Obraz Ładujący
dr_R._Sudul

dr Ryszard Suduł

Wykształcenie:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Temat rozprawy doktorskiej Nielegalna migracja cudzoziemców do Polski po 1989 roku po kierunkiem prof. zw. dr hab. Marka Żmigrodzkiego.Tytułu zawodowy magister na kierunku polityka społeczno-ustrojowa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Oficer zawodowy Wojska Polskiego i Straży Granicznej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności w Zegrzu.

Zainteresowania naukowo – badawcze

Obejmują dwa podstawowe nurty, pierwszy dotyczy współczesnych procesów migracyjnych wynikających z reżimu granicznego obszaru Schengen, oraz identyfikację kulturową cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem narodów Kaukazu. Drugi nurt zainteresowań obejmuje tematykę bezpieczeństwa międzynarodowego, europejskiego i narodowego, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, również międzynarodowe stosunki wojskowe, dyplomację wojskową, służby specjalne.

Najważniejsze publikacje 2013-2015

 1. R.Suduł, Próba definicji i teoretyczne aspekty nieregularnej migracji na obszarze Unii Europejskiej, [w:] red. A. Kuś, Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń,Lublin 2015.
 2. R. Suduł, Zwalczanie zagrożeń migracyjnych w warunkach przystąpienia Polski do Strefy Schengen na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Rocznik Chełmski T.19 Chełm 2015
 3. R.Suduł, Podłoże i uwarunkowania transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Facta Simonidis, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Zamość 2015
 4. R. Suduł, Kluby sportowe miasta Chełm. Encyklopedia Chełma, Chełm 2015.
 5. R. Suduł, Polityczne uwarunkowania migracji cudzoziemców do Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2015.
 1. S.Dubaj, R.Suduł, P.Witkowski(red), Współpraca transgraniczna w realiach Schengen. Aspekt praktyczny pogranicza Polsko-Ukraińskiego, Chełm 2014
 2. R.Suduł, Zmiany infrastrukturalne granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy a procesy migracyjne, Rocznik Chełmski 2014 T.18. Chełm 2014.
 3. R.Suduł, Granica Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy a dynamika i struktura przestrzenna migracji ludności [w:] Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Facta Simonidis, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Zamość 2013
 4. M. Gołoś, R. Suduł, Nielegalna imigracja obywateli Socjalistycznej Republiki Wietnamu do Polski na tle innych narodowości [w:] red. E. Kaja – Pilas, J. Marszałek – Kawa, J. Węgłowska, Kulturowe i edukacyjne problemy współczesnej Azji, Toruń 2013

Dotychczas prowadzone przedmioty w Uczelni:

 

 1. Wykłady: Polityka i strategia oraz system bezpieczeństwa RP, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka bezpieczeństwa państwa. Studia II stopnia;
 2. Wykłady: Międzynarodowe stosunki wojskowe, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka bezpieczeństwa państwa. Studia II stopnia;
 3. Konwersatorium: Prawo humanitarne, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka bezpieczeństwa państwa – studia zaoczne;
 4. Wykłady: Zarządzanie kryzysowe. Kierunek Politologia, specjalność – Polityka bezpieczeństwa państwa – studia zaoczne;
 5. Wykłady: Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Kierunek Politologia, specjalność – Polityka bezpieczeństwa państwa – studia zaoczne;
 6. Wykłady: Współczesny terroryzm i próby jego neutralizacji – studia podyplomowe, specjalność – Bezpieczeństwo wewnętrzne;
 7. Wykłady: Historia migracji i teoretyczne podstawy polityki migracyjnej, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka migracyjna. Studia II stopnia;
 8. Wykłady: Uwarunkowania i podstawy funkcjonowania systemu azylowego w Unii Europejskiej i w Polsce. Kierunek Politologia, specjalność – Polityka migracyjna – studia stacjonarne.
 9. Wykłady: Identyfikacja narodowych społeczności imigranckich w Polsce, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka migracyjna – studia stacjonarne.
 10. Wykłady Skutki migracji dla bezpieczeństwa państwa – studia podyplomowe, specjalność – Bezpieczeństwo wewnętrzne;
 11. Wykłady: Współczesne ruchy migracyjne. Kierunek Politologia, specjalność – Polityka migracyjna – studia stacjonarne;
 12. Wykłady: Europejskie służby migracyjne. Kierunek Politologia, specjalność – Polityka migracyjna – studia stacjonarne.
 13. Wykłady: Klinika Uchodźcza. Kierunek Politologia, specjalność – Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców – studia stacjonarne II stopnia
 14. Wykłady: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach zhierarchizowanych – studia podyplomowe;
 15. Wykłady: Europejska Polityka Sąsiedztwa, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka transgraniczna. Studia II stopnia;
 16. Wykłady: Polska Polityka wschodnia, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka transgraniczna. Studia II stopnia;
 17. Wykłady: Współpraca Transgraniczna, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka obsługi ruch granicznego;
 18. Wykłady: Podstawy i formy współpracy transgranicznej, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka transgraniczna; Studia II stopnia;
 19. Zajęcia fakultatywne, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka bezpieczeństwa państwa;
 20. Seminarium dyplomowe, Kierunek Politologia, specjalność – Polityka bezpieczeństwa państwa;
Przejdź do paska narzędzi