OBRONY

Regulamin studiów – OBRONY

12. Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia

§ 34

Na studiach pierwszego stopnia student nie przygotowuje pracy dyplomowej.

§ 35

1. Egzamin dyplomowy obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności objętych planem studiów  i programem kształcenia.

2. O dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan.

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1) zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i studenckich praktyk zawodowych objętych planem studiów i programem kształcenia,

2) złożenie w dziekanacie wszystkich wymaganych dokumentów, uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec uczelni.

§ 36

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz dwóch członków z tym, że co najmniej jedna osoba ze składu komisji powinna posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Przebieg egzaminu dyplomowego jest protokołowany.

3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie wyznaczonym przez Dziekana jednak nie później niż do dnia 30 września roku akademickiego, w którym student zakończył edukację.

§ 37

1. Egzamin dyplomowy jest ustny. Na egzaminie student otrzymuje trzy pytania.

2. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się ogólną wiedzą z przedmiotów kierunkowych oraz szczegółową w zakresie wybranej specjalności.

3.Przy ocenie wyniku z egzaminu stosuje się skalę ocen określoną § 20 ust. 1.

4. Ocena z egzaminu dyplomowego stanowi średnią ocen z poszczególnych odpowiedzi po zaokrągleniu jej według zasady:

1) do 2,49 – niedostateczny,

2) od 2,50 do 3,24  – dostateczny (3,0)

3) od 3,25 do 3,74  – dostateczny plus (3,5)

4) od 3,75 do 4,24  – dobry (4,0)

5) od 4,25 do 4,74  – dobry plus (4,5)

6) od 4,75 do 5,00  – bardzo dobry (5,0)

5. Student dopuszczony do egzaminu dyplomowego powiadamiany jest pisemnie przez dziekanat o terminie egzaminu, nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu.

6. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest okazać komisji aktualny dokument potwierdzający jego tożsamość.

§ 38

1. Jeżeli student z egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do niego, Dziekan wyznacza drugi termin, nie później niż miesiąc od daty pierwszego terminu. Drugi termin traktowany jest jako ostateczny.

2. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, poświadczonego stosownymi dokumentami, Dziekan wyznacza nowy termin. Termin ten traktowany jest jako termin podstawowy.

3. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 39

1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego  z wynikiem co najmniej dostatecznym.

2. Na ocenę końcową zamieszczoną na dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się:

1)   średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z oceną z całego okresu studiów,    z uwzględnieniem ocen niedostatecznych – stanowiąca 70 % oceny końcowej,

2)   ocena egzaminu dyplomowego – stanowiąca 30 % oceny końcowej.

3. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej, po zaokrągleniu jej według zasady:

1)   do 3,24               – dostateczny (3,0)

2)   od 3,25 do 3,74  – dostateczny plus (3,5)

3)   od 3,75 do 4,24  – dobry (4,0)

4)   od 4,25 do 4,74  – dobry plus (4,5)

5)   od 4,75 do 5,00  – bardzo dobry (5,0)

z zastrzeżeniem, że jeżeli średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z oceną z całego okresu studiów jest niższa od 3,0, to ocena na dyplomie nie może być wyższa  niż 4,0.

4. Komisja egzaminacyjna może pisemnie wnioskować o przyznanie nagrody, dyplomu    z wyróżnieniem, którego wzór ustala uczelnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.

13. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy na studiach pierwszego i drugiego stopnia

§ 40

1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem opiekuna naukowego zwanego dalej promotorem, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

2. Wybór seminarium dyplomowego pozostawia się studentowi zgodnie z jego zainteresowaniami naukowymi z tym, że liczba miejsc na seminarium jest limitowana. Grupa seminaryjna liczy nie więcej niż 15 osób.

3. Studentowi przysługuje prawo do zmiany promotora w pierwszym semestrze zajęć                                z seminarium dyplomowego.

4. Tematy prac dyplomowych powinny być ustalone w pierwszym semestrze, w którym odbywa się seminarium. Tematy prac dyplomowych podlegają zatwierdzeniu przez Senat po ich wcześniejszej akceptacji przez kierowników zakładów i zaopiniowaniu od strony formalnej przez Dziekana.

5. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta wyznaczonego przez Dziekana.      W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, może dojść do powołania drugiego recenzenta, przy czym obaj recenzenci uczestniczą w obronie.

6. Recenzje prac dyplomowych dokonywane są przez promotora i recenzenta na obowiązujących w uczelni formularzach.

7. W przypadku dłuższej nieobecności promotora (powyżej trzech miesięcy) Dziekan wyznacza nowego opiekuna pracy dyplomowej.

8. Do oceny prac dyplomowych stosuje się skalę ocen zawartą w § 20  ust. 1.

§ 41

1. Student ma obowiązek złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej:

1)    po zaliczeniu seminarium dyplomowego;

2)    nie później niż do dnia 30 września;

3)    w postaci wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej; liczbę egzemplarzy wydruku

określa Dziekan.

2. Dziekan może – na wniosek studenta– przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż o sześć miesięcy.

3. Przedkładając pracę dyplomową, student składa w dziekanacie oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych.

4. Senat, w drodze uchwały, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

5. Promotor wyrażając studentowi zgodę na złożenie pracy dyplomowej, dołącza pisemne oświadczenie opatrzone datą i podpisem, że praca została wykonana pod jego kierunkiem; oświadczenie to dołącza się do pracy dyplomowej.

§ 42

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1) zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i studenckich praktyk zawodowych objętych planem studiów i programem kształcenia,

2) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej,

3) złożenie w dziekanacie wszystkich wymaganych dokumentów, uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec uczelni.

§ 43

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent z tym, że co najmniej jedna osoba ze składu komisji powinna posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie wyznaczonym przez Dziekana – nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

§ 44

1. Egzamin dyplomowy jest ustny.

2. Przebieg egzaminu dyplomowego jest protokołowany.

3. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się ogólną wiedzą z przedmiotów kierunkowych oraz szczegółową w zakresie wybranej specjalności.

4.Przy ocenie wyniku z egzaminu stosuje się skalę ocen określoną § 20 ust. 1.

5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym. Na wniosek studenta lub promotora może być egzaminem otwartym. Wniosek taki należy złożyć składając pracę dyplomową. Decyzję               o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dziekan. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w części niejawnej oceniającej egzamin.

§ 45

1. Niezłożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, skutkuje wydaniem decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów.

2. Jeżeli student z egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do niego, Dziekan wyznacza drugi termin, nie później niż do jednego miesiąca od daty pierwszego terminu. Drugi termin traktowany jest jako ostateczny.

3. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, poświadczonego stosownymi dokumentami, Dziekan wyznacza nowy termin. Termin ten traktowany jest jako termin podstawowy.

4. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 46

1. Student, o którym mowa w § 45, posiadający wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów i programem kształcenia, otrzymuje zaświadczenie o zaliczeniu ostatniego semestru studiów wraz z decyzją o skreśleniu z listy studentów.

2. Osoba wymieniona w ust. 1, skreślona z listy studentów, za zgodą Dziekana może zostać ponownie przyjęta na studia.

§ 47

1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego                z wynikiem co najmniej dostatecznym.

2. Na ocenę końcową zamieszczoną na dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się:

1)   średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z oceną z całego okresu studiów,  z uwzględnieniem ocen niedostatecznych – stanowiąca 50 % oceny końcowej,

2)   ocena pracy dyplomowej – stanowiąca 25 % oceny końcowej,

3)   ocena egzaminu dyplomowego – stanowiąca 25 % oceny końcowej.

3. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej, po zaokrągleniu jej według zasady:

1)   do 3,24               – dostateczny (3,0)

2)   od 3,25 do 3,74  – dostateczny plus (3,5)

3)   od 3,75 do 4,24  – dobry (4,0)

4)  od 4,25 do 4,74  – dobry plus (4,5)

5)  od 4,75 do 5,00  – bardzo dobry (5,0)

z zastrzeżeniem, że jeżeli średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z oceną z całego okresu studiów jest niższa od 3,0, to ocena na dyplomie nie może być wyższa  niż 4,0.

4. Komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy może wnioskować o podwyższenie oceny końcowej na dyplomie o pół stopnia, w przypadku średniej ocen co najmniej 4,5 w ostatnim roku studiów, bardzo dobrej oceny pracy dyplomowej i bardzo dobrej oceny z egzaminu dyplomowego.

5. Wniosek komisji o podwyższenie oceny na dyplomie winien być zapisany w protokole egzaminu dyplomowego i podlega zatwierdzeniu przez Dziekana.

6. Komisja egzaminacyjna może pisemnie wnioskować o przyznanie nagrody, dyplomu  z wyróżnieniem, którego wzór ustala uczelnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.

 


Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 i ukończą je w roku 2013/2014.

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 i w latach kolejnych.

Skip to content