Rekrutacja na studia magisterskie

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie):

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem
  • podpisany akt ślubowania studenta,
  • 1 fotografia (wym. 3,5 cm x 4,5 cm),
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata.

Opłaty:

Dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023, tj. od dnia 1 października 2022 toku, opłaty są zgodne z Tabelą Opłat.

Tabela Opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Stypendia


Oferta edukacyjna na studiach II stopnia

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: Politologia
Specjalności: Administracja publiczna, Polityka transgraniczna, Polityka bezpieczeństwa państwa, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Dziennikarstwo polityczne i komunikacja społeczna, Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców, Samorząd terytorialny i polityka kadrowa

 

Uczelnia posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów – UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg. Student Uczelni, niezależnie od wybranego kierunku i specjalności, uzyska preferencyjne warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.

Skip to content