Studenci II roku studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek: ADMINISTRACJA

Studenci II roku studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek: ADMINISTRACJA

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2020 r. o godz. 13:20
będzie można dokonać wyboru promotora.


Zagadnienia seminaryjne:

dr Monika Popielewicz-Durakiewicz
1. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa…
2. Analiza i ocena koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze MSP (na przykładzie firmy).
3. Analiza i diagnoza procesu rekrutacji i selekcji w firmie.
4. Analiza i ocena systemu motywowania oraz wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie
(na przykładzie firmy).
5. Analiza systemu oceniania pracowników (na przykładzie firmy).
6. Analiza i ocena wpływu konfliktów w organizacji na motywację pracowników do pracy
(na przykładzie firmy).
7. Mobbing w miejscu pracy.
8. Polityka awansowania pracowników (na przykładzie firmy).
9. Rola HR menedżera w kształtowaniu i doskonaleniu kultury organizacyjnej firmy.
10. Rola oraz znaczenie struktury organizacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa.
11. System szkoleń jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi.
12. Znaczenie kierowania oraz zakres funkcjonalny współczesnego kierownika.


dr Małgorzata Szymańska
1. Postępowanie administracyjne
2. Dostęp do informacji publicznej
3. Skargi, wnioski i petycje
4. Pomoc społeczna
5. Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja w jednostkach sektora finansów publicznych
6. Prawo spółdzielcze, w tym ustawa o spółdzielniach socjalnych
7. Prawo cywilne, spadkowe i rodzinne
8. Prawo ochrony środowiska
9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Skip to content