Obraz Ładujący
Iwan_Parubczak

prof. dr hab. Iwan Parubczak

Parubczak Iwan – doktor habilitowany w Administracji Publicznej, prof. katedry zarządzania, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gzhytskoho

Ukończone studia:

1998 – studia na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym “Politechnika Lwowska”

2002 – studia na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki; wydział prawniczy (studia zaoczne)

2002 – studia w Lwowskim Regionalnym Instytucie Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy

Praca:

kierownik Lwowskiej Obwodowej “Młodzieżowej Organizacji Republikanów Ukrainy”;

dyrektor wykonawczy LMOHO “Lwowska społeczność”;

dyrektor wykonawczy LMHO “Stowarzyszenie deputowanych Lwowa”;

asystent pierwszego zastępcy przewodniczącego Lwowskiej Rady Regionalnej; doradca Rady Regionalnej (z pytań pracy i polityki społecznej w sprawie własności społeczności lokalnych w regionie);

obrona pracy doktorskiej w Lwowskim Regionalnym Instytucie Narodowej Akademii Administracji Publicznej

obrona pracy doktorskiej (doktor habilitowany) w Administracji Publicznej

Zainteresowania naukowo-badawcze:

współczesne systemy polityczne;

działalność samorządu terytorialnego;

doktryny społeczno- polityczne;

procesy polityczne i gospodarcze;

рaństwowa polіtyka młodzieżowa;

ustroju państwa i samorządu lokalnego na Ukraine;

administracja publiczna w Europie Środkowej i Wschodniej

Wykaz publikacji

  1. ParubczakI.Funkcjauspołecznieniepaństwajako czynnik tworzenia państwa ukraińskiego: Monografia/I.Parubczak:”DokNaukDerzhUpr”, 2013.
  2. Iwan Parubczak. Państwowa polіtika młodzieżowa w krajach transformacji. O mechanizmach państwowej polityki młodzieżowej w krajach w okresie transformacji w przestrzeni poradzieckiej: Monografia / I. Parubczak: Wydawnictwo “ LAP LAMBERT Akademic Publishing” – 2014.
  3. Parubczak Iwan, Krasiwski Orest. Transformacja kultury politycznej w procesie demokratyzacji społecznej państw podczas okresu przejściowego //Studia Europaea  Gnesnensia. Gnieźnieńskie studia europejskie (StEurGn). – 10/2014. – Poznań-Gniezno, 2014. – S.151-168.
  4. ParubczakI.Kluczowe aspektywspółczesnych stosunkówspołecznych, politycznychiadministracyjnych wmiędzynarodowejwspółpracy. [Tekst] /I. Parubczak//BiuletynAkademiiSłużby CelnejUkrainy. Seria:”PaństwoRząd”. -Wydanie 1(8), 2013. – 179s – S. 170-177.
  5. ParubczakI. Wykorzystanie doświadczeń europejskichw realizacji państwowejpolityki młodzieżowejna Ukrainiejuż dziś.[Tekst] /I.Parubczak//ZarządzaniePubliczne: teoria i praktyka: zbiórprac naukowych Stowarzyszenie doktorów habilitowanych administracji publicznej. -Numer 3(11). – 2012. – 204s. – S. 157-163.
  6. Parubczak I. Instytucjonalizacja ruchów społecznych w okresie transformacji społeczeństwa jak związek ze społeczeństwem w administracji publicznej [Tekst] / I.Parubczak // Biuletyn Akademii Służby Celnej Ukrainy. Wydanie – 2 (7), 2012. – 161s. – S.14-21.
  7. Parubczak I. Wpływ państwa na stan i rozwój relacji między rządem a społeczeństwem [Tekst] / I. Parubczak // Teoria i praktykaadministracji publicznej: zbiór prac naukowych CharRI NADU. – 2013. – Wydanie. №1 (40). – S. 76-84.
  8. Parubczak I. Socjalizacja polityczna jako świadome oddziaływanie państwa na rozwój procesów społecznych [Tekst] / I. Parubczak //Aktualne problemy zarządzania: zbiór prac naukowych CharRI NADU. – 2013- numer 1 (43). – S. 276-284.

Prowadzone przedmioty w Uczelni

  1. Relacje polityczne, gospodarcze i kulturalne Polski z Białorusią, Litwą, Ukrainą i Rosją.

  1. Samorząd terytorialny w Europie i USA