Obraz Ładujący
demo_image

dr Stanisław Dubaj

Specjalność naukowa: dr n. hum. – nauki o polityce  (1998 r.-Uniwersytet Wrocławski)

podpułkownik rezerwy Straży Granicznej
(do 2008r. w czynnej służbie w SG na kierowniczym stanowisku)

Obszar specjalistycznych zainteresowań i badań:

migracje międzynarodowe; ochrona granic RP/UE; obsługa ruchu granicznego; wjazd i pobyt cudzoziemców w RP/UE; historia formacji granicznych; współpraca transgraniczna; bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo wewnętrzne; zarządzanie kryzysowe

Podstawowe miejsce pracy :
adiunkt pełniący funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 8 A

 

Wykaz publikacji (chronologicznie):

 1. a) monografie:
 1. Organizacja obrony narodowej w sytuacji kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zadania Straży Granicznej w tym zakresie na przykładzie praktycznych działań realizowanych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Warszawa Akademia Obrony Narodowej 2004 (współautor: Marek Dominiak).
 2. Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Zamość 2008 (współautorzy: Artur Kuś, Piotr Witkowski).
 3. Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Zamość 2011 (współautorzy: Artur Kuś, Mieczysław Kowerski, Anna Szachoń-Pszenny, Piotr Sawczuk, Piotr Witkowski).
 4. The cross-border movement of goods and persons in the European Union, Lublin-Zamość 2012 (współautorzy: Artur Kuś, Mieczysław Kowerski, Anna Szachoń-Pszenny, Piotr Sawczuk, Piotr Witkowski).
 5. Współpraca transgraniczna w realiach Układu z Schengen. Aspekt praktyczny pogranicza polsko – ukraińskiego, Chełm 2014 (współautorzy: Piotr Witkowski, Ryszard Suduł).
 6. Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, (red. naukowa : Anna Magdalena Kosińska i Piotr Witkowski), Zamość 2016.
 1. b) artykuły
 1. Proces równieńsko – lubelski posłów ukraińskich [w:] Studia Politologiczne, pod red. A.Jabłoński, K.A.Paszkiewicz, M.S.Wolański, Wrocław 1995 (współautor: Janusz Albin).
 2. Antoni Wasyńczuk (1885 – 1935). Chełmianin, działacz pogranicza polsko – ukraińskiego [w:] Rocznik Chełmski, Chełm1995, tom 1.
 3. Chełmskie formacje ochrony granicy państwowej w latach 1945 – 2002 [w:] Rocznik Chełmski, Chełm 2002, tom 8.
 4. Aby zrozumieć, trzeba najpierw poznać – o stanie liczebnym rozmieszczeniu i strukturze społeczno – gospodarczej społeczności ukraińskiej we wschodnich powiatach województwa lubelskiego w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Problemy Ochrony Granic, nr 25, Kętrzyn 2003.
 5. Czekając na Europę – o świadomości narodowej [w:] Problemy Ochrony Granic, nr 26, Kętrzyn 2003.
 6. Aby zrozumieć, trzeba najpierw poznać – refleksje na temat uroczystości 11 lipca 2003r. w Pawliwce na Ukrainie. Polsko – ukraińskie pojednanie [w:] Problemy Ochrony Granic, nr 26, Kętrzyn 2003.
 7. Tadeusz Franciszek Persz – oficer Armii Krajowej. Zasłużony nauczyciel, społecznik. Niezwykłe życie niezwykłego człowieka[w:] Problemy Ochrony Granic, nr 27, Kętrzyn 2004.
 8. Ochrona granicy wschodniej po przyjęciu polski do Unii Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku, pod red.J.Ziółkowski, Lublin 2004 (współautor : Marek Dominiak).
 9. Nadbużański Oddział Straży Granicznej – współdziałanie z organami ochrony granicy państwowej Ukrainy i Białorusi w realizacji ustawowych zadań w ochronie granicy państwowej po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo bez granic. Zadania Policji, Administracji Rządowej i Samorządowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pod red.J.Ziółkowski, Lublin 2004 (współautor : Marek Dominiak).
 10. Zarys historii powstania zespołu pomników, miejsca upamiętnienia ofiar – żołnierzy Wojska Polskiego poległych w bitwie z Armią Czerwoną pod Wytycznem [w:] Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z Konferencji Naukowej, pod red. J.Prochwicz, Kętrzyn 2005.
 11. Tadeusz Franciszek Persz, 1917 – 2005, requiescat in pace [w:] Rocznik Chełmski, Chełm 2006, tom 10.
 12. Polska – Ukraina : wspólna granica – nowe wyzwania [w:] Problemy Ochrony Granic, nr 33,  Kętrzyn 2006.
 13. Jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza stacjonujące w Chełmie i w strefie nadgranicznej w latach 1945 – 1991 [w:] Jednostki Wojskowe Ziemi Chełmskiej w latach 1918 – 2006, część pierwsza, Chełm 2006.
 14. Przestępczość graniczna zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego – wybrane aspekty praktyczne na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej [w:] Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ I MIEĆ człowieka oraz narodu, pod red. A.Kuś, P.Witkowski, Lublin 2006  (współautor: Marek Dominiak).
 15. Zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej w kontekście działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej [w:] Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problemy migracji, pod red. E.Olszewski, M.Kuczerpa, Chełm 2006.
 16. Polityka imigracyjna Unii Europejskiej i Polski wobec Ukrainy – wyzwania dla polskiej Straży Granicznej i Państwowej Służby Granicznej Ukrainy [w:] Układ z Schengen–szanse i zagrożenia współpracy transgranicznej, pod red.A.Kuś,T. Sieniow, Lublin 2007.
 17. Płk Emil Wojciech Czapliński (1892-1976) – zapomniany bohater polskich formacji ochrony granic [w:] Problemy Ochrony Granic, nr 39, Kętrzyn 2008.
 18. Osobowy ruch graniczny na granicach zewnętrznych po wejściu Polski do strefy Schengen ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wdrożenia małego ruchu granicznego [w:] Polska w strefie Schengen pod red. A.W.Bednaruk, M.Bielecki, G.Kowalski, Lublin 2010.
 19. Straż Graniczna – przystosowanie struktur organizacyjnych i zadań tej formacji po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej [w:] Polska w strefie Schengen pod red. W.Bednaruk, M.Bielecki, G.Kowalski, Lublin 2010.
 20. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej – doświadczenia Polski w latach 2004-2009 [w:] Polska w strukturach Unii Europejskiej pod red. M. Marczewska-Rytko, Lublin UMCS 2010.
 21. Formacje graniczne Polski i Białorusi w ochronie polsko – białoruskiej granicy państwowej [w:] Politologia i stosunki międzynarodowe, Nr 3, WSSMiKS Chełm,         2011.
 22. Nadbużański Oddział Straży Granicznej w systemie instytucji bezpieczeństwa       województwa lubelskiego [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym. Materiały z konferencji. Zamość, dnia 25 czerwca 2010r., pod red. M. Gąska,   Zamość WSHE 2011.
 23. Komendant Główny Straży Granicznej [w:] Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej, pod red. B.Szmulik, K.Miaskowska-Daszkiewicz, C.H.Beck Warszawa 2012.
 24. Komendanci oddziałów, placówek i dywizjonów Straży Granicznej [w:] Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej, pod red. B.Szmulik, K.Miaskowska-Daszkiewicz, C.H.Beck Warszawa 2012, Rozdział 14.
 25. Ochrona granic Polski Ludowej [w:]  PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku, pod red. E.Maj, J.Gryz, E.Kirwiel, M.Wichmanowski, UMCS Lublin 2013.
 26. Wsparcie cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego w programach Instytutu
  na rzecz Państwa Prawa
  (współautor: Anna Kosińska) [w:] Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim – teoria i praktyka, pod red. P.Olszewski, A.Stachula, WSSMiKS Chełm 2013.
 27. Patroni Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i podległych placówek SG, Rocznik Chełmski 2015, Tom 19.
 28. Funkcjonowanie Straży Granicznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen [w:] Polska i Chorwacja a Unia Europejska, redakcja naukowa I.Rycerska, M.Gołoś, Toruń 2016.
 1. c) hasła encyklopedyczne i inne publikacje
 1. 1991 – 2003; Rocznicowe obchody bitwy Zgrupowania Korpusu Ochrony Pogranicza pod Wytycznem w 1939 roku [w:] Ślady Pamięci. 80 rocznica postania KOP. Jednodniówka, Warszawa 2004
 2. Tadeusz Franciszek Persz [w:] Encyklopedia Chełma, Tom I – Ludzie, Chełm 2011

Prace złożone do druku:

Artykuł  24 strony do „Rocznika Chełmskiego”, Tom 21, publikacja w 2017 r.
(współautor: Oksana Morhach, Ukraina):

Relokacje ludności na Ukrainie ze względu na konflikt z Rosją

Hasła do „Encyklopedii Chełma”, Tom III:

 1. Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
 2. Wojska Ochrony Pogranicza w Chełmie (1945 – 1991)
 1. Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie – Instytut Stosunków Międzynarodowych w Chełmie
 1. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie