Obraz Ładujący
dr_grzegorz_figiel

dr Grzegorz Figiel

Zainteresowania badawcze

 1. Historia Wielkiej Brytanii
 2. Dyplomacja europejska od XVIII do XX wieku
 3. Dyplomatyczne stosunki polsko-angielskie w drugiej połowie XVIII wieku
 4. Biografistyka
 5. Historia społeczno-polityczna Polski od XVIII do XX wieku
 6. Historia regionalna (mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie, historia miejscowości i gmin Ziemi Chełmskiej).

Stypendia i granty

 1. Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia przyznane przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie na pracę naukową w Wielkiej Brytanii, kwiecień 2012.
 2. Grant nr 02172-6930-UM0344129/14 ze środków PROW na napisanie monografii regionalnej Wielokulturowe dziedzictwo gminy Siedliszcze w latach 1915-1944, styczeń 2014.
 3. Grant nr 02166-6930-UM0344130/14 ze środków PROW na napisanie monografii regionalnej Najnowsze dzieje gminy Siedliszcze (1945-2013), styczeń 2014.

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 1. Dyplomatyczne stosunki polsko-angielskie w epoce stanisławowskiej, Toruń 2008,           s. 251.
 2. Dzieje Cycowa: wsi, dóbr, parafii, gminy, szkół [współaut. W. Czarnecki, J. Gurba,  W. Śladkowski], Cyców 2010, s. 280,

Grzegorz Figiel: Od II do III Rzeczypospolitej, s. 169-275.

 1. Od prehistorii do współczesności. Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszcza – monografia historyczna [współaut. A. Kuczyńska, R. Kozyrski], Siedliszcze 2011, s. 288,

Grzegorz Figiel: Pod zaborami (1795-1918), s. 117-183

Grzegorz Figiel: Ku współczesności – Siedliszcze w latach 1918-2011, s. 185-283.

 1. Europejska polityka Williama Pitta Młodszego (1783-1806), Lublin 2013, ss. 408.
 2. Wielokulturowe dziedzictwo gminy Siedliszcze w latach 1915-1944, Lublin-Siedliszcze 2014, s. 230.
 3. Najnowsze dzieje gminy Siedliszcze (1945-2013) [współaut. W. Sulimierski, P. Kiernikowski, T. Branecki], Lublin-Siedliszcze 2014, s. 230,

Grzegorz Figiel, Struktura parafialna, s. 51-88.

Artykuły naukowe

 1. Irlandzka polityka Williama Pitta Młodszego i jej polskie echa, „Annales UMCS”, Sectio F, vol. LIX, 2004, s. 71-83.
 2. Impas w stosunkach polsko angielskich w latach 1773-1778, „Res Historica”, t. 24, 2007, s. 53-69.
 1. Warszawska burza publicystyczna w 1791 r., w: Książki i Historia. Księga jubileuszowa ofiarowana dr. Zdzisławowi Bieleniowi z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 2008, s. 127-137.
 2. William Pitt Młodszy – narodziny polityka, „Annales UMCS”, sect. F, vol. LXI, 2006 [druk 2008], s. 9-20.
 3. „Nil desperandum”. Refleksje H. Kołłątaja na temat powstania i perspektyw Księstwa Warszawskiego, „Annales UMCS”, sect. F, vol. LXII, 2007 [druk 2008], s. 113-120.
 4. Misja Michała Kleofasa Ogińskiego do Londynu w grudniu 1790 r. (Próba nowego spojrzenia), „Res Historica”, t. 27, 2009, s. 51-66.
 5. Franciszka Bukatego dyplomatyczne podróże do Londynu, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży, t. 1, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2010,                 s. 221-234.
 6. Obraz Anglii i Anglików na łamach „Pamiętnika Historyczno-Politycznego”, jako przykład propagandy pro-królewskiej w XVIII-wiecznej Polsce, w: Bibliologia polityczna, red. D. Kuźmina, Warszawa 2011, s. 69-79.
 7. Aleksander Jaworowski – lubelski lekarz i społecznik, „Bibliotekarz lubelski”, R. 54, 2011, s. 93-104.
 8. Szembek Józef Piotr Eustachy h. Szembek (ok. 1696-1758), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 48, 2012, z. 196.
 9. Źródła do dziejów Powstania Listopadowego w zbiorach rękopiśmiennych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w: Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, s. 207-2015.
 10. Węgleński Antoni Leopold h. Szreniawa z krzyżem (ok. 1740-1829), w: Encyklopedia Chełma, t. 1, cz. 2: Ludzie, Chełm-Lublin 2013, s. 197-198.
 11. Węgleński Wojciech Dominik h. Szreniawa z krzyżem (ok. 1790-1863), w: Encyklopedia Chełma, t. 1, cz. 2: Ludzie, Chełm-Lublin 2013, s. 198-200.
 12. Profesor Wiesław Śladkowski lubelski kustosz szkoły Askenazego, w: Profesor Wiesław Śladkowski życie i działalność, Lublin 2015, s. 7-12.

Opracowanie materiałów źródłowych

 1. Wanda Papiewska i jej wspomnienia o bibliotece Lubelskiej Spółdzielni Spożywców, „Bibliotekarz Lubelski”, R. 51, 2008, s. 137-153.
 2. Kontrowersje wokół planu regulacyjnego osady Siedliszcze z 1921 r., „Rocznik Chełmski, t. 15, 2011, s. 353-361.

Recenzje wydawnicze

 1. Recenzja artykułu Działalność wydawnicza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej od początku jego istnienia do chwili ustanowienia Wydawnictwa UMCS (1987) dla czasopisma „Res Historica”, t. 40, 2015.
 2. Z. Bieleń, Bohaterki w czarnych sukniach – kobiety z Lubelszczyzny i Podlasia
  w powstaniu 1863-1864 roku
  , Lublin 2015.

Redakcja wydawnictw

 1. „Bibliotekarz Lubelski” (redaktor)

czasopismo znajduje się na liście B czasopism punktowanych MNiSW – 4 punkty, ponadto jest indeksowane w bazie Index Copernicus International Journals Master List – 30,32 punkty.

 1. Książki i Historia. Księga jubileuszowa ofiarowana dr. Zdzisławowi Bieleniowi
  z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego
  w Lublinie
  , Lublin 2008 (sekretarz redakcji).
 2. Jakość bibliotek w naszych rękach. Materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy. Lublin, 9-10 września 2010 r., Lublin 2010 (redaktor).
 3. Od prehistorii do współczesności. Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszcza – monografia historyczna, Siedliszcze 2011 (redaktor naukowy).
 4. Najnowsze dzieje gminy Siedliszcze (1945-2013), Lublin-Siedliszcze 2014 (redaktor naukowy).
 5. W. Śladkowski, Szkice polsko-francuskie XIX-XX wiek, Lublin 2015 (redaktor).

 

Konferencje

 1. I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków 28-30 czerwca 2007.
 2. Biblioteki publiczne Lubelszczyzny 1944 – 2007 r.:  dzieje – funkcje – działalność, Lublin 18-19 września 2007.
 3. Księstwo Warszawskie z perspektywy 200lat. Ludzie – Instytucje – Tradycja, Lublin 27 września 2007. (referat)
 4. Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej, Warszawa 30 listopada-
  1 grudnia 2007. (referat)
 5. Między Królestwem a Rzecząpospolitą, Warszawa 27 czerwca 2008.
 6. Ziemianie w podróży, Kozłówka 8-10 października 2008. (referat)
 7. Książka – Biblioteka – Propaganda, Warszawa 16-17 listopada 2009 (referat)
 8. V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin 9-10 września 2010 (organizator)
 9. Lubelszczyzna w wojnie polsko-bolszewickiej, Hrubieszów 27-28 listopada 2010 (referat)
 10. I Forum Badaczy Dziejów Wielkiej Brytanii, Kielce 8 marca 2011.
 11. Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie, Lublin 28-29 listopada 2011 (referat)
 12. Rok 1863. Walka – Kraj – Lubelszczyzna – Kościół, Lublin 10 stycznia 2013.
 13. Rok 1863 na Lubelszczyźnie – walka i pamięć, Lublin 22 stycznia 2013 (organizator).
 14. Razem iść do celu. Przegląd archiwów, bibliotek i muzeów polonijnych na 5-lecie projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”, Warszawa 23 czerwca 2015.
 15. „Łączenie bibliotek. Skutki społeczno-kulturalne”, Szczecin 4-5 listopada 2015 (referat).
 16. „700 lat miasta Lublina – spotkania z historią”, Lublin listopad 2015-maj 2017 (organizator cyklu wykładów z okazji 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich).