Obraz Ładujący

Wysokości opłat czesnego za studia

 1. Czesne może być opłacone jednorazowo, w równych dwóch ratach lub w równych czterech ratach określonych w pkt.3.
 2. Wyboru danej opcji dokonuje student samodzielnie, kierując się okolicznościami istotnymi z punktu widzenia swojej aktualnej sytuacji materialnej.
 3. Wysokość czesnego za jeden semestr studiów wynosi:
 • studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia:
  • 1600 zł jednorazowa wpłata za semestry I – V i 1800 zł semestr VI
  • 1700 zł płatne w 2 ratach po 850 zł za semestry I – V i 1900 płatne w 2 ratach po 950 zł semestr VI     
  • 1700 zł płatne w 4 ratach po 425 zł za semestry I – V i 1900 zł płatne w 4 ratach po 475 zł semestr VI
 • studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:
  • 2000 zł jednorazowa wpłata za semestry I – III i 2200 zł semestr IV
  • 2100 zł płatne w 2 ratach po 1050 zł za semestry I – III i 2300 płatne w 2 ratach po 1150 zł semestr IV
  • 2100 zł płatne w 4 ratach po 525 zł za semestry I – III i 2300 zł płatne w 4 ratach po 575 zł semestr IV
 • jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne:
  • 1600 zł jednorazowa wpłata za semestry I – IX i 1800 zł semestr X
  • 1700 zł płatne w 2 ratach po 850 zł za semestry I – IX i 1900 płatne w 2 ratach po 950 zł semestr X
  • 1700 zł płatne w 4 ratach po 425 zł za semestry I – IX i 1900 zł płatne w 4 ratach po 475 zł semestr X

4.      Wpłat czesnego należy dokonywać w następujących, nieprzekraczalnych terminach:

SEMESTR  ZIMOWY SEMESTR  LETNI
pełna wpłata do 15 października do 15 lutego
I rata do 15 października do 15 lutego
II rata do 15 grudnia do 15 kwietnia
raty miesięczne I rata 15 października
II rata 15 listopada
III rata 15 grudnia
IV rata 15 stycznia
I rata 15 lutego
II rata 15 marca
III rata 15 kwietnia
IV rata 15 maja

5.      Wysokość opłat dodatkowych – takie same dla wszystkich studentów:

 • wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł,
 • wydanie duplikatu legitymacji – 33 zł,
 • ponowne wydanie legitymacji studenckiej – 33 zł,
 • wydanie duplikatu indeksu – 6 zł,
 • wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
 • wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł,
 • wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł,
 • wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł,
 • przywrócenie na listę studentów – 85 zł,
 • uzupełnienie różnic programowych – 70 zł za jeden przedmiot,
 • przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – 400 zł za miesiąc przedłużenia wyliczone proporcjonalnie do okresu przedłużenia, naliczane również w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i skreślenia z listy studentów,
 • wydanie wykazu ocen z przebiegu studiów – 50 zł,
 • wysłanie do studenta wezwania do zapłaty lub zawiadomienia z dziekanatu – 9 zł,
 • wysłanie do studenta za granicę wezwania do zapłaty lub zawiadomienia z dziekanatu – 19 zł.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy

Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie:

BPS O/Chełm  23 1930 1725 2520 0570 3788 0001

Alior Bank  41 2490 0005 0000 4520 2715 4431

Zgodnie z umową o odpłatność za studia:

 • w przypadku niewywiązania się w terminie przez Studenta z wymaganych opłat czesnego Uczelnie naliczy odsetki ustawowe;
 • dokonanie płatności całej kwoty za dany semestr po terminie skutkuje automatycznym rozbiciem czesnego na 2 raty i naliczeniem dodatkowej opłaty.