Rekrutacja na studia licencjackie

Studia I stopnia (licencjackie)

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy,
  • Kopia świadectwa dojrzałości lub odpisu oryginał do wglądu 
  • podpisany akt ślubowania studenta
  • 1 fotografia (wym. 3,5 cm x 4,5 cm),
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata.

MATURA ZAGRANICZNA

Przy wpisie kandydaci przedstawiają:

  • ważny dowód osobisty lub paszport – do wglądu
  • Dokument wydany w obcym języku wymaga załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski 
  • apostille lub legalizacja dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów – kopię oraz oryginał do wglądu Dokument wydany w obcym języku wymaga załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski).Ten dokument można dostarczyć później, pod warunkiem podpisania oświadczenia o tym, że się go dostarczy. Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem możliwości podjęcia studiów. Ostateczny termin doręczenia dokumentu w 2022 roku: 30 września 2022 roku.

Opłaty:

Umowa o kształceniu do wglądu gdyż zostanie wygenerowana w dniu zapisu na studia z odrębnym numerem konta dla każdego studenta.

Dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023, tj. od dnia 1 października 2022 toku, opłaty są zgodne z Tabelą Opłat.

Tabela Opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

 

Zniżki w czesnym

Stypendia

 


 

Oferta edukacyjna na studiach I stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Administracja
Specjalności: Administracja rządowa i samorządowa, Administracja celno – skarbowa

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Bezpieczeństwo narodowe
Specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Zarządzanie obronnością państwa, Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi, Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Politologia
Specjalności: Polityka samorządowa i administracja, Dyplomacja i polityka międzynarodowa

 

Uczelnia posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów – UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg. Student Uczelni, niezależnie od wybranego kierunku i specjalności, uzyska preferencyjne warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.

Skip to content