Obraz Ładujący
michal_kozera

dr Michał Kozera

Wykształcenie:

– Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Politologii i Europeistyki Wydziały Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego – 12 czerwca 2006 r.;

– Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Politologii – 22 marca 2013 r. na podstawie rozprawy pt. Współpraca partii chrześcijańsko-demokratycznych państw UE uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Specjalność:

Partie polityczne i współczesne systemy partyjne, współczesne systemy polityczne, teoria polityki, organizacja i zarządzanie

Problematyka prowadzonych badań:

Współpraca partii politycznych w wymiarze krajowym, transnarodowym i międzynarodowym, „rodziny” ideologiczne partii politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem ugrupowań chrześcijańsko-demokratycznych, konserwatywnych i liberalnych), systemy partyjne państw Unii Europejskiej, zarządzanie organizacja politycznymi, polityka orderowa prezydentów RP

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Partie polityczne i systemy partyjne – wykład i ćwiczenia.

W latach 2008-2014 prowadził zajęcia na Wydziale Politologii UMCS (przedmioty: Organizacja i zarządzanie, Nauka o polityce, EU Party System – przedmiot fakultatywny w języku angielskim, System polityczno-prawny Rosji) oraz w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie (przedmioty: Partie i systemy partyjne, Marketing polityczny) i Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (przedmioty: Organizacja i zarządzanie, Współczesne systemy polityczne, Statystyka i demografia).

Dorobek naukowy:

Autor 20 artykułów naukowych (17 opublikowanych, 3 złożonych do druku), 2 recenzji oraz 14 haseł encyklopedycznych w Encyklopedia Politologii, pod red. M. Żmigrodzkiego, Wydawnictwo Wolters Kluwers, Warszawa 2012 i 2016. Aktualnie w przygotowaniu wydawnictwo zwarte poświęcone partiom centroprawicowym o orientacji chrześcijańsko-demokratycznej w państwach Unii Europejskiej. Uczestnik 23 konferencji naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Wykaz najważniejszych publikacji:

I Hasła Encyklopedyczne:

 1. Analiza systemowa, [w:] Encyklopedia Politologii, red. M. Żmigrodzki, Tom I, Pojęcia, teorie i metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa 2016, ss. 46-52 (w druku).
 2. Dyscyplina partyjna, Frakcja parlamentarna, Frakcje w Parlamencie Europejskim, Instytucje Unii Europejskiej, Koło parlamentarne, Parlament Europejski, Prawybory, System polityczny Cypru, System polityczny Grecji, System polityczny Malty, System polityczny Unii Europejskiej, Transnarodowa federacja partii politycznych, Dyscyplina partyjna, [w:] Encyklopedia Politologii, red. M. Żmigrodzki, Tom II, Instytucje i systemy polityczne, red. W. Sokół, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2012, passim.

II Artykuły naukowe:

 1. Chrześcijańska demokracja a gospodarka rynkowa i demokracja – rozważania ideologiczno-programowe, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2016, nr 9, ss. 14 (złożony do druku).
 2. Chrześcijańska demokracja w systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 r., [w:] Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Tom pokonferencyjny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań-Toruń 2015, ss. 16 (w druku).
 3. Transnarodowa współpraca europejskich chrześcijańskich demokratów przed II wojną światową, ”Prawo i Polityka. Rocznik Naukowy” 2014, Tom 5, ss. 7-27.
 4. Polityka orderowa prezydentów III RP, [w:] Ordery i odznaczenia w III RP. Wybrane zagadnienia prawno-ustrojowe, red. P. Jakubowski, R. K. Tabaszewski, Lublin 2014, ss. 43-57.
 5. Współautor W. Sokół, Specyfika partii chrześcijańsko-demokratycznych państw Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5 (41), nr 2, ss. 93-121.
 6. Poparcie wyborcze dla partii chrześcijańsko-demokratycznych w Europie Zachodniej, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 221-233.
 7. System polityczny Grecji, [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich, red. M. Podolak, T. Bichta, Lublin 2012, ss. 225-270.
 8. Polskie Stronnictwo Ludowe w Parlamencie Europejskim, [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, Tom 2, Idee, organizacje, środowisko, red. F. Kampka, S, Stępka, Warszawa 2012, ss. 267-283.
 9. Partie chrześcijańsko-demokratyczne w wyborach do PE 2009 r. a elekcje parlamentarne w 2010 r. Casusy Czech, Słowacji i Węgier, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2011, ss. 181-196.
 10. Polskie partie polityczne w elekcjach do Parlamentu Europejskiego, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń 2011, ss. 381-411.
 11. Aktywność i rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004-2009), [w:] Polska w strukturach Unii Europejskiej. Doświadczenia-oczekiwania-wyzwania, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2010, ss. 119-140.
 12. Europejskie „rodziny“ partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, ss. 89-110.
 13. Partia Libertariańska w USA. Praktyczne funkcjonowanie czy mit ?, [w:] Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, red. W. Bulira, W. Gogłoza, Lublin 2010, ss. 159-180.
 14. Prawna instytucjonalizacja partii politycznych na poziomie europejskim – geneza, przebieg i stan obecny, [w:] Kalejdoskop naukowy 2, red. S. B. Krajewski, Lublin 2009, ss. 113-161.
 15. Znaczenie witryn internetowych partii politycznych w komunikacji politycznej, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. II, red. I. Hoffman, D. Kępa-Figura, Lublin 2009, ss. 247-257.

Projekty naukowo-badawcze:

2010-2012 Realizacja grantu promotorskiego KBN pt. Współpraca partii chrześcijańsko-demokratycznych państw UE (NN 116 190639) – zrealizowany i zakończony

2010-2011 Realizacja grantu badawczego Prorektora ds. Badań Naukowych  i Współpracy Międzynarodowej pt. Od autorytaryzmu do demokracji. Transformacja systemów politycznych państw bałkańskich

2005  Laureat konkursu Porozmawiajmy o Unii – Druga nagroda za pracę konkursową

 1. Czy twoim zdaniem Unia Europejska niesie za sobą jakieś zagrożenia?, która została zamieszczona w publikacji Dokąd zmierzasz, Unio ? Szczecin 2006. Konkurs był częścią projektu: Aktywizacja środowisk akademickich w celu rozpoczęcia europejskiej debaty publicznej. Został zorganizowany przez Fundację na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Funkcje organizacyjne:

– Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – Oddział Lublin;

– Członek Sekcji Badań Wyborczych PTNP;

– Członek kolegium redakcyjnego rocznika naukowego „Prawo i Polityka” jako redaktor tematyczny (obszar: politologia).

Przejdź do paska narzędzi