Obraz Ładujący
Exif_JPEG_422

dr Aneta Bąk-Pitucha

Wykształcenie:

Abslwentka studiów magisterskich na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ( UMCS) w Lublinie

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Politologii UMCS

6 VII 2012 r. uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Rozprawa doktorska nt.: „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939”

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce, historia

Specjalność naukowa: dzieje i kultura ziemiaństwa polskiego, myśl polityczna, administracja publiczna, samorząd terytorialny

Zainteresowania badawcze:

Badania dr Anety Bąk-Pituchy mieszczą się w obszarze nauk o polityce, zajmuje się szczególnie myślą polityczną osób wywodzących się ze środowiska ziemiańskiego, a także zagadnieniami dotyczącymi administracji publicznej z uwzględnieniem samorządu terytorialnego.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych- oddział w Chełmie (WSSMiKS)

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne – oddział w Lublinie

Działalność dydaktyczna:

– wykładowca w WSSMiKS

– recenzentka prac licencjackich i magisterskich

Zajęcia dydaktyczne:

Administracja publiczna

Historia samorządu terytorialnego w Polsce

Nadzór i kontrola w administracji publicznej

Polityka III RP

Samorząd terytorialny i polityka lokalna

Wykaz wybranych publikacji:

 

 1. Bąk-Pitucha A., Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, monografia złożona do druku
 2. Bąk-Pitucha A., Olszewski P., Rady Seniorów na Lubelszczyźnie, artykuł złożony do druku
 3. Bąk-Pitucha A., „Nic o nas bez nas” – koncepcja bezpieczeństwa państwa w myśli politycznej Adolfa Bocheńskiego, artykuł złożony do druku
 4. Bąk-Pitucha A., Aktywność społeczna i polityczna ziemianek na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.), red. U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, t. II, Radzymin-Warszawa 2016
 5. Bąk-Pitucha A., Etos powstania styczniowego w życiu i działalności ziemian lubelskich, [w:] „Piekło i niebo Polaków”. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje-kontynuacje-spory-pamięć, red. T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, Kraków 2014
 6. Bąk-Pitucha A., Kazimierz Rzewuski (1875-1941) – patriota, ziemianin i działacz narodowy, [w:] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce, red. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Lublin 2013
 7. Bąk-Pitucha A., Idea unii Kościoła rzymskokatolickiego z greckokatolickim w działalności metropolity Andrzeja Szeptyckiego, [w:] Nauka, edukacja, kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. M. Wichmanowski, Lublin 2013
 8. Bąk-Pitucha A., Społecznikowskie tradycje dworu w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie. W kręgu historii i tradycji, t. 1, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, Warszawa 2012
 9. Bąk-Pitucha A., Community activity traditions of the manor in the period between World War I and World War II, [w:] Countryside and peasant movement in Poland and Europe. In the circle of history and tradition, vol. I, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, Warszawa 2012
 10. Bąk-Pitucha A., Rola prasy ziemiańskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna. Aspekty filozoficzne i polityczne, red. E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil, t. II, Siedlce 2011
 11. Bąk-Pitucha A., Kwestia reprywatyzacji majątków ziemiańskich po 1989 roku w Polsce, „Consensus”, Nr 15/2011
 12. Bąk-Pitucha A., Sprawozdanie z konferencji „Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna”, Drohiczyn, 7-9 września 2010 roku, „Annales UMCS”, Sectio K, Politologia, vol. 17, 2, Lublin 2010
 13. Bąk-Pitucha A., Inicjatywa wspólnotowa LEADER a społeczność wiejska, „Myśl Ludowa”, Nr 2/2010
 14. Bąk A., Oblicze ideowo-polityczne w „Buncie Młodych” (1931-1939), [w:] Bezpieczeństwo człowieka a wartości. Aspekty społeczne i polityczne, red. E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil, t. II, Siedlce 2010
 15. Bąk A., Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego na przykładzie „Buntu Młodych”, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, t. II, Lublin 2009
 16. Bąk A., Kultura polskiego ziemiaństwa w XX wieku, [w:] Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009