Preaload Image

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do złożenie dokumentów:

  • ankieta osobowa i deklaracja wyboru specjalności 
  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów inżynierskich wraz z suplementem do dyplomu (suplementy do dyplomu są wydawane absolwentom szkół wyższych od 2005 roku, od osób które uzyskały dyplom przed 2005 r. wymagany jest tylko odpis dyplomu)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • 4 fotografie w wymiarze 35 x 45 mm (tzw. fotografia legitymacyjna- bez nakrycia głowy na jasnym tle w stroju licującym z powagą Uczelni);
  • kserokopia dowodu tożsamości;
  • poświadczenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (285 zł) 

Opłaty:

  • Wpisowe: 220 zł
  • Opłata rekrutacyjne: 65 zł
  • Czesne (studia stacjonarne i niestacjonarne): 1900 zł za semestry I – III i 2100 zł semestr IV

Wpisowe oraz opłata rekrutacyjna dla absolwentów WSSMiKS w Chełmie wynosi 150 zł !!!

 

Opłaty można dokonać osobiście w księgowości lub przelewem na konto. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz tutaj.


 

DO POBRANIA

Ankieta osobowa na studia II stopnia

Deklaracja na studia II stopnia

Wzór umowy (tylko do wglądu)

Wzór umowy (tylko do wglądu) dla absolwentów wssmiks