Obraz Ładujący
dr.P_Olszewski

dr Piotr Olszewski

Politolog, absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o polityce, uzyskał w 2007 r. (Wydział Politologii UMCS w Lublinie).

 

Wykaz publikacji:

Autor, współautor i współredaktor kilkunastu publikacji naukowych w tym:

  1. Organizacje pozarządowe w Województwie Lubelskim – teoria i praktyka, red. P. Olszewski, A. Stachula), Chełm 2013
  2. Forma czy treść. Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, red. A. Kasińska-Metryka i P. Olszewski, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2012
  3. P. Olszewski, Samorząd terytorialny w programach ugrupowań politycznych w Polsce (1989-1998), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007
  4. P. Olszewski, Prawo wyborcze do organów samorządu gminnego w debacie parlamentarnej w Polsce w latach 1990-2011, (w:) Polska-Europa-Świat. Prace politologiczne i historyczne.(księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin), red. M. Marczewska-Rytko i S. Stępień, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół problematyki: administracji publicznej w Polsce i w Europie, samorządu terytorialnego, ustroju państwa i samorządu lokalnego w Danii oraz organizacji pozarządowych.

Od 2009 r.sprawuje funkcję Prezesa PTNP w  Chełmie.