Opłaty za studia

Wysokości opłat czesnego za studia

W toku kształcenia studenta opłaty czesnego nie ulegają zmianie, wynika to z umowy o kształcenie, którą student zawiera z Uczelnią, a także z powszechnie obowiązującego prawa. W praktyce oznacza to, że student który rozpoczął studia w roku akademickim 2020/2021, do końca swych studiów zobowiązany jest do dokonywania płatności zgodnych z Tabelą Opłat obowiązującą w roku akademickim 2020/2021, pod warunkiem, że studiuje zgodnie z tokiem studiów rozpoczętym w roku akademickim 2020/2021.

Tabela opłat obowiązujących w Uczelni dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021, tj. od dnia 1 października 2020 roku.

Terminy wnoszenia opłat:

  • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
  • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
  • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy

Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej:

Alior Bank  41 2490 0005 0000 4520 2715 4431

Prosimy o dokonywanie wszystkich wpłat wyłącznie na wskazane powyżej konto Uczelni – nie w kasie!


 

Skip to content