Obraz Ładujący

Obrony - studia licencjackie

Obrony - studia licencjackie

Informacja dla studentów studiów I stopnia przystępujących do obrony pracy dyplomowej

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk studenckich objętych planem studiów i programem nauczania.

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej student winien spełnić następujące warunki:

  1. Złożyć w Dziekanacie, co najmniej na 2 tygodnie przed obroną pracę dyplomowej w dwóch egzemplarzach, nie później niż do 30 września br.
  • jeden egz. archiwalny w oprawie twardej wydrukowany dwustronnie (druk dwustronny począwszy od wstępu), z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD

Pracę należy zapisać jako jeden  plik w formacie Microsoft Office Word, bądź w pdf  opisany: imię i nazwisko oraz tytuł pracy dyplomowej

  • jeden egzemplarz dla  recenzenta w oprawie  miękkiej (niebindowana).

Do prac należy dołączyć oświadczenie do pracy dyplomowej opiekuna naukowego - wzór do pobrania poniżej

i zamieścić za stroną tytułową pracy dyplomowej.

  1. Złożyć w Dziekanacie:
  • indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z ostatniego semestru z kompletem wpisów
  • oświadczenie o zgodności treści pracy dyplomowej na płycie CD z wersją papierową
  • kartę obiegową  (opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów -  60 zł)
  • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5cm

Prace dyplomowe bez podpisu promotora nie będą przyjmowane !

Pliki do pobrania: