Obraz Ładujący

Obrony - studia magisterskie

Informacja dla studentów II roku studiów II stopnia WSSMiKS w Chełmie przystępujących do obrony pracy magisterskiej

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk studenckich objętych planem studiów i programem nauczania.

Przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej student winien spełnić następujące warunki:

1. Złożyć w Dziekanacie co najmniej na 2 tygodnie przed obroną pracę magisterską w dwóch egzemplarzach, nie później niż do 30 września

 

  • jeden egz. archiwalny w oprawie twardej wydrukowany dwustronnie (druk dwustronny począwszy od wstępu), z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD
Pracę należy zapisać jako jeden plik w formacie Microsoft Office Word 2003/2007, bądź w pdf, opisany: imię i nazwisko oraz tytuł pracy magisterskiej
  • jeden egzemplarz dla recenzenta w oprawie  miękkiej (nie bindowana).
Do prac należy dołączyć oświadczenie do pracy magisterskiej opiekuna naukowego - wzór do pobrania na stronie internetowej uczeni.
i zamieścić za stroną tytułową pracy magisterskiej.

2. Złożyć w Dziekanacie:

  • indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z ostatniego  semestru z kompletem wpisów
  • oświadczenie o zgodności treści pracy dyplomowej na płycie CD z wersją papierową
  • kartę obiegową (opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60 zł)
  • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5cm

Osoby, które chciałyby otrzymać odpis dyplomu w języku obcym muszą złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego stosowne podanie, wraz z dodatkowym  zdjęciem w formacie 4,5 cm x 6,5cm i poświadczeniem uiszczenia stosownej opłaty.

Dziekan może - na wniosek studenta - przedłużyć termin złożenia pracy magisterskiej, nie dłużej niż o trzy miesiące. Wniosek należy złożyć do 30 września br.

W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty miesiąc do okresu złożenia pracy magisterskiej zgodnie z umową o odpłatności za studia.

Pliki do pobrania:

Prace magisterskie bez podpisu promotora nie będą przyjmowane!

Pliki do pobrania: