Obraz Ładujący
prof_dr_hab_A_Mieczkowski

prof. nadzw. dr hab. Antoni Mieczkowski

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. Tytuł magistra historii uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu nad Odrą. Praca magisterska dotyczyła „Lokacji miejskich w Koronie w XVI-XVII wieku”.

Od 1971 r. uczestniczył w seminarium doktorskim prof. dr hab. Juliusza Łukasiewicza
z Uniwersytetu Warszawskiego. Pod jego kierunkiem przygotował rozprawę doktorską pod tytułem „Wpływ partii politycznych na życie społeczeństw północno-wschodniego Mazowsza w latach 1919-1930”. Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
5 kwietnia 1977 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.

Staż naukowy habilitacyjny odbył na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową prof. dr. hab. Zygmunta Hemmerlinga
w 1980 r.  Rada Wydziału Humanistycznego UMCS 9 marca 1988 r. nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii najnowszej na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Geneza i działalność polityczna Stronnictwa Ludowego 1944-1949”. Za pracę habilitacyjną otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodę im. Macieja Rataja.

Przez okres trzydziestu trzech lat pracował na Wydziale Politologii UMCS najpierw jako adiunkt, potem docent, a od 2001 r. jako profesor nadzwyczajny. Był także prawnikiem naukowym Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Od 2010 r. jest pracownikiem etatowym Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Efektem jego pracy badawczej są publikacje: 6 książek, 87 artykułów naukowych i 20 artykułów popularnonaukowych. Za pracę badawczą i działalność społeczną został odznaczony w 2004 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Pod jego kierunkiem przygotowano i obroniono 160 prac licencjackich, 400 prac magisterskich i 5 prac doktorskich.

 

Działalność poza uczelniami dotyczyła głównie: popularyzacji wiedzy, doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, pomocy ludziom ubogim
i bezdomnym w Polsce i na terenie byłych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

 

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane. Zamknij