Preaload Image

Wysokości opłat czesnego za studia

Jednakowa opłata na wszystkich kierunkach studiów!!!

 1. Czesne może być opłacone jednorazowo, w równych dwóch ratach lub w równych ratach miesięcznych określonych w pkt.3.
 1. Wyboru danej opcji dokonuje student samodzielnie, kierując się okolicznościami istotnymi z punktu widzenia swojej aktualnej sytuacji materialnej.
 1. Wysokość czesnego za jeden semestr studiów wynosi:

STUDIA I STOPNIA

* studia stacjonarne i niestacjonarne:

STUDIA II STOPNIA

* studia stacjonarne i niestacjonarne:

1500zł pełna wpłata

(za semestry I-V), semestr VI – 1700 zł

1900zł pełna wpłata

(za semestry I-III) (semestr IV – 2100 zł)

1600zł płatne w 2 ratach po 800zł (za semestry I-V) 

1800 zł płatne w 2 ratach po 900 zł (semestr VI)

2000zł płatne w 2 ratach po 1000zł (za semestry I-III) i

2200 zł płatne w 2 ratach po 1100 zł (semestr IV)

1600zł płatne w 4 ratach (za semestry I-V) i

1800 zł płatne w 4 ratach po 450 zł (semestr VI)

2000zł płatne w 4 ratach po 500zł (za semestry I-III) i

2200 zł płatne w 4 ratach po 550 zł (semestr IV)

 

 

4.      Wpłat czesnego należy dokonywać w następujących, nieprzekraczalnych terminach:

SEMESTR  ZIMOWY SEMESTR  LETNI
pełna wpłata do 15 października do 15 lutego
I rata do 15 października do 15 lutego
II rata do 15 grudnia do 15 kwietnia
raty miesięczne I rata 15 października
II rata 15 listopada
III rata 15 grudnia
IV rata 15 stycznia
I rata 15 lutego
II rata 15 marca
III rata 15 kwietnia
IV rata 15 maja

7.      Wysokość opłat dodatkowych – takie same dla wszystkich studentów:

 1. przywrócenia na listę studentów – 285 zł,
 2. uzupełnienia różnic programowych – 70 zł za jeden przedmiot,
 3. wydania duplikatu legitymacji – 7,50 zł,
 4. wydania duplikatu indeksu – 6 zł,
 5. wydania dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł,
 6. wydania duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 90 zł,
 7. odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł,
 8. przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej – 400 zł za miesiąc przedłużenia wyliczone proporcjonalnie do okresu przedłużenia, naliczane również w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i skreślenia z listy studentów,
 9. ponownego wydania legitymacji studenckiej – 5 zł,
 10. wydania wykazu ocen z przebiegu studiów – 50 zł,
 11. wysłania do studenta wezwania do zapłaty lub zawiadomienia z dziekanatu – 6 zł,
 12. wysłania do studenta za granicę wezwania do zapłaty lub zawiadomienia z dziekanatu – 19 zł.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy

Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie:

 

BPS O/Chełm  23 1930 1725 2520 0570 3788 0001

Alior Bank  41 2490 0005 0000 4520 2715 4431

 

Zgodnie z umową o odpłatność za studia:

 • w przypadku niewywiązania się w terminie przez Studenta z wymaganych opłat czesnego, Uczelnie naliczy odsetki ustawowe;
 • dokonanie płatności całej kwoty za dany semestr po terminie, skutkuje automatycznym rozbiciem czesnego na 2 raty.

 

Przejdź do paska narzędzi