Obraz Ładujący
dr_Jerzy_Szukalski

dr Jerzy Szukalski

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju. W 1988 r. ukończył studia na kierunku historia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w 1991 r. na kierunku prawo tegoż Uniwersytetu. W marcu 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS na podstawie przedstawionej rozprawy „Przeobrażenia polityczno-ustrojowe w Czeczenii w latach 1990-2000”, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Marka Żmigrodzkiego.

W latach 1991-1996 praca na stanowisku asystenta w Pracowni Dydaktyki Historii w Instytucie Historii UMCS. Od 2014 r. praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Samorządu Terytorialnego i Polityki Społecznej Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Od 2017 r. praca na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (odział w Lublinie), Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (oddział w Chełmie), Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Stowarzyszenia „Diaspora Czeczeńska w Polsce” i Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Uzbeckiej „Dustlik”.

Zainteresowania badawcze autora obejmują: prawo konstytucyjne porównawcze, historię ustroju i systemy polityczne państw byłego Związku Radzieckiego, a zwłaszcza państw Azji Centralnej oraz Kaukazu Południowego, prawo europejskie, polskie prawo konstytucyjne, historię ustroju i prawa Polski oraz prawo cywilne i prawo rodzinne. Efektem dotychczasowej pracy badawczej (do końca 2018 r.) są: 6 publikacji zwartych, 2 rozdziały w monografiach, 28 artykułów naukowych, 90 haseł naukowych w 11 opracowaniach zbiorowych i 1 recenzja. Aktywność naukowa przekłada się również na uczestnictwo w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz działalność popularyzatorską, m.in. na antenie Polskiego Radia Lublin w programie „Studio Wschodnie”.

Prowadzone aktualnie i w przeszłości przedmioty obejmują: Dydaktykę historii (ćwiczenia, UMCS), Podstawy badań archiwalnych (ćwiczenia, UMCS), Politykę społeczną i gospodarczą (wykład, następnie konwersatorium, WSSMiKS), Samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe (konwersatorium, WSSMiKS), Metodologię badań politologicznych (konwersatorium, WSSMiKS), Myśl polityczną (wykład, WSSMiKS), Ruchy społeczne i polityczne (wykład, WSSMiKS), Wprowadzenie do prawa rodzinnego (wykład, WSSMiKS), Sądową pracę socjalną (wykład, WSSMiKS), Podstawy wiedzy o państwie i prawie (wykład, WSSMiKS), Prawoznawstwo (wykład, WSSMiKS), Język łaciński prawniczy (ćwiczenia, WSSMiKS), Prawo europejskie (ćwiczenia, WSSMiKS), Seminarium dyplomowe (politologia, studia pierwszego stopnia, WSSMiKS), Seminarium magisterskie (politologia, studia drugiego stopnia, WSSMiKS), Postępowanie cywilne (wykład, WSEPiNM), Prawo rzeczowe (wykład, WSEPiNM), Prawo Unii Europejskiej (wykład, WSEPiNM), Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej (wykład, WSEPiNM) oraz Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego (wykład, WSEPiNM).

Adres e-mailowy: jerzy.szukalski@onet.eu


Prace opublikowane i złożone do druku po doktoracie:

Publikacje zwarte:

 1. J. Szukalski, System konstytucyjny Uzbekistanu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 119.
 2. J. Szukalski, Przeobrażenia polityczno-ustrojowe w Czeczenii w latach 1990-2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 477.
 3. J. Szukalski, Olij Madżlis – parlament Uzbekistanu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, ss. 60.
 4. J. Szukalski, System konstytucyjny Kirgistanu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ss. 178.
 5. J. Szukalski, Żogorku Kenesz – parlament Kirgistanu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ss. 86 (złożony do druku).
 6. J. Szukalski, Medżlis – parlament Turkmenistanu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019, ss. 82 (złożony do recenzji).

 

Rozdziały w monografiach:

 1. J. Szukalski, Prawo wyborcze na urząd Prezydenta Republiki Kazachstanu, [w:] Polska – Kazachstan. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, A. Bisztyga, P. Zientarski (red.), Toruń 2017, s. 55-77.
 2. J. Szukalski, Podstawy prawne wolności wyznania i funkcjonowania związków wyznaniowych, [w:] Kaukaz Północny: religie, polityka, elity, bezpieczeństwo, T. Bodio (red.), Warszawa 2017, s. 119-144.

 

Artykuły:

 1. M. Żmigrodzki, J. Szukalski, Pozycja ustrojowa Prezydenta Gruzji – uregulowania konstytucyjne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2012, z. 4 (21), s. 261-271 (wkład 50%).
 2. J. Szukalski, Parlament Czeczenii w latach 1991-2000 w świetle uregulowań konstytucyjnych, „Annales UMCS Sectio K: Politologia”, vol. XX, 2/2013, s. 61-79.
 3. J. Szukalski, Konstytucyjne zasady ustroju Czeczenii w latach 1992-2000, „Annales UMCS Sectio K: Politologia”, vol. XXI, 2/2014, s. 29-43.
 4. J. Szukalski, Instytucja Prezydenta Republiki Czeczenii w latach 1991-2000, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2013, z. 4 (25), s. 293-307.
 5. M. Żmigrodzki, J. Szukalski, Pozycja ustrojowa Parlamentu Gruzji w latach 1991-2013, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 1, s. 25-48 (wkład 75%).
 6. J. Szukalski, Ewolucja instytucji Prezydenta Republiki Mołdawii w latach 1990-2014, [w:] Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989-2014 r., M. Paździor, B. Szmulik (red.), Lublin 2015, s. 189-207.
 7. J. Szukalski, R. Żmigrodzki, Instytucja referendum ogólnokrajowego w Uzbekistanie – regulacje prawne i praktyka, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 2, s. 69-84 (wkład 60%).
 8. M. Gołoś, J. Szukalski, Prawo wyborcze do parlamentu Uzbekistanu w latach 1991-2014, [w:] Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, t. 2, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Toruń 2016, s. 546-567 (wkład 60%).
 9. J. Szukalski, Uwarunkowania prawne rozwoju instytucji ombudsmana w Kirgistanie [w:] Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, t. 2, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Toruń 2016, s. 618-639.
 10. J. Szukalski, Rosyjskie zbrodnie wojenne w czasie I i II wojny czeczeńskiej – wybrane zagadnienia prawne, [w:] Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, M. Malczyńska-Biały, G. Pawlikowski, K. Żarna (red.), Rzeszów 2016, s. 152-180.
 11. J. Szukalski, Ewolucja pozycji ustrojowej Prezydenta Uzbekistanu w latach 1990-2015, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 20/B, s. 363-381.
 12. J. Szukalski, Instytucja referendum ogólnokrajowego w Kazachstanie – wymiar normatywny, [w:] Od Chanatu do Republiki: historyczne i współczesne uwarunkowania państwowości Kazachstanu, W. Sokołowski (red.), Chełm 2016, s. 209-222.
 13. J. Szukalski, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach naruszeń praw człowieka przez Rosję podczas konfliktu w Czeczenii, [w:] Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, t. 3, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Toruń 2017, s. 193-207.
 14. J. Szukalski, Instytucja Pełnomocnika Olij Madżlisu ds. Praw Człowieka w Uzbekistanie: ujęcie normatywne i praktyka, [w:] Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko (red.), Rzeszów 2017, s. 469-486.
 15. J. Szukalski, Instytucja referendum ogólnokrajowego w Tadżykistanie: regulacje normatywne i praktyka, [w:] Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu, J. Marszałek-Kawa, Z. Girzyński (red.),Toruń 2017, s. 104-131.
 16. Е. Шукальски, Иcтoчники избирательногo правa в избранных государствах Центральнoй Азии: Узбекистанe, Кыргызстанe и Туркменистанe, [в:] Консти- туционно-правовые основы выборов главы государства: опыт Узбекистана и развитых демократических стран, A. Caидoв (рeд.) Ташкент2018 (złożony do druku).
 17. J. Szukalski, Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta w państwach Azji Centralnej, [w:] Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów. Prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, S. Bożyk, A. Olechno (red.), Białystok 2018, s. 261-270.
 18. J. Szukalski, Tradycje ustrojowe I i II Rzeczypospolitej w Konstytucji III RP: wybrane instytucje prawno-ustrojowe, [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP: polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.) Toruń 2017, s. 229-244.
 19. J. Szukalski, Rola Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w internacjonalizacji standardów demokratycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, t. 3, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Toruń 2018, s. 458-468.
 20. J. Szukalski, Normatywne gwarancje ochrony praw mniejszości narodowych w Uzbekistanie, [w:] Narody, mniejszości narodowe, religijne, grupy etniczne i ich miejsce we współczesnych państwach, M. Gołoś, I. Rycerska (red.), Chełm 2018 (złożony do druku).
 21. M. Gołoś, J. Szukalski, Slovenia in universal and regional systems of protection of rights of national minorities, [w:] Phenomenon of growing popularity of radical political movements in Europe: causes and prospects, part 1, O.N. Slobotchikov, I.I. Degtiareva (ed.), Moscow 2018, p. 197-212 (wkład 50%).
 22. Б.А. Жетписбаев, Е. Шукальски, Административная юстиция в вопросах реализации административноправовых реформ Казахстана, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” 2019 (złożony do recenzji; wkład 50%).
 23. J. Szukalski, Wybrane aspekty wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Rosję, [w:] Kondycja powszechnego i regionalnych systemów ochrony praw człowieka w 70 lat po uchwaleniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Toruń 2019 (złożony do druku).
 24. M. Gołoś, J. Szukalski, Federacja Rosyjska w regionalnych systemach ochrony praw człowieka, [w:] Kondycja powszechnego i regionalnych systemów ochrony praw człowieka w 70 lat po uchwaleniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Toruń 2019 (złożony do druku, wkład 60%).
 25. J. Szukalski, Instytucjonalna ochrona konstytucyjnych praw i wolności jednostki w Uzbekistanie (złożony do druku).
 26. J. Szukalski, Wybrane problemy naruszeń konstytucji w państwach Azji Centralnej, [w:] Skutki prawne naruszeń konstytucji, M. Jabłoński (red.), Wrocław 2019 (złożony do druku).

 

Hasła:

 1. Kurator zawodowy, [w:] Słownik Bezpieczeństwa, A. Mróz-Jagiełło, J. Puacz-Olszewska, A. Zagórska (red.), Warszawa 2019.
 2. Prawo publiczne, [w:] Słownik Bezpieczeństwa, A. Mróz-Jagiełło, J. Puacz-Olszewska, A. Zagórska (red.), Warszawa 2019.
 3. Prokuratura wojskowa, [w:] Słownik Bezpieczeństwa, A. Mróz-Jagiełło, J. Puacz-Olszewska, A. Zagórska (red.), Warszawa 2019.