Termin składania wniosków stypendialnych

Termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!
Informujemy, iż termin składania wniosków stypendialnych upływa z dn. 31 października br.

W ramach środków funduszu pomocy materialnej Uczelni student  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych  i Komunikacji Społecznej w Chełmie ma prawo ubiegać się o:

1) stypendium socjalne;

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4) zapomogę.

W roku akademickim 2018/2019 ustalony próg dochodu nie może być:

  1. niższy niż 686,4 zł; co oznacza, że studenci i doktoranci, których miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza tej kwoty, mają zagwarantowane prawo do otrzymania stypendium socjalnego po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w uczelnianym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej,
  2. wyższy niż 1051,7 zł; co oznacza, że stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym 686,4 zł, o ile rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów określi wyższy próg dochodu, uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie do 1051,7 zł.

Czytaj więcej…

httpss://www.nauka.gov.pl/komunikaty/dochod-uprawniajacy-do-ubiegania-sie-o-stypendium-socjalne-w-roku-akademickim-2018-2019.html

Regulamin oraz wnioski

Stypendia

Skip to content