Stypendia

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla  studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji społecznej w Chełmie student  ma prawo ubiegać się o:

  1. stypendium socjalne;
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  4. zapomogę.

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej składa wniosek na odpowiednim formularzu , stanowiącym załącznik do Regulaminu nr 1,1A,1B,1C,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów, studenci składają w terminie  do 31 października na rok akademicki  lub semestr zimowy oraz do 28 lutego na semestr letni.

  • Studentowi, który kontynuuje naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego może ubiegać się o stypendium naukowe (stypendium Rektora dla najlepszych studentów).

UWAGA! W przypadku przerwy między studiami pierwszego (licencjackie) a drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) student nie może ubiegać się o stypendium rektora na rok akademicki w którym podejmuje studia.

Załączniki

Semestr letni

Ogłoszenia stypendialne

Skip to content