Stypendia

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla  studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji społecznej w Chełmie student  ma prawo ubiegać się o:

  1. stypendium socjalne;
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  4. zapomogę.

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej składa wniosek na odpowiednim formularzu , stanowiącym załącznik do Regulaminu nr 1,1A,1B,1C,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów, studenci składają w terminie  do 31 października na rok akademicki  lub semestr zimowy oraz do 28 lutego na semestr letni.

  • Studentowi, który kontynuuje naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego może ubiegać się o stypendium naukowe (stypendium Rektora dla najlepszych studentów).

UWAGA! W przypadku przerwy między studiami pierwszego (licencjackie) a drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) student nie może ubiegać się o stypendium rektora na rok akademicki w którym podejmuje studia.

Załączniki

Semestr letni

Ogłoszenia stypendialne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, w granicach od 686,4 zł do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Oznacza to, że każdy uprawniony student o dochodzie nieprzekraczającym 686,4 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium socjalnego.

Student o dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 1051,7 zł nie może otrzymać stypendium socjalnego. Jest to ustawowa maksymalna wysokość i nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego przy wyższym dochodzie na osobę w rodzinie studenta.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2020-r

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Skip to content