Administracja I stopnia

Administracja – studia I stopnia, profil praktyczny

Specjalności:
– Administracja rządowa i samorządowa
– Administracja celno – skarbowa

Czas trwania: 6 semestrów

Tytuł zawodowy: licencjat

Studia licencjackie na kierunku Administracja przygotowują absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, rządowej 
i samorządowej, w instytucjach niepublicznych oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 

Nauka na kierunku administracja poszerza wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, ksztaltuje umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej.

Dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku Administracja w WSSMiKS istnieje możliwość kontynuowania studiów na kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej
z siedzibą w Warszawie i znacznego skrócenia studiów prawniczych – na podstawie zaliczenia uzyskanych efektów kształcenia. Szczegółowe informacje  dostępne są
w Dziekanacie.

W ramach kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Administracja student ma do wyboru specjalności: 

Administracja rządowa i samorządowa

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do prawidłowego, efektywnego zarządzania
i wykonywania zadań związanych z pracą w administracji publicznej, gdzie wymagana jest znajomość prawa, procedur, umiejętność rozumienia, pisania pism oraz ogólna wiedza
z zakresu prawa i administracji. W toku studiów Uczelnia przygotowuje do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy
w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Administracja celno – skarbowa

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę ogólną z zakresu prawa administracyjnego, poszerzoną o zagadnienia z obszaru systemów podatkowych i celnych, zna problematykę funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem jej oddziaływań na inne sfery życia gospodarczego. W toku studiów Uczelnia kształci umiejętności wymagane w pracy 
w administracji celnej, skarbowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy
w izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa.

Pobierz pełny opis kierunku – administracja

Skip to content