Obraz Ładujący
mgr G Nizioł

mgr Grzegorz Nizioł

p.o. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Collegium Varsoviense (kierunek politologia) i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne). Doktorant na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W opracowaniu rozprawa doktorska: “Hydropolityczny kompleks bezpieczeństwa w Azji Centralnej”.

Od października 2014 r. wiceprezes Stowarzyszenia przyjaźni polsko-uzbeckiej „Przyjaźń-Dustlik”.

Zainteresowania badawcze:

 • polityka i życie społeczne państw byłego Związku Radzieckiego;

 • czynniki warunkujące bezpieczeństwo państw Azji Centralnej;

 • tożsamości kulturowe na obszarze Azji Centralnej.

Dydaktyka:

 • Teoria polityki
 • Podstawy stosunków międzynarodowych

 • Podstawy polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych

 • Podstawy i formy współpracy transgranicznej

 • Polityka regionalna i euroregiony Unii Europejskiej

 • Polska w stosunkach międzynarodowych

 • Polityka zagraniczna RP
 • Polityka zagraniczna III RP

 • Relacje polityczne, gospodarcze i kulturalne Polski z Białorusią, Litwą, Ukrainą i Rosją

 • Nowoczesna dyplomacja

 • Nowe technologie – dozór elektroniczny w polityce penitencjarnej państwa

 • Współczesne systemy polityczne

 • System polityczny RP

 • Dyplomacja wojskowa i protokół dyplomatyczny

 • Prawo UE w zakresie polityki migracyjnej, uchodźczej i azylowej

Publikacje:

 • G. Nizioł, Czynniki naturalne warunkujące bezpieczeństwo Uzbekistanu i Tadżykistanu oraz regionu Azji Centralnej, [w:] Nowa Polityka Wschodnia, nr 2 (3), Toruń 2012.
 • G. Nizioł, Powraca woda do Jeziora Aralskiego, [w:] Polityka energetyczna państw Azji
  i Pacyfiku w XXI wieku
  , red. J. Marszałek-Kawa, K. Pająk, Toruń 2015.
 • G. Nizioł, System ochrony praw człowieka w ujęciu Konstytucji Republiki Uzbekistanu a praktyka ustrojowa, [w:] Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016.
 • G. Nizioł, Katastrofy ekologiczne, naturalne i spowodowane działalnością człowieka, jako czynniki warunkujące bezpieczeństwo w Azji Centralnej na przykładzie Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu, [w:] Polityczne i gospodarcze problemy współczesnej Azji, red. J. Marszałek-Kawa, M. Gołda-Sobczak, Toruń 2016.
 • G. Nizioł, Jezioro Aralskie, [w:] Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata, red. J. Tymanowski, J. Karwacka, J. Bryll, Warszawa 2017.
 • G. Nizioł, Jezioro Aralskie – wyzwania i zagrożenia, [w:] Od Chanatu do Republiki. Historyczne i współczesne uwarunkowania państwowości Kazachstanu, red. W. Sokołowski, Chełm 2016.
 • G. Nizioł, Działalność europejskich organizacji ochrony praw człowieka w państwach Azji Centralnej na przykładzie OBWE, [w:] Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017.
 • G. Nizioł, Handel ludźmi w państwach Azji Centralnej – wymiar praktyczny i regulacje prawne, [w:] Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Ł. Gacek, R. Kwieciński, E. Trojnar, Warszawa 2017.
 • Г. Низёл, Зашита прав мигрантов в Центральной Азии в контексте торговли людьми и ее причин, [w:] Теоретические и практические проблемы защиты прав мигрантов на постсоветском пространстве, red. А. М. Джунусов, Ałmaty
 • Г. Низёл, Зашита прав мигрантов в Центральной Азии в контексте торговли людьми и ее причин, [w:] Eurasian Science Review, red. A. Ibrayeva, №1, 2016.
 • G. Nizioł, Przyczyny, problemy i skutki migracji obywateli państw Azji Centralnej, [w:] Problemy migracyjne współczesnego świata – wyzwania europejskie, red. I. Rycerska, M. Gołoś, Chełm 2018.
 • Г. Низёл, Гидрополитический комплекс безопасности на примере Аральского моря, [w:] Эффективное управление водными ресурсами в казахстане и центрально-азиатском регионе, red. А. А. Адамбековой, Алматы 2017.
 • Nizioł, Hydropolityczny kompleks bezpieczeństwa na przykładzie Jeziora Aralskiego, [w:] Эффективное управление водными ресурсами в казахстане и центрально-азиатском регионе, red. А. А. Адамбековой, Алматы 2017.
 • Г. Низёл, Специфика торговли водными ресурсами в качестве инструмента обуславливающего безопасность в Центральной Азии, [w:] Экономика, бизнес и право в современной картине мира, Алматы 2017.
 • G. Nizioł, Specyfika handlu wodą jako narzędzie warunkujące bezpieczeństwo w Azji Centralnej, [w:] Экономика, бизнес и право в современной картине мира, Алматы 2017.
 • G. Nizioł, Działalność europejskich organizacji na rzecz demokracji w Azji Centralnej na przykładzie Komisji Weneckiej, [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018.
 • G. Nizioł, Istota i specyfika hydropolitycznego kompleksu bezpieczeństwa w Azji Centralnej, [w:] Specyfika, wyzwania i paradygmaty polityki bezpieczeństwa Azji, red. J. Marszałek-Kawa, P. Tomaszewski, Toruń 2018.
 • G. Nizioł, Kondycja systemu ochrony praw człowieka w Azji Centralnej. Teoria i praktyka, [w:] Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2019.
 • G. Nizioł, Udział fundamentalistów islamskich z Azji Centralnej w zamachach terrorystycznych na świecie, [w:] Polityka, prawo, kultura i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim, red. T. Bodio, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2018.

Tłumaczenie publikacji:

 • A. Dżunusow, Polityczna pozycja Kazachstanu i sytuacja migracyjna w regionie centralno-azjatyckim, [w:] Problemy migracyjne współczesnego świata – wyzwania europejskie, red. I. Rycerska, M. Gołoś, Chełm 2018.

Autor artykułów prasowych m.in. publikowanych na łamach internetowego wydania Newsweek Polska, Zielonego Sztandaru i na portalu kresy.pl.