Nauczanie historii

Nauczanie historii

CEL

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne,  metodyczne i praktyczne niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii.

UCZESTNICY/ADRESACI

Studia adresowane są przede wszystkim do nauczycieli różnych specjalności zainteresowanych rozszerzeniem kwalifikacji do nauczania historii  jako drugiego przedmiotu oraz osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne zainteresowanych pracą na stanowisku nauczyciel historii.

KORZYŚCI

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do  nauczania historii na wszystkich etapach edukacyjnych. W toku studiów słuchacz nabędzie wiedzę w zakresie historii i umiejętności wyjaśniania procesów historycznych dokonujących się w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej oraz dydaktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy w procesie kształcenia.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • Organizacja studiów podyplomowych jest ściśle związana z kwalifikacjami nauczyciela, zgodnych z wymaganiami zawartymi w:
  • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie Standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  • Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów komputerowych, zajęć terenowych, seminariów i konwersatoriów oraz praktyki.

CZAS TRWANIA

Studia podyplomowe trwają 3 semestry.

Skip to content