Rekrutacja trwa ! Zapraszamy do studiowania Pedagogiki. Studia na tym kierunku stwarzają dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji!

Rekrutacja trwa ! Zapraszamy do studiowania Pedagogiki. Studia na tym kierunku stwarzają dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji!

STUDIA I STOPNIA na kierunku Pedagogika w sowim programie nadają kwalifikacje pedagogiczne.

W szerokiej ofercie studiów mamy:

 ?Pedagogika resocjalizacyjna

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna trwają 6 semestrów. Adresowane są do osób zainteresowanych przygotowaniem  do pracy opiekuńczo -wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie oraz dorosłymi, którzy złamali normy prawne i obyczajowe.

Absolwent w toku kształcenia, nabędzie wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej i dziedzin z nią związanych oraz umiejętności jej wykorzystania w procesie planowania pracy z dziećmi z ryzykiem zachowań patologicznych społecznie, młodzieżą niedostosowaną, dorosłymi przestępcami oraz planowania i realizowania oddziaływań resocjalizacyjnych (opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych) w warunkach zarówno instytucji zamkniętych, jak i w środowisku otwartym.

Studia dają przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy resocjalizującego w takich placówkach i instytucjach, jak: zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady karne, kuratorskie ośrodki pracy, świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze, ośrodki pomocy społeczno-wychowawczej, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie

 ?Psychopedagogika

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Psychopedagogika trwają 6 semestrów. Adresowane są do osób zainteresowanych nabyciem szeroko pojętych kompetencji pedagogicznych, jak i psychologicznych przydatnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Absolwent w toku kształcenia, nabędzie wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w konstruowaniu  różnorodnych  form  pomocy  i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,  podejmowaniu  działań  profilaktycznych, diagnostycznych i wspomagających funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Zdobędzie kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Studia dają przygotowanie  pedagogiczne i psychologiczne do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, pedagoga w  placówkach  wychowania  pozaszkolnego;  w  placówkach zapewniających  opiekę  i wychowanie  uczniom  w  okresie  pobierania  nauki  poza miejscem stałego zamieszkania; w domach dziecka oraz wychowawcy w  świetlicy  szkolnej;  w  społecznej  świetlicy terapeutycznej;  w  środowiskowych  świetlicach  opiekuńczych  przy  powiatowych centrach pomocy rodzinie; w ośrodkach pomocy społecznej; na warsztatach terapii zajęciowej oraz w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 ?Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim  

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim trwają 6 semestrów. Adresowane są do osób zainteresowanych przygotowaniem  do pracy z dziećmi w przedszkolu i w pierwszym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej oraz do nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Absolwent w toku kształcenia, nabędzie wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem  i wspomaganiem możliwości rozwojowych dziecka w przedszkolu i pierwszym etapie szkoły podstawowej. Nabędą także wiedzę, umiejętności językowe i metodyczne do nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

    Studia nadają kwalifikacje pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego.

?Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z oligofrenopedagogiką

Studia adresowane do osób zainteresowanych przygotowaniem  do pracy z dziećmi w przedszkolu i w pierwszym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej oraz kształtowaniem umiejętności praktycznych w zakresie organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Absolwent w toku kształcenia, nabędzie ogólną pedagogiczną i psychologiczną, specjalistyczną wiedzę z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wiedzę i umiejętności z zakresu oligofrenopedagogiki.

Studia dają kwalifikacje pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu żłobek, klubiki małego dziecka oraz prowadzenia na tym etapie zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.

?Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią trwają 6 semestrów. Adresowane do osób zainteresowanych przygotowaniem  do pracy z dziećmi w przedszkolu i w pierwszym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej oraz kształtowaniem prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole na tym poziomie.

Absolwent w toku kształcenia, nabędzie ogólną pedagogiczną i psychologiczną, specjalistyczną wiedzę z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem problemów logopedycznych dzieci na tym etapie kształcenia i wspomaganiem rozwoju mowy pod względem fonetycznym, gramatycznymi leksykalnym.

 

Studia dają kwalifikacje pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu żłobek, klubiki małego dziecka oraz prowadzenia zajęć z zakresu zaburzeń, profilaktyki i korekcji mowy.

  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z opieką nad dzieckiem.

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z opieką nad dzieckiem trwają 6 semestrów. Adresowane są do osób zainteresowanych edukacją małych dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wspomaganiem ich rozwoju intelektualnego i psychospołecznego.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także w placówkach zapewniających opiekę żłobkową oraz opiekę doraźną  w świetlicach, klubach i ogniskach dziecięcych, sanatoriach, szpitalach, oraz  jako opiekun dzienny i organizator imprez okolicznościowych dla dzieci.

Ponadto absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad małym dzieckiem

 

?Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją trwają 6 semestrów. Adresowane są do osób zainteresowanych przygotowaniem teoretycznym i praktycznym do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz penitencjarnych.

Absolwent w toku kształcenia, nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie orientacji w wybranych obszarach prawa, umiejętności dokonywania diagnostyki środowiskowej, tworzenia programów wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjalnych, projektowania indywidualnych programów resocjalizacji w środowiskach zamkniętym i otwartym, a także programów usamodzielniania.

Absolwent tej specjalności uzyska formalne, merytoryczne i metodyczne kwalifikacje pedagoga – resocjalizatora przygotowujące do podjęcia pracy w instytucjach otwartych i zamkniętych, takich jak zakłady i areszty karne, zakłady poprawcze,  schroniska dla nieletnich, policji (prewencja) placówkach  interwencyjnych, socjalizacyjnych,  resocjalizacyjnych, w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,  instytucjach systemu pomocy społecznej, w świetlicach, internatach, bursach, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w centrach pomocy rodzinie

Pedagogika medialna z elementami dziennikarstwa

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika medialna z elementami dziennikarstwa trwają 6 semestrów. Adresowane są do osób zainteresowanych szeroko rozumianą działalnością medialną

Absolwent w toku kształcenia, nabędzie ogólną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii i metodologii oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności konieczne do tworzenia i realizacji działań edukacyjnych wykorzystujących różne media, w tym opracowywanie materiałów do kształcenia na odległość, Ponadto zdobędzie umiejętność przygotowywania reportaży prasowych, telewizyjnych i filmowych, wykorzystywania Internetu, tworzenia stron WWW oraz zakładania i prowadzenia różnorakich portali.

Studia przygotowują do włączania edukacji medialnej w proces kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych oraz podjęcia pracy  w placówkach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną, m.in.: bibliotekach, ośrodkach informacji, redakcjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych, instytucjach prowadzących edukację medialną oraz do zorganizowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (redakcja radiowa, prasowa).

Warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku Pedagogika we wszystkich instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego. Kandydaci na studia II stopnia, którzy takiego przygotowania nie posiadają i nie są nauczycielami mają możliwość u nas podjąć studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego (więcej) równocześnie z realizacją studiów w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego. W tym roku ukończyli ten kierunek pierwsi słuchacze. Absolwenci otrzymali świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.

STUDIA II STOPNIA

 Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

 Studia II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową trwają 4 semestry. Adresowane są do osób zainteresowanych przygotowaniem do pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji.

Absolwent w toku kształcenia, zdobędzie wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej i dziedzin z nią związanych, nabędzie umiejętności jej wykorzystania w procesie projektowania resocjalizacji oraz  umiejętności interpersonalne potrzebne w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

    Studia przygotowują do pracy w obszarze resocjalizacji, kurateli i profilaktyki społecznej w zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach terapeutycznych, wychowawczych i interwencyjnych, szkołach i placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych zajmującymi się osobami niedostosowanymi społecznymi i zaburzonymi emocjonalnie a także przygotowują słuchaczy do prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych w obszarze szeroko rozumianej prewencji.

 Psychopedagogika z detektywistyką i grafologią

    Studia II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Psychopedagogika z detektywistyką i grafologią trwają 4 semestry. Adresowane są do osób zainteresowanych podjęciem pracy w Policji, służbie więziennej, biurach detektywistycznych czy instytucjach bezpieczeństwa o zasięgu międzynarodowym, takich jak Interpol czy Europol.

Absolwent w toku kształcenia, nabędzie interdyscyplinarną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną znajdującą zastosowanie w rozpoznawaniu osobowości człowieka, metod i technik

pozyskiwania informacji , ich oceniania i  analizowania.

    Studia przygotowują do pracy w służbach mundurowych, agencjach ochrony, biurach detektywistycznych oraz w instytucjach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem.

 Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

 

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna trwają 4 semestry. Adresowane są do osób zainteresowanych pracą w zakresie profilaktyki społecznej, psychoedukacji i doradztwa kariery.

Absolwent w toku kształcenia, nabędzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych znajdującą zastosowanie szczególnie w obszarze profilaktyki, doradztwa i poradnictwa niezbędne do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych, wspierania i edukacji rodziców dzieci w środowisku szkolnym oraz konsultacji wychowawczych dla nauczycieli.

Studia przygotowują do pracy w szkołach różnego typu i rodzaju, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach pomocy rodzinie, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczych,  centrach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy , organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin.

Dla osób zamierzających pracować w placówkach podległych MEN istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pedagogicznych w zakresie studiowanej specjalności.

 

Skip to content