U nas nauczysz się:

 • skutecznie  kierować działem personalnym
 • tworzyć strategię personalną organizacji i programy jej realizacji  
 • efektywnie realizować  podstawowe elementy systemu ZZL
 • dokonywać oceny ekonomicznej działań w zakresie ZZL 
 • rozumieć,  przewidywać  i wpływać na zachowania pracowników
 • rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestry
Kierunek: Wiedza o społeczeństwie

Cel

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin, m.in.: historii powszechnej i historii Polski oraz regionu, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, systemów politycznych, samorządu i wspólnot lokalnych, zarządzania zespołami ludzkimi, psychologii i socjologii. Zapoznają również nauczycieli z najnowszymi wydarzeniami i problemami życia publicznego, treściami przepisów prawnych oraz zagadnieniami tożsamości kulturowej i narodowej. Oprócz przygotowania merytorycznego, pozwalają na poszerzenie umiejętności metodycznych.
Przeznaczenie i uzyskane kwalifikacje

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych (licencjat, magisterium), z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o prowadzenie zajęć z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” w gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.
Po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, uczestnicy otrzymują świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie, uprawniające do nauczania przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” i honorowane w każdej polskiej szkole.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają trzy semestry. Program studiów obejmuje 360 godzin. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dwudniowych blokach z reguły dwa razy w miesiącu (soboty i niedziele). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.


Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego, jak również uregulowanie wszystkich opłat.

Wykaz przedmiotów:

 

 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie,
 • Propedeutyka wiedzy o prawie,
 • Prawne podstawy funkcjonowania oświaty,
 • System ochrony praw człowieka,
 • Podstawy socjologii,
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli,
 • Aktywne metody nauczania,
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi,
 • Zasady BHP w szkole oraz odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • Wychowanie do życia w rodzinie,
 • Podstawy wiedzy o państwie,
 • Bezpieczeństwo państwa i sposoby jego zapewnienia,
 • Najnowsza historia Polski na tle powszechnym,
 • Historia i kultura regionu,
 • Wstęp do teorii polityki,
 • Współczesne systemy polityczne,
 • Współczesna myśl polityczna,
 • System polityczny RP,
 • System władzy lokalnej,
 • Stosunki wyznaniowe w RP,
 • Marketing polityczny,
 • Współczesne stosunki międzynarodowe,
 • Protokół dyplomatyczny,
 • Integracja europejska i instytucje europejskie,
 • Granice w Unii Europejskiej i ich ochrona,
 • Wjazd i pobyt cudzoziemców w Unii Europejskiej,
 • Polityka ekologiczna.

 


Kierunek: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Cel studiów:

Zadaniem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego (decentralizacja sektora publicznego, utworzenie kolejnych szczebli samorządu terytorialnego, zmiany przepisów prawnych regulujących zadania gmin, powiatów i województw oraz źródeł ich zasilania finansowego wymagają permanentnego doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami publicznymi).

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób zajmujących się zarządzaniem finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, a także uczestniczących lub zamierzających brać czynny udział w pracach organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

 

 • Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość i klasyfikacja budżetowa
 • Podstawy planowania budżetowego
 • Gospodarka mieniem komunalnym
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego
 • Jednostka samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym
 • Bank a jednostki samorządu terytorialnego
 • Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym
 • Negocjacje
 • Etyka funkcjonowania instytucji publicznych
 • Elementy matematyki finansowej
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

 

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestryKierunek: Mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe i nieletnich


 

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych  mediatorów przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Studia skierowane są przede wszystkim do kadry pedagogicznej, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz  placówek szkolnych,  wychowawczych, oświatowych i resocjalizacyjnych.

 

Studia realizowane są  w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji – stowarzyszeniem, które szkoli mediatorów  zgodnie z  wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Treści programowe:

Program studiów obejmuje zarówno treści teoretyczne  skoncentrowane w obszarze mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletnich, jak również kształcenie i trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

 • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej - 10 godz.
 • Współczesne kierunki oddziaływań pedagogicznych - 10 godz.
 • Komunikacja - 6 godz.
 • Konflikt - 6 godz.
 • Negocjacje - 8 godz.
 • Prawo oświatowe - 5 godz.
 • Prawne podstawy mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego - 5 godz.
 • Mediacje rówieśnicze - 20 godz.
 • Mediacje szkolne - 30 godz.
 • Mediacje oświatowe - 20 godz.
 • Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego - 30 godz.
 • Konferencja Sprawiedliwości Naprawczej - 5 godz.

Czas trwania studiów: studia trwają 2 semestry (155 godzin dydaktycznych)Kierunek: Zamówienia publiczne - praktyczne aspekty stosowania PZP

Cel studiów:

Realizacja programu studiów ma na celu teoretyczne przygotowanie do zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych. Zapoznanie uczestników z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście obowiązku ich stosowania w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, jak również w trakcie bieżącej działalności.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób uczestniczących w realizacji zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Absolwent

Słuchacze po ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej oraz potrafią współpracować z administracją publiczną przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawy prawa zamówień publicznych, cywilnego, administracyjnego i gospodarczego, podstawy finansów publicznych i odpowiedzialności za przestrzeganie ich dyscypliny, zasady tryby i procedury udzielania zamówień publicznych, przygotowanie, przeprowadzenie i dokumentowanie postępowania, zamówienia na roboty budowlane, środki ochrony prawnej i techniki negocjacyjne.

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestry

 Kierunek: Zarządzanie finansami małych firm

Cel studiów:

Celem studiów jest jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z obszaru finansów małych przedsiębiorstw. Grupa tych przedsiębiorstw najczęściej nie musi prowadzić pełnej księgowości, której system stanowi bazę danych wartościowania procesów zarządzania.

Adresaci studiów:

Adresatami tego studium są właściciele, potencjalni właściciele oraz zarządcy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Absolwent przygotowany będzie do:

skutecznego zarządzania finansami firm i przedsiębiorstw z uwzględnieniem bieżących zmian na rynkach finansowych,

tworzenia własnej bazy danych finansowych,

przeprowadzanie wnioskowania statystycznego

wykorzystywania metod rachunkowości zarządczej

sporządzania biznes planu.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

 

 • Klasyfikacja podmiotów gospodarczych
 • Baza informacji finansowych systemu rachunkowości
 • Rachunek kosztów
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Parametryczne zarządzanie finansami
 • Biznes plan

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

 

Czas trwania: 2 semestry

 
Kierunek: Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE


Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy UE. Podczas studiów Słuchacze zdobywają umiejętności niezbędne do sprawnego przygotowania, monitorowania i zarządzania projektami finansowanymi w ramach środków UE. Unikalne umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych będą pomocne przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie, przygotowaniu koniecznych analiz i dokumentacji, przeprowadzaniu przetargów, zarządzaniu realizacją, rozliczaniu i sprawozdawczości projektów.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób chcących uzyskać miano profesjonalisty z zakresu pozyskiwania grantów, szczególnie do pracowników administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, służb mundurowych, pracowników przedsiębiorstw oraz nauczycieli.

Absolwent

Absolwent studiów zdobędzie umiejętności praktyczne w zakresie pozyskiwania środków z UE- przygotowania i zarządzania projektami z różnych dziedzin, takich jak: infrastruktura, ochrona środowiska, edukacja i kultura, pomoc społeczna, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, ochrona zdrowia, turystyka, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich itp.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

 

 • Instytucje Unii Europejskiej. Stanowienie aktów prawnych
 • Metodologia przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Generator wniosków
 • Metodologia przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Generator wniosków
 • Polityka spójności Unii Europejskiej, rozwój regionalny, instrumenty polityki spójności. Unia walutowa
 • Procedury zamówień publicznych
 • Promocja, monitoring i ewaluacja projektów
 • Sprawozdawczość, rozliczenia i kontrola projektów "miękkich"
 • Sprawozdawczość, rozliczenia i kontrola projektów "twardych"
 • Systemy finansowania projektów w ramach funduszy europejskich
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestry001_53 Ankieta osobowa na studia podyplomowe


galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 

Najczęściej czytane

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Informujemy o możliwości dofinansowania studiów podyplomowych do 80% kosztów studiów dla osób, które...
Odsłon : 1928216
#