Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2020 r. o godz. 11:40

będzie można dokonać wyboru promotora


Zagadnienia seminaryjne:

prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
1. Systemy polityczne (ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej i współczesnych
państw świata, partie polityczne i systemy partyjne),
2. Administracja publiczna (organy administracji rządowej i specjalnej),
3. Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe (instytucje i rodzaje bezpieczeństwa),
4. Stosunki międzynarodowe.


dr Jerzy Szukalski
1. System konstytucyjny i polityczny III RP.
2. Systemy konstytucyjne i polityczne współczesnych państw świata.
3. System partyjny w III RP i współczesnych państwach europejskich.
4. Ochrona praw człowieka w wymiarze globalnym i regionalnym.
5. Szeroko pojęta problematyka polityczna, społeczna i gospodarcza, dotycząca III RP
i państw Unii Europejskiej.
6. Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce w wymiarze ogólnokrajowym
i regionalnym.
7. Organizacje pozarządowe w Polsce w wymiarze ogólnokrajowym i regionalnym.
8. Polska i europejska myśl polityczna oraz ruchy społeczne i polityczne.
9. Szeroko pojęta problematyka dotycząca współczesnych stosunków
międzynarodowych.


dr Romuald Szudejko
Obszar zainteresowań seminaryjnych obejmuje problematykę współczesnej polskiej
myśli politycznej i życia społeczno-politycznego Polski, ewentualnie innych państw Europy
Środkowej i Wschodniej (charakterystyka kultury politycznej społeczeństwa, zachowania
polityczne i wyborcze, socjalizacja i edukacja polityczna), historię i współczesność „małych
ojczyzn”.

1. System polityczny i jego transformacja – Polska lub inne państwo Europy
Środkowej i Wschodniej.
– transformacja ustrojowa, budowanie demokratycznego systemu politycznego i
instytucji państwa prawa (przyczyny, przebieg i efekty).
– transformacja systemów wyborczych, rywalizacja na arenie wyborczej;
– transformacja systemów partyjnych;
– formy udziału obywateli w sprawowaniu władzy państwowej;
– samorząd (decentralizacja władzy, samorząd zawodowy i terytorialny);
– kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego;
– funkcjonowanie rządów, parlamentów i władzy sądowniczej.
– specyfika funkcjonowania państwa i jego organów władzy,
– władza sądownicza: istota i polityczne znaczenie władzy sądowniczej, sądowa
kontrola konstytucyjności prawa, egzekwowanie odpowiedzialności rządzących,
kontrola procesu wyborczego, kontrola działalności partii politycznych, ochrona
wolności obywatelskich;
– państwo a inne grupy społeczne (partie, grupy interesu, zw. zawodowe)
Różne aspekty współczesnych systemów politycznych i partyjnych wybranych państw
świata.
2. Współczesna myśl polityczna:
– demokracja pośrednia i bezpośrednia: demokratyzm, autorytaryzm i totalitaryzm;
– przemiany świadomości politycznej (wartości społeczne, normy społeczne, ład
społeczny);
– społeczeństwo obywatelskie (cechy, rola i funkcjonowanie);
– organizacja, aktywność i uwarunkowania społeczeństwa obywatelskiego (ogólnie i w
konkretnych miejscach);
– kultura polityczna współczesnego społeczeństwa(np. polskiego) i różnych
podmiotów polityki;
– polityka, władza państwowa w ujęciu doktrynalnym;
– wzajemne relacje kościoła i katolicyzmu w Polsce; katolicka nauka społeczna;
– działalność polityczna oraz koncepcje programowe katolików świeckich w Polsce.
3.Szeroko rozumiana problematyka praw i wolności człowieka i obywatela (doktryny społeczne i prawne, spory światopoglądowe i koncepcje etyczne):
– stanowienie i ochrona praw i wolności (negocjacje międzynarodowe, stosowanie
instrumentów i procedur);
– krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w obszarze praw i
wolności;
– problematyka praw i wolności politycznych, socjalnych, osobistych w praktyce
społecznej;- prawa i wolności mniejszości narodowych, etnicznych, kobiet i dzieci oraz stan ich
przestrzegania w Polsce (i na świecie);
-zagadnienie równego traktowania (Gendermainnstreaming): obszary, uwarunkowania
i zaangażowanie kobiet w polityce (analizy ilościowe);
4. Wspólnota Europejska;
– proces integrowania się Europy;
– Unia Europejska (UE) jako system instytucjonalny;
– proces decyzyjny w UE;
– instytucje Unii Europejskiej: Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski;
– partie polityczne w Unii Europejskiej.

W ramach indywidualnych uzgodnień możliwa jest realizacja tematu, który nie znajduje się w ramach zakreślonych powyżej – warunek dostępna literatura.

Skip to content