Obrony – studia I stopnia

 

Informacja dla studentów studiów I stopnia przystępujących do obrony pracy dyplomowej

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk studenckich objętych planem studiów i programem nauczania.

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej student winien spełnić następujące warunki:

 1. Złożyć w Dziekanacie, co najmniej na 2 tygodnie przed obroną pracę dyplomowej, nie później niż do 30 września br.
  • jeden egz. archiwalny w oprawie twardej wydrukowany dwustronnie (druk dwustronny począwszy od wstępu) z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD

  Pracę należy zapisać jako jeden  plik w formacie doc lub  pdf opisany: imię i nazwisko oraz tytuł pracy dyplomowej.

Do prac należy dołączyć oświadczenie do pracy dyplomowej opiekuna naukowego (wzór do pobrania poniżej) i zamieścić za stroną tytułową pracy dyplomowej.

 1. Złożyć w Dziekanacie:
  • indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z ostatniego semestru z kompletem wpisów
  • oświadczenie o zgodności treści pracy dyplomowej na płycie CD z wersją papierową
  • kartę obiegową

Osoby, które chciałyby otrzymać odpis dyplomu w języku obcym muszą złożyć stosowne podanie w dniu złożenia egzaminu dyplomowego.

Dziekan może – na wniosek studenta – przedłużyć termin złożenia pracy magisterskiej, nie dłużej niż o trzy miesiące. Wniosek należy złożyć do 30 września br. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej naliczana jest opłata zgodnie z umową o odpłatności za studia.

Pliki do pobrania:

Skip to content