Opłaty za studia

W toku kształcenia studenta opłaty czesnego nie ulegają zmianie, wynika to z umowy o kształcenie, którą student zawiera z Uczelnią, a także z powszechnie obowiązującego prawa. W praktyce oznacza to, że student który rozpoczął studia w roku akademickim 2020/2021, do końca swych studiów zobowiązany jest do dokonywania płatności zgodnych z Tabelą Opłat obowiązującą w roku akademickim 2020/2021, pod warunkiem, że studiuje zgodnie z tokiem studiów rozpoczętym w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie Rektora w sprawie zniżek w opłatach dla studentów WSSMiKS w roku akademickim 2021/2022

Tabela opłat dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022, tj. od dnia 1 października 2021 roku

Tabela opłat dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2020/2021, tj. od dnia 1 października 2020 roku

Terminy wnoszenia opłat określone są w umowie o kształcenie:

Umowa o kształcenie dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022, tj. od dnia 1 października 2021 roku

Umowa o kształcenie dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2020/2021, tj. od dnia 1 października 2020 roku


Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy

Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej:

Alior Bank  41 2490 0005 0000 4520 2715 4431

Prosimy o dokonywanie wszystkich wpłat wyłącznie na wskazane powyżej konto Uczelni – nie w kasie!


 

Skip to content