Praca dyplomowa

Obrony – studia licencjackie – obrona pracy dyplomowej

Informacja dla studentów studiów I stopnia przystępujących do obrony pracy dyplomowej

 

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk studenckich objętych planem studiów i programem nauczania.

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej student winien spełnić następujące warunki:

  1. Złożyć w Dziekanacie, co najmniej na 2 tygodnie przed obroną pracę dyplomowej w dwóch egzemplarzach, nie później niż do 30 września br.
  • jeden egz. archiwalny w oprawie twardej wydrukowany dwustronnie (druk dwustronny począwszy od wstępu), z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD

Pracę należy zapisać jako jeden  plik w formacie Microsoft Office Word, bądź w pdf  opisany: imię i nazwisko oraz tytuł pracy dyplomowej

  • jeden egzemplarz dla  recenzenta w oprawie  miękkiej ( nie bindowana).

Do prac należy dołączyć oświadczenie do pracy dyplomowej opiekuna naukowego – wzór do pobrania poniżej

i zamieścić za stroną tytułową pracy dyplomowej.

  1. Złożyć w Dziekanacie:
  • indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z ostatniego semestru z kompletem wpisów
  • oświadczenie o zgodności treści pracy dyplomowej na płycie CD z wersją papierową
  • kartę obiegową

 

Prace dyplomowe bez podpisu promotora nie będą przyjmowane !

Dziekan może – na wniosek studenta – przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż trzy miesiące. Wniosek należy złożyć do 30 września.

W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty miesiąc zgodnie z umową o odpłatności za studia.

 

Student powinien złożyć pracę dyplomową do 30 września br.

Skip to content