Organizacja studiów I stopnia

Organizacja studiów I stopnia

Organizacja studiów I stopnia na wybranym kierunku

  • Studia rozpoczynają się w październiku br.
  • Specjalność na danym kierunku wybiera się ostatecznie po I roku studiów.
  • Harmonogram studiów zamieszczany jest na stronie uczelni na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć

Warunki zaliczenia:

  • uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów (rozliczenie się po każdym semestrze studiów z indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta),
  • przygotowanie pracy dyplomowej przez 3 semestry studiów podczas seminarium dyplomowego (IV-V semestr)
  • zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.

Czas trwania:

sześć semestrów (3 lata)

Zajęcia odbywają się:

• Studia stacjonarne (dzienne) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00;

• Studia niestacjonarne (zaoczne) podczas zjazdów w soboty i w niedziele w godzinach 8.00-19.00.

Dokument ukończenia studiów:

Absolwent studiów otrzymuje DYPLOM wraz dwoma odpisami oraz suplementem do dyplomu,  poświadczający uzyskanie tytułu LICENCJATA

Skip to content