Obraz Ładujący

Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Jest to program skierowany zarówno do studentów, jak i kadry naukowo-dydaktycznej uczelni oraz kadry administracyjnej uczelni. Wszelkie realizowane w Programie mobilności nadzorowane są przez Narodową Agencję programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ na lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń. opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia kilku europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013.

Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej została przyznana „Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020” ( Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 – ECHE) o numerze: 272659-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA1-ECHE.

Karta ECHE uprawnia do dofinansowania wszystkich działań w ramach programu Erasmus+. Jest ona jednocześnie zobowiązaniem WSSMiKS do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień „Deklaracji Polityki Erasmusa 2014-2020”.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 – ECHE
Erasmus Policy Statement

Wyjazdy studentów na studia (SMS) -

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów  w celu realizacji części studiów na uczelni zagranicznej – uczelni partnerskiej tj. takiej z którą uczelnia WSSMiKS ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUS+.

 

Zasady ogólne realizacji mobilności ERASMUS+ na studia w roku akademickim 2020/2021

Cel wyjazdu

 1. Wyjazd do uczelni goszczącej w kraju programu, ma służyć realizacji części studiów za granicą przez studenta.
 1. Student nie może jednocześnie realizować mobilności w ramach Studiów i Praktyki.
 1. Mobilność w ramach programu Erasmus+ nie może być realizowana w trakcie urlopu dziekańskiego.

 

Okres mobilności

 1. Czas pobytu rozliczany jest co do dnia, oznacza to, że na każdy dzień niepełnego miesiąca mobilności przysługuje dofinansowanie wynoszące 1/30 stawki miesięcznej do danego kraju (kwoty stypendium zaokrąglane są do liczb całkowitych).
 1. Czas pobytu studenta w uczelni goszczącej zależy od zapisów w umowie międzyinstytucjonalnej oraz od treści informacji przekazanej osobie nominowanej przez uczelnię goszczącą i może obejmować okres:
 • jeden trymestr;
 • jeden semestr ;
 • cały rok akademicki.
 1. Czas finansowania pobytu maksymalnie wynosi 5 miesięcy = 150 dni (semestr) / 10 miesięcy = 300 dni (cały rok akademicki).

 

Wyjazdy na studia do krajów programu w ramach ERASMUS ( projekt KA103)

 1. Stawki stypendialne są ustalane co roku  przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego.

 

 1. Tabela poniżej przedstawia stawki stypendialne na rok akademicki 2020/2021.

 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 520  
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 500 
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna  (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 

 

Zasady płatności stypendium

 1. Student – uczestnik mobilności, wyjeżdżający z dofinansowaniem z programu Erasmus+  ma obowiązek posiadać  rachunek bankowy w walucie euro.
 2. Płatność stypendium – przelew bankowy na rachunek w walucie euro, uczestnika mobilności – następuje w dwóch transzach:
 • pierwsza: w ciągu 30 dni od podpisania „Umowy o wyjazd stypendialny w ramach programu ERASMUS+/ studia”, jednak nie później niż w pierwszym dniu mobilności; stanowi ona 70% całego dofinansowania, obliczonego dla pełnego okresu pobytu w uczelni goszczącej, określonego w  umowie; ( warunek konieczny -   podpisanie umowy stypendialnej  w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem mobilności)
 • druga: płatna po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu mobilności, na podstawie potwierdzonego faktycznego czasu studiów w uczelni docelowej

 

Przedłużenie czasu mobilności

 1. Przedłużenie mobilności o kolejny semestr (ew. trymestr, jeśli taki podział roku akademickiego stosuje uczelnia partnerska) jest możliwe tylko w czasie trwania tego samego roku akademickiego.
 1. Uzyskanie dofinansowania na przedłużony czas mobilności jest uzależnione od stopnia wykorzystania środków przyznanych uczelni na realizację wyjazdów studenckich w ramach Erasmus+.

 

Skrócenie czasu mobilności

 1. Skrócenie czasu mobilności może wynikać jedynie z nagłej konieczności lub działania tzw. siły wyższej. Jego konsekwencją jest zwrot części stypendium.
 2. Minimalny okres pobytu na studiach w ramach ERASMUS+ to 3 miesiące (90 dni). Pobyt krótszy powoduje konieczność zwrotu całego stypendium.

Rekrutacja

 1. Rekrutacja na mobilność studentów jest ciągła.
 2. Chęć uczestnictwa w programie Erasmus+/ wyjazd na studia SMS, należy zgłosić osobiście w uczelnianym Biurze Erasmus+ lub drogą e-mail na adres: erasmus@wssm.pl
 3. Kandydat jest zobowiązany wypełnić Formularz aplikacyjny na wyjazd i podpisany złożyć w Biurze Erasmus+ mieszczącym się na uczelni.
 4. Formularz aplikacyjny do kandydatów  przesyłany jest drogą e-mail z adresu: erasmus@wssm.pl
 5. Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzję dotyczącą wyjazdu studenta.
 6. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: rektor uczelni, dziekan wydziału, uczelniany koordynator programu Erasmus+.
 7. Kandydat ubiegający się o wyjazd musi spełniać kryteria:
 • być studentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej: studia licencjackie: I, II rok, studia magisterskie IV rok;
 • dotychczas osiągać dobre wyniki w nauce;
 • mieć znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń.

Wybór uczelni goszczącej

 • mobilność w ramach ERASMUS +  na studia może być zrealizowana tylko w uczelni, z którą WSSMiKS ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną dla kierunku, na którym studiuje kandydat, ważna w roku akademickim, w którym ma miejsce wyjazd.

Po podjęciu decyzji  przez komisję kwalifikacyjną o zakwalifikowaniu danego studenta na wyjazd, nie ma możliwość odwołania wyjazdu ze strony studenta,  chyba że występuje działanie tzw. siły wyższej, powodujące niemożność realizacji określonej mobilności i weryfikacji postanowień.

 

 Procedura wyjazdowa

Czynności przed rozpoczęciem mobilności

Rekrutacja

Po  zakwalifikowaniu studenta przez Komisję Kwalifikacyjną  czyli pozytywnie zakończonej rekrutacji, student zostaje wpisany  do elektronicznego systemu rejestracji studentów programu Erasmus+ (ESRS – Erasmus Students Registration System). Skutkuje to otrzymaniem drogą elektroniczną (systemowy e-mail)  instrukcji  utworzenia indywidualnego konta w ESRS.

System ESRS

Zrekrutowany student  dokonuje pierwszego logowania do elektronicznego systemu rejestracji studentów programu Erasmus+ (ESRS), weryfikuje  i uzupełnia wymagane dane w zakładce ‘Informacje o Studencie”.

Nominacja

W okresie marzec-kwiecień zrekrutowany student  zostaje nominowany do uczelni partnerskiej jako uczestnik programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Procedurę nominowania prowadzi WSSMiKS, które odpowiada za stronę administracyjno–finansową wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie informacyjne

Po  nominacji następuje spotkanie informacyjne, w którym student ma obowiązek uczestniczyć.

Procedura aplikowania

 1. Wymagania uczelni goszczącej:

Biuro Erasmus +  przygotowuje i wysyła dokumenty wymagane przez uczelnię goszczącą we wskazanej przez nią formie i przestrzegając wyznaczonych  terminów.

Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów na uczelni macierzystej), Biuro Erasmus + przygotowuje dla studenta ToR.

Formularz Transcript of Records dostępny jest w załącznikach na dole strony.

 1. wymagania uczelni macierzystej:

 Learning Agreement (LA)

Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić w Biurze Erasmus+ formularz Learning Agreement - część "Section to be completed BEFORE THE MOBILITY"  (uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpis Dziekana Wydziału oraz Koordynatora odpowiedzialnego za uzgodniony program po stronie uczelni przyjmującej.

Program musi być dobrany w taki sposób, aby zapewniał   zdobycie w uczelni przyjmującej co najmniej  30 ECTS/semestr lub 60 ECTS/rok akademicki.

Formularz Learning Agreement  dostępny jest w załącznikach  na dole strony.

Ubezpieczenie – KL, Koszty Leczenia

Przed wyjazdem student ma obowiązek dopełnić formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązującym przez cały czas pobytu za granicą. Dowodem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana bezpłatnie przez oddziały NFZ, obejmująca czas trwania całej mobilności.

Karta EKUZ musi być wydana na podstawie wniosku o wyjazd w celu studiowania (nie w celu turystycznym). W przypadku posiadania wcześniej wyrobionej długoterminowej  karty EKUZ  wydanej w celu turystycznym, należy ponownie złożyć wniosek. Do wniosku  o wydanie karty EKUZ w celu studiowania należy dołączyć zaświadczenie z uczelni. Aby otrzymać odpowiednie zaświadczenie, które jest niezbędne do wystawienia przez NFZ karty EKUZ w celu studiowania, należy na około miesiąc przed wyjazdem okazać (w systemie ESRS) tzw. Letter of Acceptance  z uczelni partnerskiej, potwierdzający przyjęcie na studia w określonym czasie (akceptowane formy: plik pdf dokumentu uczelni goszczącej lub oficjalny mail od uczelni goszczącej). Następnie, na e-mailową prośbę studenta skierowaną do Biura Erasmus+  ( erasmus@wssm.pl ,  wystawiane jest zaświadczenie (dostępne do pobrania w systemie ESRS).

UWAGA! Osoby pracujące lub kończące 26  rok życia napotykają na częste problemy przy uzyskiwaniu karty EKUZ. Warto wcześniej sprawdzić swoją sytuację jako ubezpieczonego (częste niedopatrzenia związane z wyrejestrowaniem członków rodziny w przypadku zmiany pracy przez płatnika składek = rodzica oraz utratą przez studenta statusu ubezpieczeniowego członka rodziny po podjęciu pracy).

Karta EKUZ obowiązuje tylko na terenie UE, dlatego osoby wyjeżdżające poza teren UE  obowiązkowo wykupują komercyjne  ubezpieczenie zdrowotne  na cały czas studiów za granicą.

Zakres ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia  (karta EKUZ/polisa obejmująca koszty leczenia) może być niewystarczający, szczególnie w przypadku transportu i szczególnej interwencji medycznej. W związku z tym zalecane jest wykupienie komercyjnej polisy obejmującej koszty leczenia (KL).

Kartę EKUZ można uzyskać w dowolnym Oddziale Wojewódzkim NFZ.

 W Chełmie Kartę EKUZ można uzyskać w Oddziale Wojewódzkim NFZ, w biurowcu szpitala ul. Ceramiczna 1.

 

Ubezpieczenie – NNW, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Każdy Student jest zobowiązany wykupić, przed wyjazdem komercyjne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące cały czas trwania mobilności.

Serwis „Odyseusz”

Studenci posiadający obywatelstwo polskie zobowiązani są zarejestrować się w serwisie "Odyseusz" prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/).

Online Linguistic Support (OLS)

Kandydaci planujący realizację mobilności w uczelniach, w których językiem wykładowym jest język angielski,  są zobowiązani przystąpić do testu kompetencji językowych w systemie Online Linguistic Support (OLS).

Szczegółowe instrukcje w tej sprawie będzie zawierała wiadomość mailowa skierowana bezpośrednio do studentów objętych powyższym działaniem.

Chociaż wyniki testów nie mają wpływu na ostateczne dopuszczenie kandydatów do uczestnictwa w programie, uczelnie partnerskie coraz częściej weryfikują uzyskane przez studentów oceny.

Wynik B1 lub niższy uzyskany na teście skutkuje automatycznym nadaniem przez system licencji na kurs językowy (online). Uczestnik mobilności jest w tej sytuacji zobligowany do uczestnictwa w kursie celem podniesienia swoich kompetencji.

Studenci, którzy uzyskali wynik wyższy niż B1 mogą zdecydować się na kurs językowy, ale nie jest on nadawany im obligatoryjnie, a wymaga zaznaczenia odpowiedniej opcji na swoim indywidualnym koncie w systemie OLS.

Studenci są zobowiązani do wykonania pierwszego testu kompetencji językowych w systemie Online Linguistic Support  najpóźniej na 2 dni  przed umówionym spotkaniem w Biurze Erasmus+, w celu podpisania umowy o wyjazd stypendialny.

Zawarcie Umowy Cywilno-prawnej

Przed podpisaniem umowy, student – uczestnik mobilności jest zobowiązany do:

 1. a) wykonania wstępnego testu językowego w systemie  OLS - Online Linguistic Suport (co najmniej na 2 dni przed podpisaniem umowy),
 2. b) zarejestrowania się w serwisie „Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) - dotyczy tylko obywateli polskich.
 3. c) uzupełnienia wszystkich danych i dokumentów wymaganych w systemie ESRS

Po skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych przez studenta - beneficjenta i weryfikacji ich przez Biuro Erasmus+, w systemie ESRS zostaje wystawiona i przygotowana do pobrania umowa cywilno-prawna, do podpisania przez obydwie strony: beneficjent- uczelnia macierzysta.

Miejsce podpisania umowy:

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Biuro Erasmus +, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

Z ramienia uczelni 2 egzemplarze umowy cywilno-prawnej podpisuje Rektor.

Uczelniany koordynator Erasmus + zamieszcza kopię (skan) w pełni podpisanej umowy w systemie ESRS na indywidualnym koncie Beneficjenta.

Czynności w trakcie mobilności

 1. W pierwszym miesiącu pobytu za granicą student - uczestnik załatwia formalności pobytowe zgodnie z instrukcjami uczelni przyjmującej oraz wymogami administracyjnymi państwa goszczącego.  Równolegle uczestnicy programu ustalają ostateczny program zajęć w dokumencie Learning Agreement - część "Section to be completed DURING THE MOBILITY " i uzyskują  na nim podpisy Dziekana Wydziału uczelni macierzystej oraz Koordynatora odpowiedzialnego za zmiany w programie po stronie uczelni przyjmującej.
 2. Student - uczestnik programu jest zobowiązany uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów zatwierdzonych w Learning Agreement oraz przystąpić do egzaminów – w tym również egzaminów poprawkowych – w terminach wyznaczonych przez uczelnię przyjmującą.3.  Student, któremu przyznano licencję OLS na kurs językowy, realizuje ten kurs  w trakcie semestru/roku akademickiego w uczelni przyjmującej. Student ma również obowiązek wypełnić drogą elektroniczną test postępu w nauce języka, na którego naukę wcześniej otrzymali licencję. Wypełnienie testu musi nastąpić maksymalnie 2 tygodnie przed zakończeniem terminu mobilności studenta.4.  W ostatnim tygodniu studiów w uczelni goszczącej student uzyskuje potwierdzenie czasu pobytu wraz z informacją o formie zrealizowanych kursów na formularzu Confirmation of Study Period przygotowanym  przez Biuro Erasmus+ i przekazanym studentowi – beneficjentowi  przy podpisywaniu umowy stypendialnej.

  5.  Przed opuszczeniem uczelni goszczącej student otrzymuje wykaz zaliczeń – Transcript of Records. Jeśli uczelnia goszcząca do tego momentu nie jest w stanie wygenerować powyższego dokumentu, konieczne jest ustalenie terminu, adresu oraz formy jego przesyłki (oryginał, skan, plik z elektronicznym podpisem).

System ocen w WSSMiKS

System ocen w naszej uczelni, potrzebny do wypełniania Transcript of Records (wykazu zaliczeń), którego wymaga uczelnia partnerska na etapie aplikacji.

Grading scheme of the University of International Relations and Social Communication

Grades Numerical value Percentage of knowledge required for a given grade
very good 5,0 91 and more
good plus 4,5 81-90
good 4,0 71-80
satisfactory plus 3,5 61-70
satisfactory 3,0 51-60
not satisfactory (fail) 2,0 50 and less

Credits without grades: pass (tak proszę tłumaczyć zaliczenie bez oceny).
Czynności po zakończeniu mobilności

 1. Po zakończeniu pobytu w uczelni goszczącej konieczne jest osobiste rozliczenie się z wyjazdu w Biurze Erasmus+ WSSMiKS. Rozliczenie to musi  nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia semestru/roku za granicą (widniejącej w potwierdzeniu czasu pobytu).
 2.  Rozliczenie polega na:
  •  złożeniu za pomocą narzędzia informatycznego Komisji Europejskiej („Mobility Tool”) Ankiety Stypendysty Erasmusa (wyłącznie on-line, zaproszenie wysyłane jest automatycznie na adres e-mail studenta);
  •  przedłożeniu kompletnych dokumentów:
 3. a. Confirmation of  Study Period (zawierającym informację o formach zrealizowanego nauczania);
  b. Transcript of Records (zgodny z LA;  opiewający na co najmniej 30 ECTS);
 • okazaniu kompletnego dokumentu Learning Agreement(włącznie z częścią dotyczącą zmian w programie, jeżeli takowe miały miejsce);
 1. Rozliczenie merytoryczne (zaliczenie przedmiotów-ekwiwalentów) następuje na wydziale studenta, na podstawie oryginału Transcript of Records.

 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej

Biuro Programu Erasmus+, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

Email: erasmus@wssm.pl

 

Regulamin podpisany przez Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, zawiera wszystkie informacje dotyczące wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.  (Regulamin zamieszczony na dole strony).

Pliki do pobrania:
Learning Agreement _studies
Learning Agreement wskazówki
Transcript_of_records
Confirmation_Study_Period
KA103-2020-Zasady-alokacji-i-finansowania

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP) -

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.

Kraj odbywania praktyki:

Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w państwie uczestniczącym w Programie Erasmus+:

 • 28 państw Unii Europejskiej - Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
 • Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • Turcja, Macedonia – była republika Jugosławii.

WAŻNE:

Wybierając podmiot, w którym będzie realizowana praktyka należy pamiętać, że program praktyki musi być spójny ze studiowanym kierunkiem.

Instytucją przyjmującą nie może być instytucja Unii Europejskiej lub instytucja zarządzająca programami UE.

Baza praktyk

Wyszukiwarka praktyk Erasmus+ znajduje się pod adresem:

www.erasmusintern.org

Uczestnicy

 • W praktykach mogą wziąć udział studenci studiów licencjackich i studiów magisterskich
 •  Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, czyli studenci minimum II roku studiów licencjackich.
 • Wyjazd na praktykę może się odbyć w trakcie studiów lub/oraz w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja na praktykę, może odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.Czas trwania praktyki:

Praktyka w instytucji goszczącej może trwać od 2 do 12 miesięcy.

Dofinansowanie:

Okres dofinansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych WSSMiKS  przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku praktyk (SMP) minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni).

 

Rekrutacja

 

Na praktykę prowadzony jest nabór ciągły.

 1. Chęć wyjazdu na praktykę należy zgłosić osobiście w uczelnianym Biurze Erasmus+ lub drogą e-mail na adres: erasmus@wssm.pl
 2. Kandydat zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Stypendysty przesłanego drogą e-mail na adres mailowy kandydata.
 3. Koordynator Erasmus+ wspomoże kandydata w wybraniu zagranicznej praktyki.
 4. Kolejnym krokiem jest wypełnienie Letter of Intent (druk w załączniku, na dole strony).

Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzą: Rektor, Dziekan Wydziału, Koordynator Erasmus+, podejmuje ostateczną decyzję o wyjeździe danego kandydata na praktykę zagraniczną.

Do kwalifikacji wymagane jest również spełnienie kryteriów:

 • dobre wyniki w nauce;
 • znajomość języka na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w trakcie odbywania praktyki ( język obcy, w którym odbędzie się praktyka – ustala instytucja goszcząca)

Ostateczną decyzję o wyjeździe kandydata na praktykę, podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

Kontakt:

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej

Biuro Programu Erasmus+, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

Email: erasmus@wssm.pl

 

Regulamin podpisany przez Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, zawiera wszystkie informacje dotyczące wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.  (Regulamin zamieszczony na dole strony).

Pliki do pobrania:
Learning Agreement for Traineeships - Porozumienie o programie praktyki
Wskazówki_ Learning Agreement for Traineeships
Letter of Intent
KA103-2020-Zasady-alokacji-i-finansowania

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) -

Staff Mobility for Teaching

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia dowolnej formy zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej, czyli takiej z którą uczelnia WSSMiKS ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUS+ .

Zasady działania i rekrutacja na wyjazdy STA

Biuro Erasmus + na wniosek zainteresowanego, wspomaga nauczyciela akademickiego w ustaleniu z uczelnią partnerską terminu wizyty. Zainteresowany kandydat jest zobowiązany samodzielnie ustalić z uczelnią partnerską program zajęć dydaktycznych.

 

Czas trwania i termin wyjazdu STA

Termin realizacji wyjazdu

W ramach obowiązującej umowy KA 103 pomiędzy uczelnią WSSMiKS a Erasmus + , wyjazd powinien być zaplanowany przez nauczyciela akademickiego w dniach od  października 2020 do 31 maja 2022 roku.

Czas trwania wyjazdu

Wyjazd może trwać minimalnie 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyty dłuższe niż 5-dniowe nie mogą być dofinansowywane ze środków programu ERASMUS+.

Realizacja zajęć dydaktycznych

Założeniem programu ERASMUS+/STA jest przeprowadzenie przez pracownika naukowo-dydaktycznego minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych (niezależnie od długości pobytu w uczelni partnerskiej).

Rekrutacja do wyjazdu STA

 1. Każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w WSSMiKS, może ubiegać się o wyjazd.
 2. Na wyjazd STA prowadzony jest nabór ciągły.
 3. Kandydat ubiegający się o wyjazd w celu dydaktycznym, proszony jest o zgłoszenie się do uczelnianego Biura Erasmus+, lub przesłanie takiej informacji drogą e-mail na adres: erasmus@wssm.pl
 4. Kolejnym krokiem jest złożenie przez Kandydata w uczelnianym Biurze Erasmus+  „Wniosku o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego w ramach Erasmus +/ STA 2020/2021” (druk w załączniku na dole strony, prosimy drukować dwustronnie na jednym arkuszu papieru).
 5. Wniosek powinien zawierać podpis Kandydata oraz  pieczęć i podpis Dziekana Wydziału.

UWAGA! W związku z  COVID-19, prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku bez podpisu Dziakana Wydziału,  na adres: erasmus@wssm.pl

 

 1. Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną.
 2. Kwalifikacja na wyjazd, równoznaczna z przydzieleniem dofinansowania, odbywa się zgodnie z kolejnością składania wniosków przez Kandydatów.
 3. Komisja Kwalifikacyjna, w składzie: Rektor, Dziekan Wydziału, uczelniany Koordynator Erasmus+, podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 4. Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich przyznanych środków przeznaczonych na wyjazdy dydaktyczne STA 2020/21.

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej

Biuro Erasmus+, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

 

Dofinansowanie do wyjazdu dydaktycznego STA

Kwoty dofinansowania ustalona została przez Narodową Agencję Programu Erasmus + (NA), w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa modyfikować stawek.

Poniższa tabela przedstawia stawki dla wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej:

Kraje należące do danej grupy Stawka dzienna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 140 €

 

Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Chełma do siedziby uczelni przyjmującej.
Wysokość ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator udostępniony przez KE na stronie:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:

 

 

Odległość Kwota
od 10 do 99 km 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km 180 € na uczestnika
od 500 do 1999 km 275 € na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 € na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 € na uczestnika
od 4000 do 7999 km 820 € na uczestnika
8000 km lub więcej 1500 € na uczestnika

 

Stypendium STA wynosi = liczba dni wykładowych x stawka dzienna dla danego kraju + ryczałt na podróż.

Ubezpieczenie

Na cały okres pobytu beneficjent programu Erasmus+ STA musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNA).

Dofinansowanie a podatek

 

Zaniechanie poboru podatku  dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+" zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018, pozycja 2114. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023 r.

Wypłata dofinansowania

 1. Wypłata dofinansowania następuje w  terminie 30 dni od podpisania umowy o wyjazd stypendialny, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności.
 2. Uczestnik programu Erasmus+ otrzymuje zaliczkę, która wynosi 100% kwoty dofinansowania.
 3. Uczestnik mobilności powinien założyć konto walutowe, na które uczelnia dokona przelewu dofinansowania do wyjazdu STA. Przelewy dla stypendystów w programie Erasmus+ muszą nastąpić z konta uczelnianego prowadzonego w euro, do czego obliguje nas umowa z NA.
 4. Po podpisaniu umowy przez ostatnią za stron, kwota ta zostanie przelana na numer rachunku bankowego, który został podany we wniosku o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego w ramach Erasmus+.

 

 

 

Organizacja wyjazdu   

 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Erasmus+ jest podpisanie przed wyjazdem  umowy cywilno-prawnej pomiędzy pracownikiem naukowym beneficjentem, a Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej.

 

UWAGA! W związku z Covid – 19, została wdrożona procedura korespondencyjnego zawarcia umowy cywilno-prawnej. W celu omówienia wymaganej dokumentacji i uzgodnienia reguł dotyczących korespondencyjnego zawarcia umowy, prosimy o mailowy kontakt uczestnika z Biurem Erasmus+: erasmus@wssm.pl

 

 1. Przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej, uczestnik jest zobowiązany do zarejestrowania się w serwisie „Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) - dotyczy tylko obywateli polskich.

 

 1. Przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej, uczestnik mobilności do 3 tygodni przed wyjazdem w uczelnianym Biurze Erasmus + ma obowiązek złożyć dokumenty:
 • Staff Mobility for Teaching  uzupełniony i zaakceptowany przez obie uczelnie –  (druk w załączniku, na dole strony).
 • „Wniosek o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego STA”
 1. Po podpisaniu wniosku przez pracownika Biura Erasmus+ jest on przekazany do Rektora w celu ostatecznej akceptacji.
 2. Po skompletowaniu przez uczestnika dokumentów i przekazaniu ich do uczelnianego Biura Erasmus+, jest przygotowana umowa w dwóch egzemplarzach, a następnie obydwa egzemplarze umowy będą podpisane przez obydwie strony:  osobiście beneficjent w Biurze Erasmus+ i z ramienia uczelni Rektor.
 3. Podpisanie umowy ma miejsce co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem uczestnika.

 

UWAGA! W terminie wyznaczonym przez Biuro Erasmus+, w trakcie wizyty należy nosić maseczkę oraz przestrzegać zasady  zachowania dystansu społecznego.

 

Miejsce podpisania umowy:

 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Biuro Erasmus +, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

 

Rozliczenie wyjazdu STA

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonej w umowie cywilno-prawnej.

Składa się na nie:

 • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności;
 • złożenie podpisanego przez uczelnię partnerską oryginału "Potwierdzenia przeprowadzenia zajęć"/„Confirmation of Teaching” (druk w załączniku na dole strony).

​Forma złożenia :  Dokumenty powinny zostać osobiście złożone przez uczestnika mobilności – beneficjenta w uczelnianym Biurze Erasmus +.

 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej

Biuro Programu Erasmus+, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

Email: erasmus@wssm.pl

 

Regulamin podpisany przez Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, zawiera wszystkie informacje dotyczące wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.  (Regulamin zamieszczony na dole strony).

Pliki do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego STA
Mobility Agreement for Teaching
Confirmation of Teaching
KA103-2020-Zasady-alokacji-i-finansowania

Wyjazdy pracowników na szkolenia (STT) - Staff Mobility for Training

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy pracowników administracyjnych i pracowników dydaktycznych WSSMiKS do instytucji zagranicznych (w tym przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych) w celu odbycia szkolenia, seminarium lub warsztatów doskonalących umiejętności i podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie.

Zasady działania i rekrutacja na wyjazdy STT

Biuro Erasmus+ na wniosek zainteresowanego wspomaga kandydata w wyszukaniu szkolenia, gdyż pracownik - kandydat samodzielnie decyduje o miejscu i realizacji szkolenia, Biuro Erasmus+  ustala z instytucją przyjmującą termin szkolenia i program.

Baza szkoleń

Wyszukiwarka szkoleń Erasmus+, znajduje się pod adresami:

http://staffmobility.eu/staff-week-search

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen-zagranicznych/

 

Czas trwania i termin wyjazdu STT

Termin realizacji wyjazdu

W ramach obowiązującej umowy KA 103 pomiędzy uczelnią WSSMiKS a Erasmus + , wyjazd powinien być zaplanowany przez Kandydata do wyjazdu w dniach od października 2020 do 31 maja 2022 roku.

Czas trwania wyjazdu

Wyjazd może trwać minimalnie 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyty dłuższe niż 5-dniowe nie mogą być dofinansowywane ze środków programu ERASMUS+.

Wyjazdy szkoleniowe trwają od 2 dni roboczych do 5 dni roboczych i są ustalane przez instytucję przyjmującą ( goszczącą), oraz zapisane w dokumencie Staff Mobility Agreement for Training.

Pobyt dłuższy niż 5-dniowy nie będzie dofinansowywany ze środków programu ERASMUS+.

 

Rekrutacja do wyjazdu STT

 1. Każdy pracownik ( w tym nauczyciele akademiccy) zatrudniony w WSSMiKS, może ubiegać się o wyjazd.
 2. Na wyjazd STT prowadzony jest nabór ciągły.
 3. Kandydat ubiegający się o wyjazd w celu szkoleniowym, proszony jest o zgłoszenie się do uczelnianego Biura Erasmus+, lub przesłanie takiej informacji drogą e-mail na adres: erasmus@wssm.pl
 4. Kolejnym krokiem jest złożenie przez Kandydata w uczelnianym Biurze Erasmus+  „Wniosku o dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego w ramach Erasmus +/ STA 2020/2021” (druk w załączniku na dole strony, prosimy drukować dwustronnie na jednym arkuszu papieru).
 5. Wniosek powinien zawierać podpis Kandydata oraz  pieczęć i podpis Dziekana Wydziału.

UWAGA! W związku z  COVID-19, prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku bez podpisu Dziekana Wydziału,  na adres: erasmus@wssm.pl

 1. Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną.
 2. Kwalifikacja na wyjazd, równoznaczna z przydzieleniem dofinansowania, odbywa się zgodnie z kolejnością składania wniosków przez Kandydatów.
 3. Komisja Kwalifikacyjna, w składzie: Rektor, Dziekan Wydziału, uczelniany Koordynator Erasmus+, podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata na wyjazd w celu szkoleniowym.
 4. Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich przyznanych środków przeznaczonych na wyjazdy szkoleniowe STT 2020/21.

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej

Biuro Erasmus+, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

 

 

Dofinansowanie do wyjazdu szkoleniowego STT

Kwoty dofinansowania ustalona została przez Narodową Agencję Programu Erasmus + (NA), w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa modyfikować stawek.

Poniższa tabela przedstawia stawki dla wyjazdów szkoleniowych:

Kraje należące do danej grupy Stawka dzienna
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 140 €

 

Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Chełma do siedziby uczelni przyjmującej.
Wysokość ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator udostępniony przez KE na stronie:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:

 

Odległość Kwota
od 10 do 99 km 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km 180 € na uczestnika
od 500 do 1999 km 275 € na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 € na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 € na uczestnika
od 4000 do 7999 km 820 € na uczestnika
8000 km lub więcej 1500 € na uczestnika

 

Stypendium STT wynosi = liczba dni szkolenia x stawka dzienna dla danego kraju + ryczałt na podróż.

Ubezpieczenie

Na cały okres pobytu beneficjent programu Erasmus+ STT musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNA).

Dofinansowanie a podatek

 

Zaniechanie poboru podatku  dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+" zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018, pozycja 2114. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023 r.

Wypłata dofinansowania

 1. Wypłata dofinansowania następuje w  terminie 30 dni od podpisania umowy o wyjazd stypendialny, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności.
 2. Uczestnik programu Erasmus+ otrzymuje zaliczkę, która wynosi 100% kwoty dofinansowania.
 3. Uczestnik mobilności powinien założyć konto walutowe, na które uczelnia będzie mogła dokonać przelewu środków finansowych ( stypendium) na wyjazd STT. Przelewy dla stypendystów w programie Erasmus+ muszą nastąpić z konta uczelnianego prowadzonego w euro, do czego obliguje nas umowa z NA.
 4. Po podpisaniu umowy przez ostatnią za stron, kwota ta zostanie przelana na numer rachunku bankowego, który został podany we wniosku o dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego w ramach Erasmus+.

 

Organizacja wyjazdu   

 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Erasmus+ jest podpisanie przed wyjazdem  umowy cywilno-prawnej pomiędzy pracownikiem beneficjentem, a Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej.

 

UWAGA! W związku z Covid – 19, została wdrożona procedura korespondencyjnego zawarcia umowy cywilno-prawnej. W celu omówienia wymaganej dokumentacji i uzgodnienia reguł dotyczących korespondencyjnego zawarcia umowy, prosimy o mailowy kontakt uczestnika z Biurem Erasmus+: erasmus@wssm.pl

 

 1. Przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej, uczestnik jest zobowiązany do zarejestrowania się w serwisie „Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) - dotyczy tylko obywateli polskich.

 

 1. Przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej, uczestnik mobilności do 3 tygodni przed wyjazdem w uczelnianym Biurze Erasmus + ma obowiązek złożyć dokumenty:
 • Staff Mobility  for Training  uzupełniony i zaakceptowany przez obie uczelnie –  (druk w załączniku, na dole strony).
 • „Wniosek o dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego”
 1. Po podpisaniu wniosku przez pracownika Biura Erasmus+ jest on przekazany  do Rektora w celu ostatecznej akceptacji.
 1. Po skompletowaniu przez uczestnika dokumentów i przekazaniu ich do uczelnianego Biura Erasmus+, zostanie przygotowana umowa w dwóch egzemplarzach, a następnie zostaną one podpisane przez obydwie strony:  osobiście beneficjent w Biurze Erasmus+ i z ramienia uczelni Rektor.
 2. Podpisanie umowy ma miejsce co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem uczestnika.

UWAGA! W terminie wyznaczonym przez Biuro Erasmus+ , w trakcie wizyty należy nosić maseczkę oraz przestrzegać zasady  zachowania dystansu społecznego.

 

Miejsce podpisania umowy:

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Biuro Erasmus +, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

 

Rozliczenie wyjazdu STT

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonej w umowie cywilno-prawnej.

Składa się na nie:

 • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności;
 • złożenie podpisanego przez uczelnię partnerską "Potwierdzenia odbycia szkoleń. warsztatów"/„Confirmation of Training Period” (druk w załączniku na dole strony).

​Forma złożenia:  Dokumenty powinny zostać osobiście złożone przez uczestnika mobilności- beneficjenta w uczelnianym Biurze Erasmus +.

 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej

Biuro Programu Erasmus+, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

Email: erasmus@wssm.pl

 

Regulamin podpisany przez Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, zawiera wszystkie informacje dotyczące wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.  (Regulamin zamieszczony na dole strony).

Pliki do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STT
Staff Mobility for Training
Confirmation of Training Period
KA103-2020-Zasady-alokacji-i-finansowania

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej,

Biuro Erasmus +, Rektorat, ul. Hrubieszowska 102, Chełm

Email: erasmus@wssm.pl