Obraz Ładujący

 

Regulamin Studiów

Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych

i Komunikacji Społecznej w Chełmie

 

przyjęty Uchwałą Senatu nr 2/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku

zmieniony Uchwałą Senatu nr 2/16 z dnia 5 lutego 2016 roku

zmieniony Uchwałą Senatu nr 7/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, zwanej dalej „WSSMiKS” lub „uczelnią”, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów.
 2. Przełożonym studentów jest Rektor sprawuje ogólny nadzór nad naborem na studia, procesem dydaktycznym i przebiegiem studiów.
 3. Zasady i warunki przyjęcia na studia określają ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 , Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.), Statut uczelni, niniejszy regulamin oraz inne dokumenty wewnętrzne uczelni.
 4. Przepisy regulaminu stosuje się do studiów pierwszego i drugiego stopnia – realizowanych w formie studiów stacjonarnych i
 5. W sprawach objętych niniejszym regulaminem wszystkie decyzje podejmuje Dziekan, jeżeli nie są one zastrzeżone do kompetencji innych organów.
 6. W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje
 7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • zajęcia dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, seminaria lub inne zajęcia, określone
  w planie studiów,
 • egzaminator/egzaminujący – nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z danego przedmiotu oraz /lub przeprowadzający egzamin lub zaliczenie przedmiotu,
 • promotor – nauczyciel akademicki pod kierunkiem, którego jest przygotowywana praca dyplomowa,
 • plan studiów – wykaz wszystkich przedmiotów, określenie liczby godzin przeznaczonych na ich realizację z podziałem na lata i semestry studiów, praktyk oraz innych zajęć, które student odbywa i zalicza w okresie studiów,
 • rozkład zajęć – wykaz przedmiotów i terminy ich realizacji,
 • plan sesji egzaminacyjnej – terminy egzaminów i zaliczeń,
 • profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia obejmujący moduły zajęć powiązane z prowadzonymi na uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta dodatkowej wiedzy,
 • profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmujący moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określona w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.),
 • Regulamin – Regulamin studiów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

 

 • 2
 1. Zasady i tryb przyjęcia na studia uchwala corocznie Senat
 2. Przyjęcie w poczet studentów uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
 3. Studentskładaślubowanieotreści:

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Szkoły i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i obyczaje akademickie, a całym swoim postępowaniem dbać o godność                    i honor studenta”.

 1. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.
 2. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków
 3. Organizacja studiów

 

 • 3
 1. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia wprowadza się profil praktyczny od naboru z roku 2016. Studenci, którzy rozpoczęli studia w latach wcześniejszych kontynuują naukę na profilu ogóloakademickim.
 2. Rok akademicki rozpoczyna się w dniu 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 3. W uzasadnionych przypadkach zajęcia kolejnego roku akademickiego na studiach niestacjonarnych mogą rozpocząć się przed 1 października.
 4. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni.
 5. Organizację roku akademickiego (czas trwania zajęć dydaktycznych, przerw w nauce oraz terminy egzaminów) ustala corocznie Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Tekst organizacji roku akademickiego dostępny jest w dziekanacie i podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej.
 6. Rektor może ustalić w czasie trwania roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

 

 • 4
 1. Studia w uczelni są prowadzone według planów studiów i programów kształcenia.
 2. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w grupach: wykładowych, ćwiczeniowych, konwersatoryjnych, seminaryjnych, lektorskich oraz w innych formach i mają charakter zamknięty.
 3. W uzasadnionych przypadkach Rektor może dopuścić do uczestnictwa w wykładach osoby nie będące studentami
 4. Rozkładyzajęćsąpodawanedowiadomościstudentówiprowadzącychzajęciapoprzezwywieszenienatablicachinformacyjnychorazprzywykorzystaniuinternetu,niepóźniejniżnatrzydniprzedrozpoczęciem

 

 • 5
 1. Przedmioty określone w planach studiów i programach kształcenia objęte są punktacją Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 2. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student musi uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, zaś w celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiegostopniaconajmniej90punktówECTS.
 3. Sposób przyznawania punktów ECTS określa Regulamin ECTS opracowany przez Uczelnianego Koordynatora ECTS.

 

 • 6
 1. Okresemzaliczeniowymnastudiachstacjonarnychiniestacjonarnychjest
 2. Zaliczenie semestru odnotowywane jest w indeksie studenta oraz w karcie okresowych osiągnięć
 3. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie studenckich praktyk zawodowych objętych planami studiów i programami kształcenia.
 4. Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaliczenie semestru zimowego następuje nie później niż do dnia 31 marca, zaś semestru letniego nie później niż do 30 września.
 5. Organizację i tryb zaliczenia semestru ustala Dziekan w oparciu o obowiązujące plany studiów i programy kształcenia.
 6. Student może uczestniczyć w większej ilości zajęć niż przewiduje to plan studiów za zgodą i na warunkach określonych przez
 • 7
 1. Uczelnia przewiduje prowadzenie zajęć w języku obcym na pisemny wniosek co najmniej 20 studentów zainteresowanych problematyką z zakresu przedmiotów przewidzianych                      wplanachstudiówiprogramachkształcenia.
 2. Przyjęty program kształcenia lubjegoczęść,wtymzajęciadydaktyczne,zaliczeniaiegzaminy,pracadyplomowaiegzamindyplomowymogąbyćrealizowanewjęzykuDecyzjęwtejsprawiepodejmujeRektor.
 3. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może odbywać się na wniosek studenta, za zgodą Rektora wyrażoną w porozumieniu z
 4. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia
  iegzaminyodbywająsięrównieżwtymjęzyku.
 5. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student załącza streszczenie
  w języku polskim.
 6. Studenci mogą odbywać część swoich studiów za granicą. Studia w ramach programów europejskich, umów zawartych między szkołami wyższymi oraz umów międzyrządowych odbywają się według zasad określonych przez
 7. Student przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:
  • zwolniony jest z obowiązku realizacji zajęć, których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się;
  • uzyskuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do uznanego przedmiotu/modułu;
  • ocenę końcową dla przedmiotu zaliczonego w trybie weryfikacji efektów uczenia się przypisaną ma z urzędu do karty okresowych osiągnięć studenta;
  • zwolniony jest z części opłaty za ten semestr, w którym realizowany jest przedmiot uznany w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
  • ma prawo ubiegać się o studiowanie według indywidualnego planu studiów i do opieki naukowej.

 

 1. Prawa i obowiązki studenta

 

 • 8

Student ma prawo do:

 • rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz do korzystania w tym celu z pomieszczeń uczelni, jej urządzeń, zbiorów bibliotecznych zgodnie z odpowiednimi regulaminami,
 • zrzeszania się, uczestnictwa i rozwijania zainteresowań w uczelnianych organizacjach studenckich, a w szczególności w kołach naukowych, artystycznych i sportowych,
 • korzystania w sprawach związanych z nauką i funkcjonowaniem uczelni z pomocy władz, pracowników naukowo – dydaktycznych i administracyjnych,
 • uczestnictwa w pracach naukowo – badawczych, rozwojowych realizowanych w uczelni,
 • uzyskiwania nagród i wyróżnień,
 • studiowania według indywidualnych planów studiów i programów kształcenia,
 • ubiegania się o pomoc materialną na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 • organizowania i uczestniczenia w zgromadzeniach na warunkach określonych w Statucie,
 • poszanowania godności osobistej i podmiotowego traktowania w kontaktach z władzami, pracownikami naukowo – dydaktycznymi i administracyjnymi uczelni,
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu

 

 • 9

Student zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wymogami wynikającymi z treści złożonego ślubowania i niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

 • uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych,
 • składania w terminie zaliczeń, egzaminów i wypełniania innych wymogów wynikających z procesu dydaktycznego,
 • przestrzegania praw i zasad obowiązujących w uczelni,
 • dbania o dobre imię uczelni,
 • dbania o mienie i majątek uczelni,
 • terminowego wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec

 

 • 10
 1. Student nie ma prawa do posiadania i posługiwania się legitymacją studencką w okresie zawieszenia go w prawach
 2. W przypadku zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, student jest zobowiązany niezwłocznie uregulować zobowiązania wobec
 3. O utracie legitymacji student zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie
 4. W przypadku utraty legitymacji, student – na pisemny wniosek – uzyskuje duplikat legitymacji

 

 • 11
 1. Student zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia.
 2. Student jest zobowiązany do niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć nie później niż na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności.
 3. Prowadzący zajęcia (zwany dalej wykładowcą) decyduje o usprawiedliwieniu nieobecności oraz określa sposób i termin uzupełnienia zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach.
 4. Usprawiedliwiona nieobecność studenta, która przekracza 1/3 wymiaru zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć.
 5. Nieusprawiedliwionenieobecnościpodczaszajęćwwymiarzewskazanymw4mogąbyćpodstawąniedopuszczeniadozaliczeńiegzaminówkońcowych.
 6. Nieobecność – również usprawiedliwiona – nie zwalnia z obowiązku zaliczenia kolokwiów, kartkówek, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów.

 

 • 12
 1. Student zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić dziekanat o zmianach wszelkich danych osobowych, w tym podania i aktualizacji adresu do korespondencji, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, zmianie nazwiska, jak również o zmianie warunków materialnych, jeśli ma to wpływ na przyznanie i wysokość świadczeń pomocy
 2. W razie niepowiadomienia dziekanatu o zmianie nazwiska lub adresu, pisma wysłane studentowi na ostatnio podany adres uważa się za doręczone.

 

 • 13
 1. Zanaruszenieprzepisówobowiązującychwuczelniorazzapostępowanieuchybiającegodnościstudenta,studentponosiodpowiedzialnośćdyscyplinarnąprzedKomisjąDyscyplinarną,alboprzedSądemKoleżeńskimsamorządu
 2. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz pełni funkcję oskarżyciela.
 3. W postępowaniu dyscyplinarnym orzekają Komisja Dyscyplinarna oraz Odwoławcza Komisja
 4. Zakres środków stosowanych przez Komisję Dyscyplinarną jest następujący:

1)  upomnienie,

2)  nagana,

3)  nagana z ostrzeżeniem,

4)  zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,

5)  wydalenie z uczelni.

 1. Komisja Dyscyplinarna może wystąpić do Rektora z wnioskiem o zawieszenie studenta w określonych prawach na okres jednego roku lub o wydalenie go z uczelni.

6.SzczegółowezasadypowoływaniaKomisjiDyscyplinarnejorazOdwoławczejKomisjiDyscyplinarnejokreślaStatut.

 

 1. Reprezentacja studentów

 

 • 14
 1. Reprezentantem studentów wobec władz uczelni są organy Samorządu
 2. Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z ustawą i

 

 1. Opłaty za studia

 

 • 15
 1. Szczegółowe uregulowania dotyczące opłat za studia lub usługi edukacyjne zawiera umowa o odpłatności podpisana pomiędzyuczelniąa
 2. Wpłacone przez studenta czesne jest wyłącznie opłatą za świadczone przez uczelnię usługi obejmujące uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów i programem kształcenia.

 

 1. Zaliczenie semestru studiów

 

 • 16
 1. Kształcenie z każdego przedmiotu objętego planem studiów i programem nauczania kończy się egzaminem bądź zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem bez
 2. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminu (zaliczenia) w terminie określonym w planie sesji egzaminacyjnej lub w innym terminie wyznaczonym przez Terminy te są terminami podstawowymi.
 3. Terminy egzaminów (zaliczeń), które powinny się odbyć nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej określają nauczyciele w porozumieniu z Samorządem
 4. Terminy egzaminów i zaliczeń podawane są do wiadomości studentów nie później niż na 7 dni przed sesją egzaminacyjną, w formie przewidzianej w 3 ust.4 niniejszego regulaminu.
 5. Jeżeli z danego przedmiotu prowadzone są wykłady i ćwiczenia wówczas warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

 

 • 17
 1. Nauczycielinformujestudentównapoczątkusemestruowarunkachzaliczenianauczanegoprzedmiotuizapoznajeichztreścią
 2. Nauczyciel zapoznaje studenta z głównymi zagadnieniami służącymi przygotowaniu się do zaliczenia lub egzaminu nie później niż 14 dni przed zakończeniem zajęć

 

 

 • 18
 1. Na prośbę studenta egzaminujący ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę, wskazując na ewentualne błędy popełnione przez studenta w trakcie egzaminu (zaliczenia).
 2. Egzaminujący nie może wpisać wyników egzaminu (zaliczenia) do indeksu, jeżeli student nie przedstawi karty okresowych osiągnięć
 3. Dokumenty z wynikami egzaminów i zaliczeń, po wpisaniu ocen do kart okresowych osiągnięć studenta, indeksów oraz do protokołów, nauczyciel przekazuje do dziekanatu najpóźniej w ciągu 3 dni po zakończeniu

 

 • 19
 1. Student przed przystąpieniem do egzaminu (zaliczenia) ma obowiązek wręczyć nauczycielowi indeks i kartę okresowych osiągnięć
 2. Student składa kartę okresowych osiągnięć studenta i indeks do dziekanatu niezwłocznie po zdaniu ostatniego egzaminu (zaliczenia), nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończenia sesji
 3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia przez innego nauczyciela, niż prowadzący zajęcia.

 

 • 20
 1. W uczelni stosuje się następującą skalę ocen:

 

 • bardzo dobra – 5,0
 • dobra plus – 4,5
 • dobra – 4,0
 • dostateczna plus – 3,5
 • dostateczna – 3,0
 • niedostateczna – 2,0.
 1. Szczegółowe kryteria przyznawania ocen ustala wykładowca danego
 2. Wykładowca może po zakończeniu zajęć ze swojego przedmiotu, zezwolić studentowi na złożenie egzaminu/zaliczenia w terminie „zerowym”– traktowanym jako termin podstawowy.
 3. Ze wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, z egzaminów i zaliczeń z oceną obliczana jest średnia.

 

 • 21
 1. Wyniki egzaminu lub zaliczenia podawane są studentom do wiadomości przez wykładowcę po egzaminie lub zaliczeniu, na wyznaczonych tablicach ogłoszeń (wyłącznie z podaniem numeru albumu studenta i oceny) lub w dziekanacie najpóźniej 7-go dnia licząc od terminu, w którym odbyło się zaliczenie przedmiotu lub
 2. Druki protokołów i kart okresowych osiągnięć studenta, których wzory zatwierdza Rektor, po zarejestrowaniu i wypełnieniu podlegają
 3. Nieprzystąpienie do egzaminu (zaliczenia) w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, którą Dziekan wpisuje do protokołu, jeżeli student nie później niż w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu, nie przedstawi dokumentu usprawiedliwiającego absencję.
 4. Jeżeli student z udokumentowanych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu (zaliczenia)          w wyznaczonym terminie, wówczas Dziekan może wyrazić zgodę na złożenie egzaminu (zaliczenia) w terminie późniejszym traktowanym jako termin
 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student składa egzamin (zaliczenie) poprawkowy w wyznaczonym

 

 • 22
 1. Na listę studentów kolejnego semestru wpisywani są studenci, którzy złożyli wszystkie egzaminy i uzyskali wszystkie zaliczenia z poprzedniego semestru oraz dopełnili zobowiązań finansowych wynikających z umowy o odpłatności za studia zawartej pomiędzy uczelnią a
 2. Dziekan na pisemny wniosek studenta, może podjąć decyzję o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym, w przypadku niezaliczenia nie więcej niż dwóch przedmiotów lub o powtarzaniu semestru.
 3. Termin spełnienia warunku (termin egzaminu, zaliczenia) wyznacza
 4. Uzyskanie oceny niedostatecznej z przedmiotu objętego wpisem warunkowym powoduje konieczność powtórzenia tego semestru, z którego student uzyskał zgodę na wpis warunkowy lub skreślenie z listy studentów.
 5. Udzielenie warunku potwierdza się wpisem do

 

 • 23

Wykładowca może uznać studentowi powtarzającemu semestr pozytywne oceny z przedmiotów semestru ubiegłego, o ile program tych przedmiotów nie uległ zmianie.

 

 • 24
 1. Na uzasadniony pisemny wniosek studenta złożony w ciągu 4 dni od daty egzaminu (zaliczenia) poprawkowego, zakończonego oceną niedostateczną student może otrzymać zgodę Dziekana na złożenie egzaminu (zaliczenia) komisyjnego, w terminie do 7 dni od egzaminu (zaliczenia)
 2. W komisji egzaminacyjnej uczestniczy Dziekan jako przewodniczący (lub upoważniona przez niego osoba), jeden specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem (albo przedmiotu pokrewnego), egzaminator, który przeprowadził poprzedni egzamin (zaliczenie) oraz – na wniosek studenta – przedstawiciel Samorządu
 3. Niezłożenie egzaminu komisyjnego oznacza niezaliczenie W tej sytuacji student może zwrócić się do Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru, w przeciwnym wypadku zostaje skreślony z listy studentów.

 

 1. Studenckie praktyki zawodowe

 

 • 25
 1. Studenckie praktyki zawodowe określone planem studiów i programem kształcenia stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w przewidzianych planami studiów terminach.
 2. Na studiach o profilu praktycznym praktyki trwają łącznie co najmniej 3 miesiące na każdym z poziomów kształcenia.
 3. Zaliczenia praktyk dokonuje Koordynator Praktyk.
 4. Zasady odbywania oraz zaliczania praktyk określa Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych.

 

 1. Studia wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów

 

 • 26
 1. Student, który ukończył co najmniej pierwszy rok studiów może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. Na studia według indywidualnego planu studiów przyjmowane są osoby posiadające wysoką średnią ocen (co najmniej 4,7), pragnący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności np. o dodatkowe
 2. Decyzję w sprawie, o której mowa w 1 podejmuje Dziekan na pisemny wniosek studenta.
 3. Wyrażając zgodę na studia według indywidualnego planu stu­diów i programu kształcenia Dziekan wyznacza studentowi opiekuna naukowego spośród nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora do zadań, którego należy opieka nad studentem oraz kontrolowanie jego postępów w
 4. Dziekan zatwierdza indywidualny plan studiów i program kształcenia, opracowany przez opiekuna
 5. Program, o którym mowa w 4, powinien uwzględniać:
 • efekty kształcenia dla danego kierunku,
 • indywidualne zainteresowania
 1. Studenta niewywiązującego się z obowiązków wynikających z indywidualnego planu studiów i programukształcenia,Dziekanpozasięgnięciuopiniiopiekunanaukowegomożeskierowaćnakontynuowaniestudiówwtrybie
 2. Student może również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania nauki wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia.
 3. W przypadkach, które określa 6 i 7, Dziekan ustala terminy uzyskania brakujących zaliczeń i egzaminów oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych dla danego kierunku studiów.
 4. W przypadku studenta znajdującego się w trudnej sytuacji : niepełnosprawnego, dotkniętego długotrwałą chorobą, sprawującego opiekę nad najbliższym członkiem rodziny lub w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów.
 5. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych sposobów i terminów zaliczeń, egzaminów oraz studenckich praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów i programem kształcenia na dany
 6. Indywidualną organizację studiów, w tym uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminy zaliczeń i egzaminów, student ustala z prowadzącymi poszczególne
 7. Realizacja studiów według indywidualnej organizacji studiów nie zwalnia studenta od obowiązku zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdania wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów i programem kształcenia w terminach zgodnych z organizacją roku
 8. Student traci prawo do indywidualnej organizacji studiów, jeżeli nie wypełni w terminie zadań wynikających z zatwierdzonego programu i ustalonej organizacji studiów. W takim przypadku Dziekan może skierować studenta do kontynuowania studiów trybie
 9. Student może również z własnej woli zrezygnować z kształcenia w ramach indywidualnej organizacji studiów, wówczas Dziekan określa terminy uzyskania brakujących egzaminów (zaliczeń) oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych dla kierunku studiów.
 10. Uczelnia nie przewiduje prowadzenia kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych.

 

 1. Urlopy

 

 • 27
 1. Na umotywowany wniosek studenta Dziekan może udzielić urlopu:

1) krótkoterminowego – semestralnego, który może być udzielony studentowi studiów stacjonarnych, nie więcej niż dwukrotnie w trakcie trwania studiów,

2) długoterminowego – rocznego, który może być udzielony studentowi studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych, nie więcej niż raz w okresie studiów.

 1. Urlop może być:

1) zdrowotny,

2) okolicznościowy.

 1. Udzielenieurlopustanowipodstawęprzedłużeniaplanowanegoterminuukończeniastudiów.
 2. Udzielenie urlopu odnotowuje się wpisem do
 3. Student odchodzący na urlop, rozlicza się z uczelnią za pomocą karty
 4. Po powrocie z urlopu student zobowiązany jest do zaliczenia różnic programowych (jeżeli takie wystąpią) w zakresie i terminach określonych przez

 

 • 28
 1. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonej odrębnymi przepisami ustawy i Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów.
 2. Student nie może uzyskać urlopu podczaspierwszegosemestrustudiów (poza urlopem zdrowotnym).

 

 1. Skreślenie z listy studentów

 

 • 29
 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
 • niepodjęcia studiów w terminie miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć, przy jednoczesnym nieusprawiedliwieniu nieobecności,
 • rezygnacji ze studiów,
 • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
 • ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z
 1. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
 • stwierdzenia braku postępów w nauce,
 • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku akademickiego w określonym terminie,
 • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 1. Skreślenia z listy studentów dokonuje się po uprzednim zawiadomieniu studenta, w formie pisemnej o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia, z wyjątkiem 1 pkt 2 i 4.
 2. Od decyzjiDziekanaprzysługujeodwołaniedoRektorawterminie14dnioddatydoręczenia
 3. Decyzja Rektora jest

 

 • 30

Rezygnacja ze studiów następuje przez złożenie w dziekanacie pisemnego wniosku o skreślenie                 z listy studentów.

 

 1. Przeniesienia, warunki i tryb wznowienia studiów

 

 • 31
 1. Student może przenieść się do innej uczelni lub z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą Dziekana wydziału uczelni przyjmującej, jeżeli wypełni obowiązki wynikające                  z przepisów uczelni, którą
 2. Decyzję o przeniesieniu z innej uczelni podejmuje Dziekan jeżeli:
  • student zaliczył co najmniej semestr studiów oraz wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów uczelni macierzystej,
  • różnice w zakresie planów studiów i programów kształcenia muszą być uzupełnione przez studenta w ciągu jednego roku
 3. Dziekan podejmuje decyzje w zakresie wyrównania różnic programowych powstałych w  wyniku przeniesienia, określając warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic.
 4. Przy przenoszeniu zajęć zaliczonych w innej uczelni lub innym instytucie student otrzymuje punkty ECTS za osiągnięte efekty kształcenia z wyłączeniem efektów kształcenia uznanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się w innej uczelni.
 5. Decyzję, o której mowa w 2, Dziekan podejmuje na podstawie przedłożonego przez studenta zaświadczenia wydanego przez uczelnię, której dotychczas jest studentem zawierającego:
  • informację o statusie studenta i wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów w tej uczelni,
  • zgodę kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej innej uczelni na przeniesienie się studenta do Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej         w Chełmie.

 

 • 32
 1. Student może przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne oraz z niestacjonarnych na stacjonarne, jeżeli wywiązał się z wszystkich obowiązków związanych               z dotychczasowym trybem studiów. Przeniesienie może nastąpić po zaliczeniu co najmniej jednego semestru studiów lub przed rozpoczęciem zajęć na pierwszym semestrze.
 2. Decyzję o przeniesieniu ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne oraz    z niestacjonarnych na stacjonarne podejmuje Dziekan, ustalając zasady przeniesienia, w tym określając termin uzupełnienia zaliczeń i egzaminów wymaganych w ramach podejmowanego trybu studiów.

 

 • 33
 1. Student,któryzostałskreślonyzlistystudentów,możezazgodąDziekanawznowić
 2. Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów składa pisemny wniosek (podanie).
 3. Osoba, która została skreślona z listy studentów po zaliczeniu pierwszego semestru studiów w uczelni, może wznowić studia na odpowiednim kierunku studiów i specjalności, jeżeli przerwa w studiach nie jest dłuższa niż 5
 4. Jeżeli przerwa w studiach jest dłuższa niż 5 lat, przyjęcie na studia następuje na obowiązujących w uczelni ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów.
 5. Studia można wznowić na semestrze nie wyższym niż ten, z którego nastąpiło skreślenie.
 6. Dziekan może zarządzić wznowienie studiów w semestrze niższym lub zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic
 7. Student skreślony z listy studentów na mocy prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, nie może wznowić studiów do czasu ustania kary.

 

 1. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy na studiach pierwszego i drugiego stopnia

 

 • 34
 1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem opiekuna naukowego zwanego dalej promotorem, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy
 2. Wybór seminarium dyplomowego pozostawia się studentowi zgodnie z jego zainteresowaniami naukowymi z tym, że liczba miejsc na seminarium jest Grupa seminaryjna liczy nie więcej niż 15 osób.
 3. Studentowi przysługuje prawo do zmiany promotora w pierwszym semestrze zajęć z seminarium
 4. Tematy prac dyplomowych powinny być ustalone w pierwszym semestrze, w którym odbywa się Tematy prac dyplomowych podlegają zatwierdzeniu przez Senat po ich wcześniejszej akceptacji przez kierowników zakładów i zaopiniowaniu od strony formalnej przez Dziekana.
 5. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta wyznaczonego przez W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, może dojść do powołania drugiego recenzenta, przy czym obaj recenzenci uczestniczą w obronie.
 6. Recenzje prac dyplomowych dokonywane są przez promotora i recenzenta na obowiązujących w uczelni
 7. Wprzypadkudłuższejnieobecnościpromotora(powyżejtrzechmiesięcy)Dziekanwyznaczanowegoopiekunapracy
 8. Do oceny prac dyplomowych stosuje się skalę ocen zawartą w 20 ust. 1.

 

 • 35
 1. Student ma obowiązek złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej:

1)    po zaliczeniu seminarium dyplomowego;

2)    nie później niż do dnia 30 września;

3)    w postaci wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej; liczbę egzemplarzy wydruku

określa Dziekan.

 1. Dziekan może – na wniosek studenta – przedłużyć jednorazowo termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż o trzy miesiące tj. do dnia 31 grudnia. W takiej sytuacji student zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty za okres 3 miesięcy w wysokości stosunkowej do opłaty za semestr studiów.

2a. Dziekan może – na wniosek studenta – przywrócić studenta na studia na dzień obrony pracy dyplomowej w sytuacji kiedy złożył on pracę dyplomową we właściwym terminie ale z przyczyn niezależnych nie przystąpił do jej obrony. W takiej sytuacji student zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości odpowiadającej miesięcznej racie za studia.

2b. Dziekan może – na wniosek studenta – wyrazić zgodę na przywrócenie studenta na ostatni semestr studiów celem złożenia i obrony pracy jeżeli student nie obronił pracy w terminie do 31 grudnia. W takiej sytuacji student zobowiązany jest do wniesienia opłaty za ostatni semestr studiów.

 1. Przedkładając pracę dyplomową, student składa w dziekanacie oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych.
 2. Senat, w drodze uchwały, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.
 3. Promotor wyrażając studentowi zgodę na złożenie pracy dyplomowej, dołącza pisemne oświadczenie opatrzone datą i podpisem, że praca została wykonana pod jego kierunkiem; oświadczenie to dołącza się do pracy dyplomowej.

 

 

 • 36

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i studenckich praktyk zawodowych objętych planem studiów i programem kształcenia,
 • uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej,
 • złożenie w dziekanacie wszystkich wymaganych dokumentów, uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec

 

 • 37
 1. EgzamindyplomowyodbywasięprzedkomisjąpowołanąprzezDziekana,wskładktórejwchodzą:przewodniczący,promotorirecenzentztym,żeconajmniejjednaosobazeskładukomisjipowinnaposiadaćtytułnaukowylubstopieńnaukowydoktora
 2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie wyznaczonym przez Dziekana – nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy

 

 • 38
 1. Egzamin dyplomowy jest
 2. Przebieg egzaminu dyplomowego jest protokołowany.
 3. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się ogólną wiedzą z przedmiotów kierunkowych oraz szczegółową w zakresie wybranej specjalności.
 4. Przyoceniewynikuzegzaminustosujesięskalęocenokreśloną20ust.1.
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym. Na wniosek studenta lub promotora może być egzaminem otwartym. Wniosek taki należy złożyć składając pracę dyplomową. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dziekan. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w części niejawnej oceniającej egzamin.

 

 • 39
  1. Niezłożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, skutkuje wydaniem decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów.
  2. Jeżeli student z egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do niego, Dziekan wyznacza drugi termin, nie później niż do jednego miesiąca od daty pierwszego Drugi termin traktowany jest jako ostateczny.
  3. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, poświadczonego stosownymi dokumentami, Dziekan wyznacza nowy Termin ten traktowany jest jako termin podstawowy.
  4. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

 

 • 40
 1. Student, o którym mowa w 45, posiadający wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów i programem kształcenia, otrzymuje zaświadczenie o zaliczeniu ostatniego semestru studiów wraz z decyzją o skreśleniu z listy studentów.
 2. Osobawymienionaw1,skreślonazlistystudentów,zazgodąDziekanamoże zostaćponownieprzyjętanastudia.

 

 • 41
 1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej
 2. Na ocenę końcową zamieszczoną na dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się:

1)   średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z oceną z całego okresu studiów,                          z uwzględnieniem ocen niedostatecznych – stanowiąca 50 % oceny końcowej,

2)   ocena pracy dyplomowej – stanowiąca 25 % oceny końcowej,

3)   ocena egzaminu dyplomowego – stanowiąca 25 % oceny końcowej.

 1. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej, po zaokrągleniu jej według zasady:

1)   do 3,24               – dostateczny (3,0)

2)   od 3,25 do 3,74  – dostateczny plus (3,5)

3)   od 3,75 do 4,24  – dobry (4,0)

4)  od 4,25 do 4,74  – dobry plus (4,5)

5)  od 4,75 do 5,00  – bardzo dobry (5,0)

z zastrzeżeniem, że jeżeli średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z oceną z całego okresu studiów jest niższa od 3,0, to ocena na dyplomie nie może być wyższa  niż 4,0.

 1. Komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy może wnioskować o podwyższenie oceny końcowej na dyplomie o pół stopnia, w przypadku średniej ocen co najmniej 4,5 w ostatnim roku studiów, bardzo dobrej oceny pracy dyplomowej i bardzo dobrej oceny z egzaminu
 2. Wniosek komisji o podwyższenie oceny na dyplomie winien być zapisany w protokole egzaminu dyplomowego i podlega zatwierdzeniu przez
 3. Komisja egzaminacyjna może pisemnie wnioskować o przyznanie nagrody, dyplomu zwyróżnieniem,któregowzórustalaDecyzję wtejsprawiepodejmujeRektor.

 

 

 1. Ukończenie studiów

 

 • 42
 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu
 2. Student, który złożył egzamin dyplomowy staje się absolwentem
 3. Absolwentotrzymujeuczelnianydyplomukończeniastudiówwyższych.
 4. Absolwent ma prawo zachowania
 5. Absolwent studiów pierwszego stopnia zachowuje prawo do posiadania legitymacji studenckiej do 31 października roku ukończenia studiów.

 

 

 

 1. Nagrody, wyróżnienia i stypendia

 

 • 43
 1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków, mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
 • nagroda Rektora,
 • wyróżnienie Rektora,
 • stypendium Rektora,
 • nagrody instytucji pozauczelnianych przyznawane na wniosek
 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa zgodnie z art. 173 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, jak również o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, określone na podstawie art. 178 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 2 określa Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej dla Studentów.

 

 • 44

Student, który uzyskał najwyższą średnią ocen w skali roku akademickiego na wydziale, wywiązał się z wszystkich obowiązków wobec uczelni, w tym uzyskał w przewidzianym terminie wszystkie zaliczenia oraz złożył egzaminy, może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora za wyniki                  w nauce.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • 45
 • O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, instancją odwoławczą od decyzji Dziekana we wszystkich sprawach objętych Regulaminem Studiów jest
 • Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Rektora za pośrednictwem Dziekana, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wydanej
 • Rektor podejmuje decyzję w ciągu 30
 • Decyzja Rektora w postępowaniu odwoławczym jest

 

 • 46

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2016/2017.

 

 

 

Przewodniczący Senatu