Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią i profilaktyką patologii społecznych

CEL

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, socjoterapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz osobami dorosłymi  które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

UCZESTNICY/ADRESACI

Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników poradni psychologicznych  pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą  niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi  które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

KORZYŚCI

Studia umożliwią zdobycie kwalifikacji do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, socjoterapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowanymi społecznie, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, z dorosłymi którzy weszli w konflikt z prawem oraz nabycie umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • Organizacja studiów podyplomowych jest ściśle związana z kwalifikacjami nauczyciela, zgodnych z wymaganiami zawartymi w:
  • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie Standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  • Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów oraz praktyki.

CZAS TRWANIA

Studia podyplomowe trwają 3 semestry.

 

Skip to content