Socjoterapia i profilaktyka uzależnień

Socjoterapia i profilaktyka uzależnień

NOWOŚC !!!

STUDIA PODYPLOMOWE

Socjoterapia i profilaktyka uzależnień

 

CEL

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów  do:

  • diagnozowania niedostosowania społecznego, projektowania programów socjoterapeutycznych i ich wdrażania w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, jak również w środowisku lokalnym oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą wychowywaną w rodzinach dysfunkcjonalnych, dziećmi i młodzieżą z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania;
  • prowadzenia różnych form socjoterapii dla osób uzależnionych, profilaktyki i socjoterapii osób współuzależnionych.

 

UCZESTNICY/ADRESACI

Studia adresowane do:

  • nauczycieli wszystkich typów szkół / placówek zainteresowanych poszerzeniem swoich  kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą wychowywaną w rodzinach dysfunkcjonalnych, dziećmi i młodzieżą z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania,
  • absolwentów studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia  różnych form socjoterapii dla osób uzależnionych, profilaktyki i socjoterapii  osób współuzależnionych.

KORZYŚCI

Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają kwalifikacje i kompetencje do pracy w charakterze socjoterapeuty  w systemie szkolnictwa, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, poradniach leczenia uzależnień, organizacjach zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • Organizacja studiów podyplomowych jest ściśle związana z kwalifikacjami nauczyciela, zgodnych z wymaganiami zawartymi w:
  • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie Standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
  • Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów oraz praktyki.

CZAS TRWANIA

Studia podyplomowe trwają 3 semestry.

Skip to content