Organizacja studiów II stopnia

Organizacja studiów II stopnia na kierunku Politologia

  • Studia rozpoczynają się w październiku br.
  • Harmonogram studiów zamieszczany jest na stronie uczelni na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć

Warunki zaliczenia:

  • uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów (rozliczenie się po każdym semestrze studiów z indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta),
  • przygotowanie pracy dyplomowej przez 3 semestry studiów podczas seminarium dyplomowego (II-IV semestr)
  • zdanie ustnego egzaminu magisterskiego.

Czas trwania:

cztery semestry (2 lata)

Zajęcia odbywają się:

  • Studia stacjonarne (dzienne) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00;
  • Studia niestacjonarne (zaoczne) podczas zjazdów w soboty i w niedziele w godzinach 8.00-19.00;

.Dokument ukończenia studiów:

Absolwent studiów otrzymuje DYPLOM wraz dwoma odpisami oraz suplementem do dyplomu,  poświadczający uzyskanie tytułu MAGISTRA

Skip to content