Obraz Ładujący

Biblioteka WSSMiKS w Chełmie funkcjonuje od 2004 roku i pełni rolę ważnego centrum informacji.

Zbiory biblioteki to przede wszystkim księgozbiór główny, który liczy obecnie 5700 woluminów. Są to głównie pozycje naukowe z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, historii, zarządzania i organizacji, polityki Unii Europejskiej,  ekonomii, gospodarki. W bibliotece znajdują się również pozycje z zakresu filozofii, psychologii  i socjologii. Znaczną cześć księgozbioru stanowią prace na temat bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Uzupełnieniem księgozbioru są czasopisma specjalistyczne (112 tytułów) oraz dokumenty audiowizualne.

W bibliotece znajduje się również dobrze wyposażony księgozbiór podręczny, zawierający między innymi encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki, przewodniki, atlasy oraz albumy.

Warsztat informacyjny biblioteki stanowią: tablica UKD, katalog alfabetyczny i rzeczowy, prowadzony zarówno metodą kartkową jak i komputerową oraz katalog artykułów z prasy specjalistycznej.

W czytelni znajdują się komputery z dostępem do Internetu (istnieje  możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego), w którym studenci mogą przeglądać katalogi zarówno naszej biblioteki, jak i innych bibliotek w Chełmie. Czytelnia uczelni jest równocześnie prężnie działającym Multimedialnym Centrum Informacji, które służy studentom uczącym się zarówno na kierunkach dziennych, jak i zaocznych.

Dostęp do Internetu, zróżnicowane zbiory zarówno w wersji tradycyjnej i elektronicznej, nowoczesny sprzęt techniczny umożliwiają szybkie skorzystanie z informacji zapisanej na różnego typu nośnikach.

Zbiory biblioteki są systematycznie uzupełniane o nowe pozycje książkowe, zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem studentów oraz pracowników uczelni.

Biblioteka czynna jest od wtorku do soboty w dogodnych godzinach, tak, aby wszyscy mogli z niej korzystać. Jest wyjątkowo przyjazna dla studentów oraz pracowników uczelni.

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMIEPostanowienia ogólne

 • 1

Zbiory biblioteczne udostępniane są w Czytelni Biblioteki oraz w Wypożyczalni.

 • 2

Do korzystania ze zbiorów Biblioteki upoważnieni są nauczyciele akademiccy, pracownicy oraz studenci Uczelni zwani dalej „Czytelnikami”.

 • 3

Dokumentem upoważniającym wyżej wymienione osoby do korzystania ze zbiorów Biblioteki jest ważna legitymacja studencka.

 • 4

Nadzór zwierzchni nad Biblioteką sprawuje Rektor Uczelni.

Zasady korzystania ze zbiorów

 • 5

Przysposobienie biblioteczne odbywa się w drodze indywidualnego instruktażu w Bibliotece Uczelni.

 • 6

Zapisu do Biblioteki dokonuje się na podstawie indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki.

 • 7

Użytkownik wypełnia druk oświadczenia zobowiązujący do przestrzegania regulaminu.

 • 8

Nie wypożycza się:
a) zbiorów z czytelni;
b) czasopism;

 • 9

Maksymalna ilość wypożyczonych książek wynosi:
a) dla studentów – 5 woluminów;
b) dla pracowników – 8 woluminów.

 • 10

Książki wypożycza się:
a) studentom – na 30 dni;
b) pracownikom – na 6 miesięcy.

 • 11

Istnieje możliwość jednorazowej prolongaty na dalsze 30 dni lub 6 miesięcy.

 • 12

W przypadku wydawnictw na które istnieje zwiększone zapotrzebowanie Biblioteka zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu wypożyczenia.

 • 13

Użytkowników czytelni obowiązuje:
a) zachowanie ciszy i porządku;
b) zakaz używania telefonów komórkowych;
c) zakaz wnoszenia napojów i spożywania posiłków.

 • 14

W czytelni można skorzystać z katalogów komputerowych oraz z internetu.

 • 15

Użytkownicy mogą - za zgodą bibliotekarza - wynosić poza Bibliotekę zbiory z Czytelni w celu skserowania, pozostawiając w zastaw legitymację studencką lub dowód osobisty.

Sankcje karne

 • 16

Nieprzestrzeganie Regulaminu Biblioteki stanowi podstawę do zastosowania sankcji karnych.

 • 17

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów użytkownik ponosi karę pieniężną w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.

 • 18
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania i ochrony zbiorów bibliotecznych, w szczególności do ich zabezpieczenia przed utratą oraz wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.
  2. Czytelnik zobowiązany jest zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia wypożyczanej pozycji księgozbioru.
  3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki użytkownik ma obowiązek:
 • zakupić do Biblioteki Uczelnianej WSSMiKS pozycję księgozbioru zagubioną lub zniszczoną tego samego autora, tytułu lecz najnowszego wydania
 • lub jeżeli zakup tej pozycji nie jest aktualnie możliwy, wykonać lub zapłacić za wykonanie kserokopii zagubionej lub zniszczonej pozycji księgozbioru wraz z kosztami oprawy lub
 • zapłacić koszty naprawy przez introligatora zniszczonej pozycji księgozbioru lub
 • dostarczyć inną pozycję księgozbioru, zaakceptowaną przez Kierownika Biblioteki Uczelnianej WSSMiKS w Chełmie.
 1. O formie naprawienia szkody decyduje Kierownik Biblioteki Uczelnianej WSSMiKS w Chełmie
  5. Niezależnie od dokonanego sposobu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, w przypadku odnalezienia zagubionej pozycji użytkownik nie nabiera prawa własności do niej.

Postanowienia końcowe

 • 19

Studenci Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej kończący naukę oraz pracownicy odchodzący z Uczelni zobowiązani są do przedłożenia w Bibliotece karty obiegowej, w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

 • 20

Wymóg uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki dotyczy także pracowników udających się na urlopy długoterminowe (wychowawcze itp.).

 • 21
 1. Użytkowników Biblioteki obowiązuje znajomość Regulaminu i stosowanie się do jego postanowień.
  2. Naruszenie przez Czytelnika zasad postępowania wynikających z niniejszego Regulaminu, stanowi podstawę do zawieszenia w prawie korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSSMiKS w Chełmie.


  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

[iva_bhrs name=”biblioteka”]