Politologia II stopnia

POLITOLOGIA

Studia II stopnia – magisterskie, profil praktyczny

Czas trwania – 4 semestry

Tytuł zawodowy – magister

Realizowane specjalności:

– Administracja publiczna

– Polityka transgraniczna

– Polityka bezpieczeństwa państwa

Specjalności możliwe do uruchomienia:  

– Bezpieczeństwo międzynarodowe 

– Dziennikarstwo polityczne i komunikacja społeczna 

– Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców 

– Samorząd terytorialny i polityka kadrowa

Kierunek politologia umieszczony jest w dziedzinie nauk społecznych i powiązany z innymi kierunkami z zakresu nauk społecznych – z naukami o polityce i administracji, naukami prawnymi, socjologicznymi, w pewnym zakresie z naukami o komunikacji społecznej i mediach. W programie studiów II stopnia są również przedmioty kształtujące umiejętności analityczne i prognozowania zjawisk politycznych.

Zapewniamy międzynarodową kadrę wykładowców o dużych kompetencjach praktycznych uzyskanych w czasie pracy zawodowej m.in. w instytucjach międzynarodowych, dyplomacji, służbach mundurowych, dziennikarstwie, administracji publicznej, instytucjach eksperckich i certyfikujących.

Realizowane specjalności kształcenia  adresowane są zarówno do osób już pracujących jak również do osób zainteresowanych zatrudnieniem w administracji i strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. 

W ofercie kształcenia na studiach II stopnia mamy również specjalności: dyplomacja i polityka międzynarodowa, dziennikarstwo polityczne i komunikacja społeczna, polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców oraz samorząd terytorialny i polityka kadrowa, które możemy uruchomić w przypadku zainteresowania nimi wyrażonymi przez co najmniej 20 studentów lub w trybie indywidualnym.

Absolwenci studiów politologicznych w WSSMiKS znajdują zatrudnienie m.in.
w administracji państwowej i samorządowej, wojsku, policji, innych służbach mundurowych,  instytucjach kultury, Straży Granicznej, mediach i instytucjach międzynarodowych. Absolwenci studiów II stopnia przygotowani są do podjęcia pracy naukowej w zakresie politologii i innych nauk społecznych.

Kandydaci na studia powinni interesować się polityką, sprawami społecznymi oraz wykazywać się aktywnością społeczną w swoim środowisku. Oczekujemy od kandydatów kreatywności, samodzielności myślenia, umiejętności dokonywania ocen i analizy bieżących wydarzeń politycznych i społecznych.

Pobierz pełny opis kierunku – POLITOLOGIA studia magisterskie 

Skip to content