Rekrutacja na studia magisterskie

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie):

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy,
  • kopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem  – oryginał do wglądu
  • podpisany akt ślubowania studenta, kandydat otrzyma ślubowanie na początku studiów
  • 1 fotografia (wym. 3,5 cm x 4,5 cm),
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata.

Uwaga! Jeśli w momencie dokonywania wpisu nie posiadasz jeszcze fizycznego dyplomu ukończenia studiów, możesz w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów (można się po nie zwrócić do dotychczasowego sekretariatu) i podpisać oświadczenie, że zobowiązujesz się do doręczenia dyplomu (kopii oraz oryginału do wglądu) najpóźniej do 30 września 2022 roku.

Tłumaczenia na język polski

Uwaga! Wszystkie dokumenty wymagane od kandydatów na studia a wydane w obcym języku wymagają załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski).


Opłaty:

Umowa o kształceniu do wglądu gdyż zostanie wygenerowana w dniu zapisu na studia z odrębnym numerem konta dla każdego studenta.

Dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023, tj. od dnia 1 października 2022 toku, opłaty są zgodne z Tabelą Opłat.

Tabela Opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Stypendia


Oferta edukacyjna na studiach II stopnia

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: Politologia
Specjalności: Administracja publiczna, Polityka transgraniczna, Polityka bezpieczeństwa państwa, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Dziennikarstwo polityczne i komunikacja społeczna, Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców, Samorząd terytorialny i polityka kadrowa

 

Uczelnia posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów – UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg. Student Uczelni, niezależnie od wybranego kierunku i specjalności, uzyska preferencyjne warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.

Skip to content