Obraz Ładujący
prof_dr_hab_A_Mieczkowski

prof. nadzw. dr hab. Antoni Mieczkowski

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. Tytuł magistra historii uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu nad Odrą. Praca magisterska dotyczyła „Lokacji miejskich w Koronie w XVI-XVII wieku”.

Od 1971 r. uczestniczył w seminarium doktorskim prof. dr hab. Juliusza Łukasiewicza
z Uniwersytetu Warszawskiego. Pod jego kierunkiem przygotował rozprawę doktorską pod tytułem „Wpływ partii politycznych na życie społeczeństw północno-wschodniego Mazowsza w latach 1919-1930”. Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
5 kwietnia 1977 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.

Staż naukowy habilitacyjny odbył na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową prof. dr. hab. Zygmunta Hemmerlinga
w 1980 r.  Rada Wydziału Humanistycznego UMCS 9 marca 1988 r. nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii najnowszej na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Geneza i działalność polityczna Stronnictwa Ludowego 1944-1949”. Za pracę habilitacyjną otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodę im. Macieja Rataja.

Przez okres trzydziestu trzech lat pracował na Wydziale Politologii UMCS najpierw jako adiunkt, potem docent, a od 2001 r. jako profesor nadzwyczajny. Był także prawnikiem naukowym Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Od 2010 r. jest pracownikiem etatowym Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Efektem jego pracy badawczej są publikacje: 6 książek, 87 artykułów naukowych i 20 artykułów popularnonaukowych. Za pracę badawczą i działalność społeczną został odznaczony w 2004 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Pod jego kierunkiem przygotowano i obroniono 160 prac licencjackich, 400 prac magisterskich i 5 prac doktorskich.

 

Działalność poza uczelniami dotyczyła głównie: popularyzacji wiedzy, doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, pomocy ludziom ubogim
i bezdomnym w Polsce i na terenie byłych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

 

Przejdź do paska narzędzi